Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet i samhället

Vi lever i dag i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för alla.

Dagens information-hantering  utförs dessutom i allt högre grad med stöd av IT. Detta ökande beroende av informationsteknik (IT) innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod.  Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer men också i form av organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter.

Vad innebär informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället.

Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet

Regeringens ambition att använda IT för att förbättra service, främja demokratiprocessen och öka effektiviteten i offentlig förvaltning bygger på att nödvändig tillit kan etableras i relationen mellan offentlig förvaltning å ena sidan och invånare och företag å andra sidan.

Myndigheter som samverkar måste känna förtroende för varandra när det gäller åtkomst till och utbyte av information. Invånare och företag måste känna tillit till myndigheternas sätt att hantera information. Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, bristande skydd för den personliga integriteten samt störningar i samhällsviktig verksamhet. Att åstadkomma säkerhet vid användning av IT är en förutsättning för att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt.

Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet för att öka kvaliteten hos samhällets funktioner. I och med den ökande IT-användningen i samhället är informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället som till exempel e-förvaltning ska kunna fungera.

Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja:

 • samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering,
 • näringslivets lönsamhet och tillväxt,
 • samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och kriser,
 • invånarens fri- och rättigheter samt personliga integritet,
 • invånares och verksamheters förtroende för informationshantering och IT-system.

Informationssamhällets hot och sårbarheter

Brister i informationssystem kan också påverka fysiska tillgångar. Skador på den kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. Incidenter som leder till oförmåga eller förstörelse av sådana system och tillgångar kan leda till allvarliga kriser som drabbar de finansiella systemen, allmänhetens hälsa, den nationella säkerheten eller kombinationer av dessa.

Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för aktuella tjänster och bakomliggande aktörer, och kan därför äventyra aktörens verksamhet och användningen av dess tjänster. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser, som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer. Exempelvis kan ett försämrat förtroende för Internetbanker smitta av sig till andra sektorer i samhället som erbjuder Internetbaserade tjänster.

Uppnå en god informationssäkerhet

För att uppnå en god informationssäkerhet i samhället krävs att man särskilt beaktar följande viktiga aspekter:

 • helhetssyn, genom överblick och samordning,
 • standardisering, genom att tillämpa tidigare erfarenheter och samlad kompetens,
 • kompetens och medvetenhet måste utvecklas för att nå effekt,
 • samverkan med alla viktiga aktörer i sammanhanget,
 • resurser måste anslås för att åstadkomma önskad nivå,
 • regelverk behövs för skapa tydlighet och ställa rättmätiga krav.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan