Till innehåll på sidan

Om NCC-SE

Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet kommer att främja EU-medel för ekonomiskt stöd. Svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter har möjlighet att söka dessa EU-medel för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Sveriges samhällsviktiga tjänster genomgår en avancerad digital transformation. Men informations- och cybersäkerhetsarbetet halkar efter, vilket gör samhället alltmer sårbart för cyberincidenter. Samtidigt har vi gjort oss beroende av icke-europeiska cybersäkerhetsleverantörer och vi har en stor kompetensbrist inom cybersäkerhet i Sverige. Vi behöver alltså samla krafterna inom cybersäkerhetsforskning och innovation och satsa på kompetensutveckling inom området.

EU tar nu därför ett samlat grepp och stärker genom finansiellt stöd förmågan och konkurrenskraften inom cybersäkerhet, och utvecklar unionens kapacitet inom forskning, innovation och kompetens. Det finansiella stödet tillgängliggörs genom de två EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL).

Svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter har möjlighet att söka dessa EU-medel för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Europeiskt kompetenscentrum är kärnan

Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet håller på att inrättas i Bukarest. Kompetenscentrumet, som är ett EU-organ under EU-kommissionen, kommer att utforma och hantera cybersäkerhetsutlysningar inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL. De ska också leda ett nätverk av nationella samordningscenter och en europeisk kompetensgemenskap bestående av behovsägare och utförare inom cybersäkerhetsforskning och innovation.

NCC-SE ger stöd vid EU-utlysningar

NCC-SE kommer att kunna främja EU-satsningarna i Sverige, knyta kontakter mellan aktörer i branschen och ge vägledning vid EU-utlysningar. Då får Sverige förutsättningar att delta i och dra nytta av de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen.

Mer information om EU-utlysningarna

Kontakt

Vill du komma i kontakt med NCC-SE, mejla till ncc-se@msb.se

Se filmen från invigningen

 • Regeringsuppdraget till MSB att inrätta Sveriges nationella samordningscenter

  I september 2021 fick MSB uppdraget att förbereda inrättandet av Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE). Uppdraget har skett i samverkan med bland annat Vinnova och DIGG. Den 14 juni 2022 invigdes centret.

  MSB presenterar i myndighetens redovisning ett förslag på hur NSC ska sättas upp under 2022. MSB tar upp vilka uppgifter myndigheten avser att utföra som hur NSC-SE ska styras och organiseras inom myndigheten, vad MSB behöver för resurser och vilka samverkansgränssnitt som kan bidra till MSB:s uppdrag som NCC-SE. 

  Regeringsuppdraget genomfördes i samverkan med Vinnova och DIGG och i dialog med RISE och andra relevanta aktörer.

  Förberedande åtgärder genomförs för att inrätta NCC-SE

  MSB genomför nu förberedande åtgärder för att inrätta NSC. Kraven på NSC i CCCN-förordningen innefattar uppgifter kopplade till stöd till ECCC och nätverket av nationella samordningscenter, samordning av kompetensgemenskapen, bidrag med teknisk kompetens till utvecklingen av EU-program, främjande av EU-programmen, vägledning till aktörer vid utlysningar, samt förmågan att förvalta EU-medel för stöd till tredje part.Redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter

 • EU-förordningen (CCCN)

  Den 28 juni 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning i kraft gällande inrättande av EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet och av nätverket av nationella samordningscenter. Förordningen kallas CCCN-förordningen.

  Bakgrund till förordningen

  Bakgrunden till CCCN-förordningen är EU:s beroende av icke-europeiska cybersäkerhetsleverantörer och delvis fragmenterade insatser inom forskning och innovation. Det ligger i unionens strategiska intresse att säkerställa att den bibehåller, utvecklar och samlar relevant forskningskapacitet, teknisk kapacitet och kompetens inom cybersäkerhet. Det är för att trygga nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster och samtidigt tillhandahålla marknadsledande cybersäkerhetsprodukter och tjänster.

  Små och medelstora företag (SMF) lyfts fram som extra viktiga intressenter, då de kan tillhandahålla spjutspetslösningar inom cybersäkerhet, samtidigt som de SMF som inte har kapacitet att investera i cybersäkerhet kan vara extra sårbara för incidenter. 

  Förordningen beskriver tre delar

  CCCN-förordningen reglerar och beskriver huvudsakligen tre delar i ett ekosystem för cybersäkerhetsforskning, innovation och tillämpning i EU:

  • Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC);
  • Ett nätverk av nationella samordningscentrum (NSC);
  • En europeisk kompetensgemenskap.

  Uppdraget för EU:s kompetenscentrum och nätverket av nationella samordningscentrum är att stärka EU:s förmåga och konkurrenskraft inom cybersäkerhet genom att utveckla unionens kapacitet inom forskning, innovationer och kompetens.

Senast granskad: 22 juni 2022

Till toppen av sidan