Till innehåll på sidan

Myndigheter med ansvar

Enligt ansvarsprincipen är alla myndigheter ansvariga för att ha en tillräcklig informationssäkerhet inom sin verksamhet. Vissa myndigheter har också ett mer utpekat ansvar för frågor som rör informationssäkerhet. I det formella uppdraget kan det ingå tillsynsansvar, det vill säga utövande av kontroll över en verksamhet, samt föreskriftsrätt på området.

De myndigheter, förutom MSB, med ett särskilt formellt ansvar för informationssäkerhet i Sverige listas nedan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personlig integritet vid behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har uppgifter inom informationssäkerhetsområdet med bäring på rikets säkerhet rörande säkra kryptografiska funktioner, säkerhetsskydd och signalskydd.

Försvarsmaktens webbplats

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets materielverk har inom den egna organisationen utfört evalueringar av IT-produkter och system sedan slutet av 80-talet och har länge aktivt deltagit i det internationella standardiseringsarbetet för informationssäkerhet.

Försvarets materielverks webbplats

Försvarets radioanstalt (FRA)

Informationssäkerhet utgör den ena delen av FRA:s två kärnverksamheter, den andra är signalunderrättelsetjänst.

Försvarets radioanstalts webbplats

Post- och telestyrelsen (PTS)

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Myndigheten har bland annat i uppgift att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Hit hör telekommunikationer, internet och radio.

Post- och telestyrelsens webbplats

Myndigheten för digital förvaltning

DIGG:s uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Senast granskad: 14 maj 2019

Till toppen av sidan