Till innehåll på sidan

Så stärker MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. Nu har vi genomfört en rad åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder.

Brandbekämpning från luften

MSB har skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer.

Helikopterberedskapen kommer att anpassas efter var brandriskerna är som störst i landet. Vid grundberedskap kan helikoptrarna ställas till vårt förfogande inom 12 timmar. Vid höjt beredskapsläge ska de vara i luften inom 180 minuter och vid högsta beredskapsläge inom 90 minuter.

Under skogsbrandssäsongen, 1 maj till 30 september, kommer helikoptrarna att placeras på de platser i landet där brandrisken är som högst. Det kräver också att vi löpande under säsongen analyserar situationen i landet och anpassar beredskapen efter det aktuella läget.

Kravet i upphandlingen var att leverantören ska kunna ställa minst 10 helikoptrar till förfogande där två eller flera helikoptrar ska ha kapacitet att bära minst 1000 liter vatten och övriga 8 minst 500 liter.

Enligt avtalet ska leverantören förfoga över minst tio släckande helikoptrar och en koordineringshelikopter. Vid behov kan MSB avropa fler helikoptrar inom ramen för avtalet. I anbudet presenterades 31 helikoptrar.

Helikoptrarna kan i stort sett täcka hela Sveriges yta inom en timme när de är placerade på sina ordinarie baser.

MSB har för avsikt att ställa några av helikoptrarna till förfogande för EU:s resurspool rescEU, som beslutades 21 mars 2019 och som är under uppbyggnad.

Utöver helikoptrar vill MSB på längre sikt tillgodose behovet av större flygande resurser. MSB har föreslagit för regeringen att Sverige bör leasa mindre vattenskopande flygplan från år 2020 och samtidigt utvärdera de långsiktiga behoven av att upphandla större vattenskopande flygplan.

Brandflygen från EU och Norden, som vi tog del av förra sommaren, är fortsatt en del av den svenska skogsbrandsberedskapen.

För att helikopterberedskapen ska fungera effektivt har MSB under våren genomfört utbildningar både för räddningstjänstpersonal och länsstyrelser och internt på myndigheten.

Helikopterberedskapen - sammanställning över insatser

Privata helikopterföretag som utför brandflyg

Fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare

Vi ökar antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24. Skogsbrandsdepåerna är utplacerade på strategiskt lämpliga orter i landet och kan användas när resurser på lokal och regional nivå inte räcker eller är uttömda.

Depåerna finns på följande orter: Boden, Skellefteå, Dorotea, Östersund, Sundsvall, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Kristinehamn, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby, Ljungby och Enköping. MSB har också ett antal ersättningsdepåer på sitt lager i Kristinehamn.

Depåerna innehåller bland annat närmare 3 mil brandslang, motorsprutor och fyrhjulingar.

Nu kan vi också återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare, bland annat genom utökad lagerhållning och utrustning för att tvätta använda slangar.

Läs mer om förstärkningsresur för skogsbrandStärkt förmåga att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd

Värdlandsstöd är det stöd som behöver ges till inkommande hjälp från andra länder och övriga åtgärder som ett land behöver vidta för att ta effektivt kunna ta emot hjälp.

MSB utvecklade den här förstärkningsresursen efter Västmanslandsbranden 2014 och utvecklingen har fortsatt efter bränderna i somras.

Bland annat vidareutvecklar vi samverkan med andra myndigheter, rekryterar fler personer med kompetens inom värdlandsstöd till vår personalpool, vi utbildar fler och utvecklar arbetsformerna.

Läs mer om förstärkningsresursen värdlandsstödStärkt förmåga att stötta aktörerna med samverkan och ledning

I förstärkningsresursen stöd till samverkan och ledning, FSOL, erbjuder MSB i dag bland annat expertis inom stabsmetodik, metodstöd för samverkan och ledning och expertis inom kriskommunikation. 

MSB utvecklar förstärkningsresursen genom att rekrytera och utbilda fler personer till MSB:s resursbas så att vi kan erbjuda längre uthållighet och en bredare kompetens. 

Kommunikationssystemet Rakel utvecklas och förstärks

Vi tar fram handenheter till Rakel, mobila basstationer och stöd till sambandssamordning. Inför sommaren står 9 mobila basstationer redo att användas. Rakelanslutna kan göra förfrågan om tillfällig nätförstärkning via länsstyrelsen, både för planerade och vid oplanerade händelser. MSB Rakel förstärker med kompetens inom sambandsledning.

Utveckling av GIS, geografiskt informationssystem pågår

GIS, geografiskt informationssystem, är ett stöd till beslutsfattare att visualisera med hjälp av kartor. Under våren genomför MSB en behovs- och effektkartläggning. Utifrån kartläggningen kommer en rapport tas fram som kommer att ligga till grund hur MSB vidareutvecklar GIS. MSB kommer att kunna erbjuda stöd med GIS-experter som kan skickas till en räddningstjänst eller länsstyrelse som behöver hjälp. Dessutom utvecklar MSB tillsammans med Lantmäteriet en civil geocell som ska kunna producera kartor till en specifik händelse.

Läs mer om förstärkningsrerursen för stöd till samverkan och ledningUtvecklar den inriktnings- och prioriteringsfunktion som togs i bruk sommaren 2018

Nu utvecklas den inriktnings- och prioriteringsfunktion som under sommaren 2018 var en del av MSB:s särskilda organisation för att hantera skogsbränderna. Funktionen mäklar experter, brandmän och materiel mellan räddningstjänster, prioriterar MSB:s egna förstärkningsresurser   och internationella förstärkningsresurser och ger rekommendationer till andra myndigheter. Arbetet sker i dialog med aktörerna.

I inriktnings- och prioriteringsfunktionen arbetade under förra sommaren personer från räddningstjänsten och stöttade MSB i arbetet med att mäkla resurser och fördela nationella och internationella förstärkningsresurser.

MSB utvecklar nu denna förmåga så att vi kan göra det ännu bättre än i somras och stötta länsstyrelser och räddningstjänster när och där de behöver oss. Bland annat säkerställer vi deltagande av räddningstjänster och länsstyrelser i funktionen för att underlätta samverkan, utvecklar arbetssätt och rutiner och integrerar funktionen i MSB:s särskilda organisation. 

Läs mer om inriktnings- och prioriteringsfunktionenPrognossystemet för brandrisker förbättrats

MSB beställer prognoser av SMHI för att bedöma risk för skogsbrand, en som beräknar hur mark torkar ut och en som bedömer hur stor en brand kan bli. Vi utvecklar och förfinar prognossystemet tillsammans med SMHI. 

Vägledning i skogsbrandssläckning

MSB har tagit fram en vägledning i skogsbrandsläckning som främst vänder sig till kommunal räddningstjänst, framför allt till personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark. Vi vill stärka de praktiska kunskaperna kring en skogsbrandsinsats och öka kunskaperna kring användande av flygande resurser.

Vägledning i skogsbrandssläckningVägledning om eldningsförbud

Förra sommaren, när stora delar av landet hade extrem brandrisk i skog och mark, utfärdades ett stort antal eldningsförbud. Det visade sig att lagstiftningen tolkades på olika sätt. MSB har tagit fram en vägledning för att det ska bli enklare för kommuner och länsstyrelser att bedöma, besluta och kommunicera ett eldningsförbud så att det blir mer enhetligt.

MSB har analyserat statistik över vad som orsakar bränder i skog och mark och vad lagstiftningen säger om vad eldningsförbudet omfattar. MSB har kommit fram till att eldningsförbudet ska omfatta eldning i skog och mark. Det är alltså tillåtet att grilla på markområden i sammanhållen bebyggelse där eld inte kan spridas till mark eller skog. Till exempel trädgårdstomt, innergård eller gård till flerbostadshus, park, kolonilott och campinganläggning. Det är alltid kommuner eller länsstyrelser som har mandat att utfärda eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbudUtvecklar samordningen av frivilliga

Under skogsbränderna sommaren 2018 fick Svenska Röda Korset i uppdrag att samordna spontanfrivilliga på nationell nivå. Med utgångspunkt i det uppdraget har en överenskommelse tecknats mellan MSB och Svenska Röda Korset. Med överenskommelsen kan MSB ge Röda Korset i uppdrag att samordna spontanfrivilliga nationellt, i de fall behovet finns och annan samordning saknas genom andra frivilligorganisationer eller Frivilliga resursgrupper.

Vi utvecklar också rollen frivilligsamordnare i särskild organisations samordningsfunktion. Förberedelserna kommer också att inbegripa att bemanna och utbilda MSB-personal för rollen. 

Utvecklar MSB:s konceptet för mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter

Samverkanspersoner sänds ut av MSB till andra aktörer och fungerar som MSB:s förlängda arm i arbetet med att stödja den aktörsgemensamma hanteringen vid en samhällsstörning. Samverkanspersonen är på plats hos en aktör för att bidra till effektiv samverkan och med sitt kunnande om MSB:s organisation.

Syftet med att skicka ut en samverkansperson är att:

  • förstärka MSB:s roll och möjlighet att driva aktörsgemensam hantering och inriktning,
  • stärka förutsättningarna för att öka på det operativa tempot och få aktörer att skyndsamt hantera den rådande situationen, samt 
  • underlätta mottagarens kontakter med MSB.

En samverkansperson ska företräda MSB men inte fatta beslut i myndighetens ställe. Samverkanspersonen tar aldrig över en annan aktörs ansvar.

Den roll som samverkanspersonerna har utvecklats och tydliggjorts. Utvecklingsarbetet inkluderar även att se över rutiner för när MSB tar emot samverkanspersoner från andra myndigheter eller organisationer. 

Vi utvecklar våra interna rutiner och arbetsformer

Det pågår en mängd arbeten för att utveckla myndighetens arbetsformer. Både kontinuerligt och för att stärka beredskapen till sommaren. Dels pågår arbete med att skapa en mer stabil bemanning med tillgång till rätt kompetenser under sommaren. Dels ska möjligheten till ett administrativt stöd till operativ chef och till funktioner i särskild organisation, informationshanteringen vid operativt arbete samt möjligheten att nyttja GIS, geografiskt informationssystem, vid operativt arbete ses över.

Sedan en tid tillbaka pågår också ett arbete med att se över arbetsformerna för myndighetens operativa hantering, det det arbete som pågår för att identifiera och upptäcka samhällsstörningar och för att hantera dem. Syftet är att stärka myndighetens ledningsförmåga inför och under samhällsstörningar för att ännu bättre kunna agera samlat och direkt. Detta arbete syftar till att effektivera hanteringen och i ett tidigare skede identifiera alla typer av allvarliga samhällsstörningar.

Vi stärker samarbetet med internationella aktörer

Internationella samarbeten är en viktig del av den svenska skogsbrandsberedskapen. Under skogsbränderna sommaren 2018 var det internationella stödet en viktig del i hanteringen av bränderna. Sverige samarbetar, via MSB, med EU inom ramen för EU:s reviderade civilskyddsmekanism, RescEU.

Sverige har också, via MSB, ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, ett samarbete som på grund av den geografiska närheten är extra viktigt. MSB har intensifierat samarbetet med de nordiska och baltiska länderna för att stärka beredskapen att hantera skogsbränder, till sommaren och på längre sikt. Om det skulle bli en sommar där stora delar av EU:s resurser behövs i södra Europa är det ännu viktigare att vi har ett starkt nordeuropeiskt samarbete.

EU:s reviderade civilskyddsmekanism, RescEU, trädde ikraft 21 mars och stärker den så kallade responskapaciteten med extra resurser som ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda. Tillsammans med de nordiska och baltiska länderna arbetar MSB med att tillvarata de nordeuropeiska intressena så att utvecklingen i EU också anpassas till förhållandena i våra länder. Sverige kommer också att ställa sex helikoptrar till EU:s förfogande.

Vägledning om eldningsförbud
UTGIVNINGSÅR:

Vägledning om eldningsförbud

UTGIVNINGSÅR:

Vägledning i skogsbrandsläckning

Vägledningen har sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften. Målgrupp för vägledningen är främst kommunal räddningstjänst och då framför allt personal som aktivt deltar...

Senast granskad: 10 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan