Till innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar

MSB får många frågor i samband med det hanteringen av det nya coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

Om krisberedskap

 • Hur fungerar det svenska krisberedskapssystemet?
 • Hur ser det ut med beredskapslager idag?

  I dag är det är regionerna som är ansvariga för att tillräckliga resurser, exempelvis förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning, finns tillgänglig för att kunna bedriva sin verksamhet och ge god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap. 2§). Regionerna samt kommunerna ansvarar även för att de har läkemedel i tillräcklig mängd.

  Generellt gäller ansvarsprincipen – det vill säga att den som har ansvar för något i vardagen har det även vid en kris.

  Läs mer om beredskapslager

  Läs mer om de grundläggande principerna inom krisberedskap i Sverige

  Sedan 2015 pågår planeringen för ett stärkt civilt försvar igen.

  Läs mer om vad som görs just nu

 • Varför finns inte samma beredskapslager idag som förr?

  Efter det kalla krigets slut ledde inriktningen för försvaret och den aktuella hotbilden till att det bedrevs ett begränsat arbete att planera och förbereda civilt försvar.

  I praktiken ledde politiska beslut till att berörda myndigheters och andra aktörers planering för höjd beredskap upphörde, eftersom det inte längre bedömdes finnas något behov. De resurser som specifikt hade skapats för det civila försvaret under andra världskriget, och det kalla kriget fram till åren kring 1990, hade blivit inaktuella och togs ur drift. För läkemedelslagren skedde det när gamla Apoteksbolaget förlorade sitt monopol och deras beredskapsansvar inte lades över på någon ny aktör.

  Rörande skyddsrummen, drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia, elförsörjningen och upprätthållande av elektroniska kommunikationer har det även fortsättningsvis genomförts åtgärder för att upprätthålla viss specifik förmåga.

  Läs mer om beredskapslager

 • Vad har MSB för resurser idag?

  I dag har inte MSB något uppdrag att hålla beredskapslager. Däremot har MSB idag förstärkningsresurser för skogsbrandsbekämpning, översvämningar, oljeutsläpp, kemiska-, biologiska och nukleära utsläpp, sök och räddning, samverkan och ledning, värdlandsstöd samt skyddsutrustning för frivilla försvarsorganisationer. Dessutom kan MSB bistå personer med hemvist i Sverige som drabbats av allvarliga händelser utomlands.

 • Hur ska man tänka när det kommer till mat och krisberedskap?

  Det finns i nuläget inga rekommendationer om att man behöver förbereda sig på något särskilt sätt kopplat till coronaviruset. Däremot är MSB:s allmänna rekommendation att man ska planera för att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst några dygn – upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten.

  Har kan du läsa ytterligare tips om personlig krisberedskap

 • Kommer leveranser av mat och mediciner omfattas av inreseförbudet till Sverige?

  Nej, varutransporter kommer inte omfattas av inreseförbudet till Sverige. Läs mer på regeringens webbplats

 • Behöver man oroa sig för dricksvattenförsörjningen?

  Nej. MSB och Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk för störningar i dricksvattenproduktionen i nuläget. På längre sikt visar MSB:s analyser att det kan finnas en risk för brist på så kallade beredningskemikalier inom dricksvattenförsörjningen, samt på flockningsmedel som används för rening av avloppsvatten, på grund av försenade leveranser. Eventuella förseningar beror på hur länge olika landgränser hålls stängda.

  Om det vid något tillfälle skulle uppstå brist på de kemikalier som behövs för dricksvattenproduktion, finns det alltid möjlighet att omfördela resurser mellan olika verksamheter. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kommer alltid att prioriteras. MSB följer utvecklingen noga och kan vidta åtgärder för att säkra produktionen av dricksvatten om det skulle behövas.

Om skolfrågor

 • Vilket arbete pågår på MSB vad gäller frågor om eventuell stängning av skolverksamhet?

  För närvarande finns inget regeringsbeslut om stängning av skolverksamhet med anledning av coronavirussjukdomen.

  Regeringen har dock den 20 mars fattat beslut om en ändring i Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

  För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.

  Läs mer om föreskriften och de allmänna råden här

Senast granskad: 13 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan