Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Automatiserad och autonom cybersäkerhet

I början av juni (preliminärt den 8 juni) kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att öppna en forskningsutlysning inom området automatiserad och autonom cybersäkerhet. Utlysningen uppgår till totalt 20 miljoner kronor.

Autonom teknologi och automatisering skapar möjligheter och utmaningar för informations- och cybersäkerhet. MSB ser att autonom teknologi och automatisering kommer att prägla digitaliseringen och därigenom fungera som motorer när uppgifter som idag sköts av människor i större grad förs över till informationssystem. Det är troligt att den utvecklingen kommer att vara genomgående positiv under normala förhållanden, men det är mer oklart hur de nya systemen kommer att kunna fungera under mer störda förhållanden, och vilken motståndskraft digitaliserade tjänster som automatiserats eller arbetar autonomt kommer att kunna ha när de sätts under press. Det är också oklart hur säkra sådana system kommer att vara från början (när de sätts i bruk) och vilka sårbarheter eller hot som därmed obemärkt kommer att finnas inbyggda i dem när de börjar användas.

MSB ser därför att forskning om sådana teknologier och deras möjliga tillämpningar behövs, och att en djupare förståelse för säkerhetsutmaningarna och säkerhetsmöjligheterna som de här teknikerna medför i till exempel skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga tjänster är av stort intresse.

Universitet och forskningsinstitut kan ansöka om bidrag. MSB uppskattar att två till tre projekt kan beviljas och att längden på projekten är cirka fem år.

Full utlysningstext publiceras senast vid utlysningens öppnande den 8 juni. För frågor, kontakta utlysningsansvarig Erik Sundström, 010-240 5371, erik.sundstrom@msb.se.

--- ---

Autonomous technology and automation generates new challenges and possibilities in information and cyber security. MSB sees a strong trend that autonomous technology and automation will be engines of digitalisation as tasks that used to be carried out by humans increasingly are handled by information systems. In general, it is probable that these developments will be positive under normal conditions, but it is more unclear how these new systems will be able to function when disruptions occur, and what robustness digitalised services which have been automated or who function autonomously will have when placed under duress. It is also unclear how secure such systems will be from the outset (when they are introduced into such services) and what in built vulnerabilities and threats will go unnoticed as they are put to use.

MSB thus sees that research about such technologies and their possible applications is needed, and that a deeper understanding of the security challenges and security opportunities that these technologies provide in critical infrastructure and essential services is of great interest.

Universities and research institutes are eligible to apply for the grant. MSB estimates that two to three projects can be granted. The projected duration is approximately five years. The full call text will be published at the latest on the opening of the announcement on June 8.

For inquiries, contact the call manager Erik Sundström, 010-240 5371, erik.sundstrom@msb.se.

Senast granskad: 29 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan