Till innehåll på sidan

Vad gör MSB?

MSB stödjer berörda länder och berörda svenska myndigheters åtgärder vid en kris eller vid höjd beredskap och krig. MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att snabbt och flexibelt kunna vidta nödvändiga åtgärder, enskilt eller tillsammans med andra.
Här berättar vi lite mer om vad MSB gör just nu.

MSB har regeringens uppdrag att stödja länder som drabbats av kriser och katastrofer runt om i världen, vilket innebär att MSB stödjer ansvariga myndigheter i ett land så att de har bättre förutsättningar för att hjälpa människor som drabbas av krig, katastrofer och kriser. Ofta samarbetar MSB med FN eller inom ramen för EU eller OSSE så att stödet tas emot och fördelas så effektivt som möjligt. Den erfarenhet som MSB har byggt upp använder vi i hundratals insatser varje år, runt om i världen, men inte minst också i den svenska krishanteringen.

Det pågående kriget i Ukraina har mycket svåra humanitära konsekvenser såväl i Ukraina som i angränsande länder och även Sverige ställs inför utmaningar. Sverige och MSB får viabl.a. EU just nu många förfrågningar om hjälp de länder som drabbats av krigets effekter. Förfrågningar kan även kanaliseras via olika FN-organ med vilka MSB har ett etablerat samarbete.

Nedan följer en beskrivning av vad MSB gör för att stödja dem som drabbats av kriget i Ukraina

 • MSB:s stöd i Ukraina

  Flerårigt engagemang i Ukraina

  Under flera år har MSB samarbetat med Ukrainska myndigheter inom området krisberedskap och katastrofhantering på olika sätt:
  MSB bidrar i EU Advisory Mission to Ukraine (EUAM Ukraina) som handlar om att hjälpa ukrainska myndigheter att reformera den civila säkerhetssektorn. I denna insats ingår svensk personal från flera olika myndigheter.

  Humanitärt stöd till Ukraina

  De humanitära behoven i Ukraina är mycket stora. MSB tar emot ett stort antal förfrågningar och samverkar med FN, inom EU och med andra svenska myndigheter för att prioritera så att det svenska stödet ger ett så tydligt mervärde som möjligt.

  Ukrainska myndigheter har efterfrågat samordnat stöd från EU:s medlemsstater, via EU:s civilskyddsmekanism, däribland experter, brandbekämpningsutrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, tält med mera.

  Boende och stöd till flyktingar

  Inom MSB bedömer vi löpande nya förfrågningar rörande boende och stöd till flyktingsituationen. I ett samarbete med FN:s flyktingorgan, UNHCR, har vi också genomfört en insats med utrustning och personal för att bygga ett tillfälligt flyktingboende för ca 200 personer nära gränsen till Slovakien/Ungern. 

  Brandsläckningsutrustning

  Sverige har genom MSB levererat stöd i form av brandbekämpningscontainrar som innehåller nödvändig utrustning för att släcka stora bränder. Dessutom har MSB stöttat räddningstjänster att donera fordon och materiel till Ukraina.

  Koordinerat stöd från energisektorn

  MSB stödjer energisektorn att förmedla komponenter som stöd till Ukraina för att minska sårbarheten i energitillförseln.

  Sjukvård: Utrustning och läkemedel

  MSB samverkar med Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten i syfte att kunna svara upp på de stora behov av sjukvårdsutrustning och läkemedel som finns i Ukraina. Ett flertal transporter med sjukvårdsmateriel, medicinskteknisk utrustning och läkemedel har anlänt till Ukraina genom detta samarbete.

  Medicinsk personal

  MSB har under två månader haft ett  medicinskt team för EUAM (EU Advisory Mission to Ukraine) på plats i Polen, för att stödja EU:s gränsövervakning i Ukraina i sjukvårdsrelaterade frågor. Teamet har avslutats men ytterligare stöd till EUAM planeras då insatsen håller på att återetablera sig i Ukraina.

  MSB har också genomfört en medicinsk instruktörsutbildning i Lviv i västra Ukraina. Utbildningen resulterade i 15 färdigutbildade instruktörer inom akut livräddande traumavård. Dessa instruktörer är främst organiserade i frivilliga civilsamhällesorganisationer och planerar att inom de närmsta veckorna utbilda hundratals civila över stora delar av Ukraina.

  Medicinska transporter

  MSB har ställt en medevac-resurs (medicinsk evakuering med flyg) till förfogande och för dialog med Socialstyrelsen, Migrationsverket och regioner om aktuella förfrågningar från länder som ser behov av detta, däribland Polen.

  Sverige har erbjudit platser till patienter från Ukraina och MSB koordinerar vid behov insatserna så att patienter får möjlighet till vård på sjukhus i landet. Flera patienter har tagits omhand i Sverige inom ramen för detta samarbete.

 • MSB:s stöd i Moldavien

  Moldavien är ett land utanför EU som har en lång gräns mot Ukraina. De hanterar just nu en stor utmaning i att ta emot alla flyktingar som kommer på grund av kriget.

  Bedömningsexperter

  MSB har lång erfarenhet av att bedöma katastrofers omfattning och planera och koordinera stöd till ett land som drabbats av en katastrof eller kris. Med denna erfarenhet i ryggen så har MSB haft ett bedömningsteam i Moldavien i syfte att på plats bedöma läget gällande flyktingströmmarna in i Moldavien och tänkbara konsekvenser av händelseutvecklingen. Sverige har genom MSB också haft en expert i EU:s bedömningsteam på plats.

  Boende och stöd till flyktingar

  Sverige har genom MSB bistått via EU:s civilskyddsmekanism i att leverera tält och generatorer för tillfälligt flyktingmottagande i Moldavien.

 • MSB:s stöd till Polen

  Polen är det land inom EU som tagit emot flest flyktingar från Ukraina. MSB bedömer löpande inkommande förfrågningar från Polen för att bidra till att möta deras behov av stöd i det arbetet. Det stöd som EU förmedlar till Ukraina genomförs delvis med Polen som bas eller transitland i nuläget. EU har bl.a. upprättat omlastningsplatser i Polen där transporter till Ukraina hanteras.

  Sverige har genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Polen. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att koordinera inkommande hjälp, skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen.

  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Polen.
  Det finns en framåtsyftande planering på ytterligare materiella och personella insatser med fokus på Ukraina och Polen där vi bedömer att vi kan göra störst nytta med våra insatser närmsta tiden.

 • MSB:s stöd till Slovakien

  Precis som i Moldavien och Polen ovan så har Sverige genom MSB stöttat EU:s bedömningsteam på plats i Slovakien. EU:s bedömningsteam (EUCPT) har till uppgift att skapa kontakter med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, rapportera om läget tillbaka till EU, bedöma tänkbara konsekvenser av händelsen och koordinera inkommande hjälp.

  MSB bedömer ständigt inkommande förfrågningar för att se om det finns möjlighet att stödja Slovakien

   

MSB:s stöd till svenska myndigheter

MSB har beredskap att stödja svenska myndigheter som ansvarar för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina. Det kan handla om att stödja med expertis om krisledning/krishantering genom vår förstärkningsresurs FSOL (förstärkningsresurs för samverkan och ledning). Det kan också handla stöd i mottagandet av flyktingar i form av transport och logistik eller i viss mån boende. Slutligen har MSB även beredskap för att hantera andra civila konsekvenser av kriget som kan drabba Sverige. Det kan röra sig om olika former av resursbrister eller liknande.

Hittills har MSB under några veckor erbjudit MSB:s lokaler i Revinge utanför Lund som tillfälligt flyktingboende.
Migrationsverket har fått stöd med att visualisera vissa delar i deras lägesbild genom att MSB bistått med GIS-expertis samt stöd med kriskommunikatörer till Migrationsverket. Både GIS-stöd och kriskommunikatörer ingår i förstärkningsresurs för samverkan och ledning (FSOL).

MSB bistår även svenska myndigheter med transport och logistiklösningar när utrustning mm ska doneras till Ukraina och angränsande länder.

MSB:s stöd till internationella organisationer

Genom det mångåriga samarbete som MSB har med flertalet internationella organisationer som FN och EU har MSB möjlighet att stödja på huvudkontor och fältkontor i syfte att stärka upp när läget blir extra ansträngt.
Kopplat till kriget i Ukraina så har MSB bidragit med en säkerhetsanalytiker till OSSE i Wien. Funktionen som personalen arbetar i hanterar bland annat säkerhet kopplat till nationell personal som är kvar i landet. Analytikern har avslutat men behov av stöd kommer föreligga under en längre tid och ytterligare stödinsatser planeras.

Vi har gått vidare med flertalet nomineringar av experter till EU:s civilskyddsteam samt till olika FN-organ som OCHA, UNFPA, WFP samt Unicef.

Krisinformation.se

På sajten krisinformation.se finns uppdaterad och bekräftad information från myndigheter, samt användbara länkar. MSB ansvarar för driften av sajten och den finns även att ladda ner som app för smarta mobiltelefoner. Många följer krisinformation.se på sociala medier.

Fakta om EU:s civilskyddsmekanism

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Vi följer den pågående utvecklingen som sker med anledning av invasionen i Ukraina.  Det gör vi bland annat genom att samverka med andra myndigheter som Socialstyrelsen rörande transport och logistik kring donationer av sjukvårdsmateriel till Ukraina.

Vi står också redo att öka stödet till Ukraina för att stärka civilskyddet ifall de ukrainska myndigheterna efterfrågar det.

Läs mer om EU och civilskyddssamarbetet Läs mer om EU Civil Protection Mechanism på europa.eu

Så går det till att samordna krishanteringen

MSB leder samverkanskonferenser, möten, varje vecka där många myndigheter och organisationer deltar. Syftet med konferenserna är att dela viktig information med varandra och komma överens om vad som behöver göras för att stärka Sveriges motståndskraft. De är också viktiga för att alla ska få samma bild av händelseutvecklingen. MSB sammanställer sedan en lägesbild och skickar den till regeringskansliet.
Allt som görs kommer inte allmänheten omedelbart till del. Vissa uppgifter kan inte spridas öppet eftersom det skulle kunna skada oss om de utnyttjas av främmande makt.

Sverige har på senare år arbetat intensivt för att stärka vårt totalförsvar. Det är ett arbete som fortfarande pågår. Vi har också en bra grund i att vi länge byggt upp en beredskap för fredstida kriser som it-störningar, översvämningar och skogsbränder. Vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge anpassar nationella myndigheter, länsstyrelser, företag och organisationer sin verksamhet för att tillsammans kunna arbeta effektivt och hantera situationen på bästa sätt. Det finns strukturer och rutiner för det.

Senast granskad: 19 maj 2022

Till toppen av sidan