Till innehåll på sidan

Att begära ett VMA

Här finns de myndigheter som har mandat att sända VMA, vid vilken typ av händelse det kan göras och hur det går till.

VMA sänds för att varna allmänheten vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor, andra allvarliga händelser eller för spridning av allvarlig smittsam sjukdom, allt för att hindra och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Meddelandets innehåll

Du som begär ett meddelande ansvarar för att det är korrekt. Meddelandet utformas i samråd med Sveriges Radios sändningsledning. Det bör innehålla kort och saklig information om
•    vilket område som berörs
•    vad som hänt eller som kan hända
•    vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och miljö
•    anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
•    vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet

Behörighet för begäran av VMA

I schemat nedan hittar du de myndigheter som har mandat att begära VMA och vid vilken typ av händelse som det kan göras. Varje behörig myndighet avgör vilka personer hos sig som ska få begära sändning.

Om detta inträffar...
... har denna aktör behörighet
Olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse (giftig brandrök, utsläpp av kemikalier, explosionsrisk) Räddningschef/räddningsledare för kommunal räddningstjänst
Grov störning av allmän ordning eller svår brottslighet, som innebär fara Polismyndighet
Räddningstjänst och rådgivning vid utsläpp av radioaktiva ämnen Räddningsledare för statlig räddningstjänst,
Strålsäkerhetsmyndigheten
Överhängande fara för spridning av allvarlig smittsam sjukdom Smittskyddsläkare
Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen i mark, vatten och luft, vid risk för ras, skred och dammbrott. Anläggningar med farlig verksamhet, (enligt 2 kap, 4 §, Lagen om skydd mot olyckor).
Allvarliga störningar i alarmeringsfunktionen, till exempel blockering av numret 112. SOS Alarm
Elavbrott Svenska kraftnät och de största el-distributörerna
Teleavbrott Teleoperatörer med egna nät
En händelse som tidigare föranlett ett varningsmeddelande Alla som får begära sändning av varningsmeddelande
En extraordinär händelse

Regeringen med regeringskansliet

Alla bevakningsansvariga myndigheter

Kommuner och landsting

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Med bevakningsansvarig myndighet menas en myndighet med ansvar och skyldigheter för krishantering. Dessa myndigheter har en tjänsteman i beredskap (TiB) dygnet runt.

Senast granskad: 8 januari 2020

Till toppen av sidan