Till innehåll på sidan

Felaktiga uppgifter i radioprogram om skyddsrum

Sveriges Radio P1 sände den 23/2 ett program som handlade om skyddsrum. I programmet framkom en rad felaktiga uppgifter, vissa av väsentlig betydelse.

MSB:s bedömning är att om det sprids felaktiga uppgifter om hur varning och skydd för civilbefolkningen fungerar, riskerar det att gemene man tappar tilliten för Sveriges befolkningsskydd vilket kan medföra att totalförsvarsviljan i landet minskar.

MSB ser allvarligt på detta och väljer att presentera rättelser av valda delar. 

Skyddsrum

Skyddsrum är skydd för civilbefolkning i händelse av krig och ska stå emot stridsgaser samt stötvåg och splitter från en bomb på 250 kg. De är inte byggda eller förberedda att användas under fredstid som skydd mot terrorister eller extremt väder. Skyddsrumssystemet är ett öppet system som är offentligt för vem som helst, även för en eventuell framtida fiende.

Civilbefolkningen och skyddsrum är skyddade i väpnade konflikter och det är därför viktigt att veta var dessa finns, det är en av orsakerna till att skyddsrum markeras med den internationella symbolen för civilt försvar. För att ta reda på närmaste skyddsrum, oavsett vart man befinner sig i landet, finns en skyddsrumskarta på MSB:s webbplats som visar placeringen av samtliga skyddsrum som finns i Sverige. Kartan uppdateras dagligen.

Hitta ditt närmsta skyddsrum med skyddsrumskartan

Utomhusvarning

I programmet uttalades att det inte finns något flyglarm i Sverige, vilket är felaktigt. För att kunna varna Sveriges befolkning finns ett utomhusvarningssystem, i dagligt tal kallat ”Hesa Fredrik”. Systemet är byggt för totalförsvaret och flygvarning, men har sedan 1986 även en fredsanvändning, nämligen VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Varje kvartal funktionstestas systemet och då hörs signalen för VMA. Innan 1986 var det istället signalen för flygvarning som hördes vid funktionstestet.

Brister i skyddsrum

I programmet uttalades det också att om man kommer till ett skyddsrum för att söka skydd så finns det ingen utrustning för att kunna driva och sätta igång skyddsrummen och man kommer inte kunna andas ren luft. Man sa även att 99,9% av alla skyddsrum har brister. Under de år MSB haft ansvar för kontrollverksamheten har vi inte sett att det saknas utrustning eller filter i den omfattning som uppges i programmet. Något som också är mycket viktigt att påpeka i det här sammanhanget, och som det inte informerades om, är att brister i skyddsrum varierar från allt från osmorda gångjärn till allvarliga fel. Ett skyddsrum kan ha fortsatt fullgott skydd trots mindre brister.

Skyddsrumsuppdrag

En mycket vanlig missuppfattning är att skyddsrum ska kontrolleras var tionde år. Tioårsintervallet finns omnämnt i boken Motiv TB78 utgiven 1983. Detta är en bok som förklarar vissa delar i de tekniska bestämmelserna till TB78. I den står att strävan är att skyddsrummen ska kontrolleras var tionde år vilket också har varit en planeringsambition hos MSB men det är helt styrt av vilka medel MSB får för kontrollverksamheten.

Storleken på medel som myndigheten får styr också hur många skyddsrumsuppdrag som kan utföras varje år. Även om ambitionen är att utföra många kontroller och tillsyner är det inte genomförbart om inte MSB får ekonomiska förutsättningar till det.

Skyddsrumssakkunniga

I landet finns mer än 300 utbildade skyddsrumssakkunniga som utför olika uppdrag i skyddsrum, MSB:s åsikt är att de flesta utförs på ett bra och tillfredsställande sätt. I syfte att säkra kvalitén görs stickprov på utförda skyddsrumskontroller då det är viktigt att eventuella fel fångas upp. Det är viktigt att vi inom skyddsrumsbranschen kan ha en dialog om det uppstår frågetecken, detta fungerar i de allra flesta fallen.

Utöver de skyddsrumssakkunniga finns ett 60-tal olika företag fördelade över hela landet som utför arbeten i skyddsrum och som har goda kunskaper hur ett skyddsrum fungerar, ett antal av företagen tillverkar också skyddsrumskomponenter.

Vid tillverkning av komponenter är MSB ansvarig myndighet för de krav som finns angiva i komponentspecifikationerna som behandlar skyddsrumskomponenter, till exempel filter. För vissa komponenter anlitar MSB Försvarets Forskningsinstitut (FOI) för att kontrollera att tillverkande företag uppfyller de krav som ställs. Samma krav gäller för alla tillverkare.

Senast granskad: 1 april 2021

Till toppen av sidan