Till innehåll på sidan

Övningar inom informationssäkerhet

Erfarenheter från inträffade it-incidenter och it-relaterade kriser visar att det är viktigt att aktörer är förberedda för de specifika utmaningar som just it-krissituationer ställer dem inför. Regelbundna övningar är en förutsättning för att utveckla och utvärdera förmågan att hantera denna typ av kriser.

It-relaterade kriser ställer även krav på teknisk kompetens samt förutsätter samarbete mellan tekniska experter och övriga medarbetare i organisationen, exempelvis ledningsgruppen eller kommunikatörer. Övning och utbildning för att hantera de tekniska aspekterna av it-relaterade kriser är därmed också av stor vikt för att bygga upp förmågan.

Särskilt viktiga är de nationella tvärsektoriella övningarna, som syftar till att utveckla samordning och samverkan i samhället. MSB ansvarar för övningsserien NISÖ som syftar till att stärka samhällets förmåga till krishantering och samhällets förmåga att hantera it-relaterade kriser. Den första NISÖ-övningen genomfördes 2010, och ytterligare övningar i serien hölls 2012 och 2018. Detta ligger i linje med de nationella och internationella direktiv som syftar till att stärka Sveriges och EU:s förmåga inom it- och informationssäkerhet. Nästa NISÖ-övning äger rum 2021.

Övningen NISÖ 2018-års erfarenhetsrapport

Senast granskad: 12 juni 2019

Till toppen av sidan