Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag att öka kunskap om informationssäkerhet

Samhällets informations- och cybersäkerhet behöver utvecklas samtidigt som Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att klara detta behövs ökad kunskap om sårbarheter och risker samt vilka behov av säkerhetsåtgärder som finns hela offentlig sektor.

En förutsättning för detta är att ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete genomsyrar organisationerna.

Riktade utbildningsinsatser till kommuner, regioner och länsstyrelser gjordes redan under 2019 och regeringen har sett ett behov av att fortsätta satsningen och vidga den till att även innefatta samtliga statliga myndigheter. Därför har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor.

Inom ramen för uppdraget:

  • Tillhandahålls tidigare framtagna utbildningar till hela offentlig sektor.
  • Utbildning tas fram för att ytterligare stötta organisationerna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.  Detta är delvis kopplat till nya föreskrifter för statliga myndigheter.
  • Vid behov utreds och skapas även stöd till mindre myndigheter.

Regeringsuppdrag till MSB – Att genomföra riktade utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet

 

Kurser inom informationssäkerhet som MSB erbjuder

Kurserna vänder sig till personer som arbetar med eller direkt påverkas av informationssäkerhet inom offentlig sektor.

  • Disa - Digital informationssäkerhet för alla
  • Operativ informationssäkerhet - en introduktion till informationssäkerhet för ansvarsroller
  • Taktisk informationssäkerhet - om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete för CISO.
  • Strategisk informationssäkerhet - med fokus på verksamhetens ansvar och Ledningens genomgång för representant från ledningen och CISO.

MSB:s kurser i informationssäkerhet

Senast granskad: 5 juni 2020

Till toppen av sidan