Till innehåll på sidan

Så stärkte MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. Därefter genomförde MSB en rad åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.

Brandbekämpning från luften

MSB har skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer.

Helikopterberedskapen anpassades inför sommaren 2019 efter var brandriskerna var som störst i landet. Vid grundberedskap kunde helikoptrarna ställas till MSB:s förfogande inom tolv timmar. Vid höjt beredskapsläge skulle de vara i luften inom 180 minuter och vid högsta beredskapsläge inom 90 minuter.

Under skogsbrandssäsongen, 1 maj till 30 september, var helikoptrarna placerade på de platser i landet där brandrisken var som högst. Under säsongen analyserade MSB löpande situationen i landet och anpassade beredskapen efter det aktuella läget.

Kravet i upphandlingen var att leverantören ska kunna ställa minst 10 helikoptrar till förfogande där två eller flera helikoptrar ska ha kapacitet att bära minst 1000 liter vatten och övriga 8 minst 500 liter.

Enligt avtalet skulle leverantören förfoga över minst tio släckande helikoptrar och en koordineringshelikopter. Vid behov kunde MSB avropa fler helikoptrar inom ramen för avtalet. I anbudet presenterades 31 helikoptrar.

Helikoptrarna kunde i stort sett täcka hela Sveriges yta inom en timme när de var placerade på sina ordinarie baser.

MSB hade för avsikt att ställa några av helikoptrarna till förfogande för EU:s resurspool rescEU, som beslutades den 21 mars 2019 och som då var under uppbyggnad.

Utöver helikoptrar vill MSB på längre sikt tillgodose behovet av större flygande resurser. MSB föreslog för regeringen att Sverige bör leasa mindre vattenskopande flygplan från år 2020 och samtidigt utvärdera de långsiktiga behoven av att upphandla större vattenskopande flygplan.

Brandflygen från EU och Norden, som MSB tog del av sommaren 2018, var under 2019 fortsatt en del av den svenska skogsbrandsberedskapen.

För att helikopterberedskapen ska fungera effektivt genomförde MSB under våren 2019 utbildningar både för räddningstjänstpersonal och länsstyrelser och internt på myndigheten.

Privata helikopterföretag som utförde brandflyg 2019

Fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare

Vi ökade antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24. Skogsbrandsdepåerna var utplacerade på strategiskt lämpliga orter i landet och kunde användas när resurser på lokal och regional nivå inte räckte eller var uttömda.

Depåerna fanns på följande orter: Boden, Skellefteå, Dorotea, Östersund, Sundsvall, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Kristinehamn, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby, Ljungby och Enköping.

MSB har också ett antal ersättningsdepåer på sitt lager i Kristinehamn.

Depåerna innehåller bland annat närmare tre mil brandslang, motorsprutor och fyrhjulingar.

2019 kunde vi också återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare, bland annat genom utökad lagerhållning och utrustning för att tvätta använda slangar.

Läs mer om förstärkningsresur för skogsbrandStärkt förmåga att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd

Värdlandsstöd är det stöd som behöver ges till inkommande hjälp från andra länder och övriga åtgärder som ett land behöver vidta för att ta effektivt kunna ta emot hjälp.

MSB utvecklade den här förstärkningsresursen efter Västmanslandsbranden 2014 och utvecklingen har fortsatt efter bränderna sommaren 2018.

Bland annat vidareutvecklade MSB samverkan med andra myndigheter, rekryterade fler personer med kompetens inom värdlandsstöd till vår personalpool. MSB utbildade fler personer och utvecklade arbetsformerna.

Mer om förstärkningsresursen värdlandsstödStärkt förmåga att stötta aktörerna med samverkan och ledning

I förstärkningsresursen stöd till samverkan och ledning, FSOL, erbjuder MSB i dag bland annat expertis inom stabsmetodik, metodstöd för samverkan och ledning och expertis inom kriskommunikation. 

MSB utvecklar förstärkningsresursen genom att rekrytera och utbilda fler personer till MSB:s resursbas så att vi kan erbjuda längre uthållighet och en bredare kompetens. 

Kommunikationssystemet Rakel utvecklas och förstärks

Vi tar fram handenheter till Rakel, mobila basstationer och stöd till sambandssamordning. Inför sommaren står nio mobila basstationer redo att användas. Rakelanslutna kan göra förfrågan om tillfällig nätförstärkning via länsstyrelsen, både för planerade och vid oplanerade händelser. MSB Rakel förstärker med kompetens inom sambandsledning.

Utveckling av GIS, geografiskt informationssystem pågår

GIS, geografiskt informationssystem, är ett stöd till beslutsfattare att visualisera med hjälp av kartor. Under våren 2019 genomförde MSB en behovs- och effektkartläggning. Utifrån kartläggningen kommer en rapport tas fram som kommer att ligga till grund hur MSB vidareutvecklar GIS. MSB kommer att kunna erbjuda stöd med GIS-experter som kan skickas till en räddningstjänst eller länsstyrelse som behöver hjälp. Dessutom utvecklar MSB tillsammans med Lantmäteriet en civil geocell som ska kunna producera kartor till en specifik händelse.

Läs mer om förstärkningsrerursen för stöd till samverkan och ledningUtvecklade den inriktnings- och prioriteringsfunktion som togs i bruk sommaren 2018

2019 utvecklades den inriktnings- och prioriteringsfunktion som under sommaren 2018 var en del av MSB:s särskilda organisation för att hantera skogsbränderna. Funktionen mäklar experter, brandmän och materiel mellan räddningstjänster, prioriterar MSB:s egna förstärkningsresurser  och internationella förstärkningsresurser och ger rekommendationer till andra myndigheter. Arbetet sker i dialog med aktörerna.

I inriktnings- och prioriteringsfunktionen arbetade under sommaren 2018 personer från räddningstjänsten och stöttade MSB i arbetet med att mäkla resurser och fördela nationella och internationella förstärkningsresurser.

MSB utvecklade denna förmåga så att vi kan göra det ännu bättre än sommaren 2018 och stötta länsstyrelser och räddningstjänster när och där de behöver oss. Bland annat säkerställde vi deltagande av räddningstjänster och länsstyrelser i funktionen för att underlätta samverkan, utvecklade arbetssätt och rutiner och integrerade funktionen i MSB:s särskilda organisation. 

Läs mer om inriktnings- och prioriteringsfunktionenPrognossystemet för brandrisker förbättrat

MSB beställer prognoser av SMHI för att bedöma risk för skogsbrand - en prognos som beräknar hur mark torkar ut och en prognos som bedömer hur stor en brand kan bli. Vi utvecklar och förfinar prognossystemet tillsammans med SMHI. 

Vägledning i skogsbrandssläckning

MSB tog fram en vägledning i skogsbrandsläckning som främst vänder sig till kommunal räddningstjänst, framför allt till personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark. Vi ville med vägledningen stärka de praktiska kunskaperna kring en skogsbrandsinsats och öka kunskaperna kring användande av flygande resurser.

Vägledning i skogsbrandssläckningVägledning om eldningsförbud

Sommaren 2018, när stora delar av landet hade extrem brandrisk i skog och mark, utfärdades ett stort antal eldningsförbud. Det visade sig att lagstiftningen tolkades på olika sätt. MSB tog fram en vägledning för att det ska bli enklare för kommuner och länsstyrelser att bedöma, besluta och kommunicera ett eldningsförbud så att det blir mer enhetligt.

MSB analyserade statistik över vad som orsakar bränder i skog och mark och vad lagstiftningen säger om vad eldningsförbudet omfattar. MSB kom fram till att eldningsförbudet ska omfatta eldning i skog och mark. Det är alltså tillåtet att grilla på markområden i sammanhållen bebyggelse där eld inte kan spridas till mark eller skog. Till exempel trädgårdstomt, innergård eller gård till flerbostadshus, park, kolonilott och campinganläggning. Det är alltid kommuner eller länsstyrelser som har mandat att utfärda eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbudUtvecklar samordningen av frivilliga

Under skogsbränderna sommaren 2018 fick Svenska Röda korset i uppdrag att samordna spontanfrivilliga på nationell nivå. Med utgångspunkt i det uppdraget tecknade MSB och Röda korset en överenskommelse. Med överenskommelsen kunde MSB ge Röda Korset i uppdrag att samordna spontanfrivilliga nationellt, i de fall behovet fanns och annan samordning saknades genom andra frivilligorganisationer eller frivilliga resursgrupper.

Vi utvecklade också rollen frivilligsamordnare i särskild organisations samordningsfunktion. Förberedelserna skulle också inkludera att bemanna och utbilda MSB-personal för rollen. 

Utvecklade MSB:s konceptet för mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter

Samverkanspersoner sänds ut av MSB till andra aktörer och fungerar som MSB:s förlängda arm i arbetet med att stödja den aktörsgemensamma hanteringen vid en samhällsstörning. Samverkanspersonen är på plats hos en aktör för att bidra till effektiv samverkan och med sitt kunnande om MSB:s organisation.

Syftet med att skicka ut en samverkansperson är att:

  • förstärka MSB:s roll och möjlighet att driva aktörsgemensam hantering och inriktning,
  • stärka förutsättningarna för att öka på det operativa tempot och få aktörer att skyndsamt hantera den rådande situationen, samt 
  • underlätta mottagarens kontakter med MSB.

En samverkansperson ska företräda MSB men inte fatta beslut i myndighetens ställe. Samverkanspersonen tar aldrig över en annan aktörs ansvar.

MSB har utvecklat den roll som samverkanspersonerna har utvecklats och gjort den tydligare. Utvecklingsarbetet inkluderade även att se över rutiner för när MSB tar emot samverkanspersoner från andra myndigheter eller organisationer. 

Vi utvecklade våra interna rutiner och arbetsformer

MSB utförde en mängd arbeten för att utveckla myndighetens arbetsformer. Både kontinuerligt och för att stärka beredskapen till sommaren 2019. Dels arbetade MSB med att skapa en mer stabil bemanning med tillgång till rätt kompetenser under sommaren. I det ingick bland annat att se över möjligheten till ett administrativt stöd till operativ chef och till funktioner i särskild organisation, informationshanteringen vid operativt arbete samt möjligheten att nyttja GIS, geografiskt informationssystem, vid operativt arbete.

MSB arbetade sen en tid tillbaka med att se över arbetsformerna för myndighetens operativa hantering, det det arbete som pågår för att identifiera och upptäcka samhällsstörningar och för att hantera dem. Syftet var att stärka myndighetens ledningsförmåga inför och under samhällsstörningar för att ännu bättre kunna agera samlat och direkt. Detta arbetets syfte var att effektivera hanteringen och i ett tidigare skede identifiera alla typer av allvarliga samhällsstörningar.

Vi stärkte samarbetet med internationella aktörer

Internationella samarbeten är en viktig del av den svenska skogsbrandsberedskapen. Under skogsbränderna sommaren 2018 var det internationella stödet en viktig del i hanteringen av bränderna. Sverige samarbetade, via MSB, med EU inom ramen för EU:s reviderade civilskyddsmekanism, RescEU.

Sverige hade också, via MSB, ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, ett samarbete som på grund av den geografiska närheten är extra viktigt. MSB intensifierade samarbetet med de nordiska och baltiska länderna för att stärka beredskapen att hantera skogsbränder, till sommaren 2019 och på längre sikt. Om det skulle bli en sommar där stora delar av EU:s resurser behövs i södra Europa är det ännu viktigare att vi har ett starkt nordeuropeiskt samarbete.

EU:s reviderade civilskyddsmekanism, RescEU, trädde ikraft den 21 mars 2019. Syftet var att stärka den så kallade responskapaciteten med extra resurser för att kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda. Tillsammans med de nordiska och baltiska länderna arbetar MSB med att tillvarata de nordeuropeiska intressena så att utvecklingen i EU också anpassas till förhållandena i våra länder. Sverige planerade också att ställa sex helikoptrar till EU:s förfogande.

Vägledning om eldningsförbud
UTGIVNINGSÅR:

Vägledning om eldningsförbud

UTGIVNINGSÅR:

Vägledning i skogsbrandsläckning

Vägledningen har sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften. Målgrupp för vägledningen är främst kommunal räddningstjänst och då framför allt personal som aktivt deltar...

Senast granskad: 10 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan