Till innehåll på sidan

MSB:s informationssatsningar under coronapandemin

Sedan starten av coronapandemin har MSB haft i uppdrag att samordna delar av den myndighetsgemensamma informationsspridningen. Inom ramen för detta har MSB genomfört olika insatser för att förmedla information om hur alla kan hjälpas åt för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Under pandemin har MSB bland annat planerat och producerat olika informationskampanjer, haft kontinuerlig dialog och samarbeten med civilsamhället,andra aktörer i samhället, samt genomfört pressträffar tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Nedan listas de informationskampanjer som hittills har genomförts under coronapandemin.

Informationskampanjer

Informationsinsats nr 6 – Våren och tillhörande högtider 2021

Huvudbudskap: Det är allas skyldighet att ta ansvar
Period: 22 mars – 2 maj 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) och Folkhälsomyndigheten med fokus på vaccination samt hur man ska förhålla sig till rådande rekommendationer under kommande högtider.
Målgrupp: Allmänheten, med extra fokus på olika språkgrupper

Informationsinsats nr 5 - Sportlovet 2021

Huvudbudskap: Det är allas skyldighet att ta ansvar
Period: 8 feb – 14 mars 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Samarbeten med: 2021 är Friluftslivets år och i och med det hade vi under denna kampanjperiod ett nära samarbete med Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket. Vi fick bland annat ett införande i Svenskt friluftslivs nyhetsbrev samt kunde lägga in information om covid-19 och kampanjen på deras webbplats Luften är fri.  
Målgrupp: Allmänheten

Syftet med kampanjen var att förtydliga vilka rekommendationer och nya restriktioner som gällde. Målet var att göra det lättare för alla att kunna ta eget ansvar och samtidigt få ett härligt sportlov. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Kampanjens huvudbudskap ”Det är allas skyldighet att ta ansvar” grundade sig i tips på coronasäkra aktiviteter. Vad man kan göra istället för vad man inte kan göra. 

Vi tog även fram ett budskap som uppmanade till att testa sig vid minsta symtom.

Informationsinsats nr 4 – Hösten och vintern 2020

Huvudbudskap: Om vi ska kunna återgå till det normala, behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.
Period: 23 november – 31 december 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Målgrupp: Allmänheten, primärt unga vuxna

I samband med att smittspridningen ökade i Sverige, efter en period med sjunkande antal smittade, identifierades behovet av information med ett skarpare budskap om att läget är allvarligt. Detta för att säkerställa ett ökat engagemang hos Sveriges befolkning att följa myndigheternas rekommendationer, med tyngdpunkt på budskap till målgruppen unga vuxna. 

Kampanjens bestod av filmer som privatpersoner själva hade spelat in innan covid-19. Filmerna visade situationer som var självklara för ett år sedan, för att påminna om vad vi alla vill återgå till. 

I samband med att filmerna publicerades skapade vi även hashtagen #JagTarAnsvarFör, där vi uppmuntrade både privatpersoner och influencers att posta egna bilder och filmer från tiden innan pandemin. Detta för att påminna varandra om varför vi håller ut, vad vi tar ansvar för. 

Mallar och material att användas av andra aktörer

När smittspridningen i Sverige ökade uppstod ett behov av informationsmaterial med regionala och lokala rekommendationer och därför togs mallar baserade på de allmänna råden fram.

Budskapen anpassades för lokala behov. Detta tydliggjordes dels genom att använda vinjetten ”Regional information”, dels genom att lägga till lokala avsändare. Huvudavsändare av materialet var, som tidigare, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt länsstyrelserna, regionerna och kommunerna, som själva lade till sina logotyper. 

Informationsinsats nr 3 - Sommaren 2020

Huvudbudskap: Sommaren blir annorlunda i år. Tack för att du håller ut.
Period: 1 juni – 31 augusti 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Länsstyrelserna, Tillväxtverket och Naturvårdsverket.
Målgrupp: Unga vuxna, åldersgruppen över 70 år, andra riskgrupper samt deras anhöriga.

För denna period identifierades behov av anpassade budskap om myndigheternas rekommendationer inför sommar och semester. 

Med det övergripande budskapet  ”Tillsammans bromsar vi smittan” uppmanade vi allmänheten att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer samt att läsa aktuell och samlad myndighetsinformation på krisinformation.se, då läget var fortsatt allvarligt. 

Information till utländska besökare

För att informera om myndigheternas rekommendationer till utländska besökare i Sverige under sommaren skapades en särskild sida på krisinformation.se med information på engelska. Tryckt information delades ut och informationen annonserades även på digitala skärmar på internationella flygplatser, tågstationer samt färjeterminaler i Sverige. Parallellt riktades även denna information i sociala medier specifikt mot personer som nyligen rest in i Sverige från ett annat land. 

MSB samarbetade även med bland andra Visit Sweden och olika ambassader under denna period, för att nå ut med information till utländska besökare.

Mallar och material att användas av andra aktörer

Mallar och material producerades för att underlätta för verksamheter att fortsatt följa myndigheternas rekommendationer även när besökstrycket ökade.

 • Mallar till informationsmaterial med budskap som tog avstamp i den nationella informationssatsningen. 
 • En checklista som alla verksamheter kunde använda som grund för att säkerställa att verksamheten gjort sitt yttersta för att följa rådande rekommendationer.
 • En sammanställning av goda exempel på åtgärder som olika verksamheter ute i landet vidtagit.

Detta material arbetades fram tillsammans med Länsstyrelserna, Tillväxtverket och Naturvårdsverket. Dessa aktörer stod som avsändare tillsammans med MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och ansvarade för att distribuera informationen via sina kanaler. 

Informationsinsats nr 2 – Vårens högtider 2020

Huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan
Period: 20 april – 29 maj 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund), Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen Skåne, med fokus på rådande rekommendationer kopplade till vårens högtider.
Målgrupper: Allmänheten, med särskilt fokus på de grupper som behövde information på andra språk än svenska.

För denna period identifierades behov av anpassade budskap om myndigheternas rekommendationer för högtider som påsk, Eid al-fitr, valborgsmässoafton, studentfirande och liknande. 

Huvudbudskapet var fortsatt ”Tillsammans kan vi bromsa smittan”, med underbudskap som till exempel ”Res inte till släkt och vänner i påsk” och ”Vårens högtider blir annorlunda i år.” 

Informationsinsats nr 1 – en första informationsinsats om covid-19

Huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan
Period: 16 mars – 17 april 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund), Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Skåne. Filmerna handlade om rådande rekommendationer kopplade till pågående och kommande högtider.
Målgrupp: Hela Sveriges befolkning.

Den 16 mars kommunicerade regeringen att MSB fått i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial. Redan samma dag påbörjades informationen i sociala medier. Därefter producerades och genomfördes en större informationsinsats i en mängd olika mediekanaler. 

Syftet med insatsen var att skapa trygghet samt betona vikten av solidaritet och ansvar – att alla behöver göra vad de kan för att minska smittspridningen och begränsa dess konsekvenser.

Informationen hänvisade till krisinformation.se som plattformen för uppdaterad och aktuell myndighetsinformation om covid-19. 

Information på andra språk än svenska

För att nå grupper som behöver information på andra språk än svenska, har informationsmaterial översatts och anpassats. Exempel på information på andra språk än svenska:

 • På krisinformation.se finns information om coronaviruset på 28 språk. 
 • På sociala medier (Facebook och Instagram) har annonser översatts till fem språk (arabiska, turkiska, tigrinja, somaliska och farsi). 
 • Radioinslag med information om coronaviruset på persiska och arabiska, som sedan sänts i kanaler för respektive språk. 
 • Informationsfilmer på språken arabiska, engelska, farsi, franska, ryska, spanska och turkiska har publicerats på Youtube.
 • Digital annonsering i områden där många inte har svenska som modersmål. Informationen syntes på digitala skärmar i köpcentra på språken arabiska, farsi och somaliska.
 • Under sommarperioden producerades information på engelska till grupper som tillfälligt vistades i Sverige.
 • Under december månad genomfördes även affischering i förorter till 16 kommuner på engelska och arabiska.

Effektmätningar

Informationssamordning under pandemin

För att nå målgrupper som inte använder konventionella kanaler och som har särskilda behov och förutsättningar utifrån språkbarriärer, funktionsnedsättningar eller socioekonomisk bakgrund har MSB samverkat med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och enskilda individer. 

MSB har byggt upp ett nära samarbete med myndigheter som har särskilda uppdrag inom tillgänglighets- och delaktighetsområdet och med aktörer med långvarig erfarenhet av kommunikationsinsatser till ovan nämnda grupper, t ex intresseföreningar och branschorganisationer. 

Huvudleveranser i detta område:

 • samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). 
 • mejlutskick till olika aktörer inom civilsamhället för vidare spridning till deras kontaktytor, med information om rådande rekommendationer
 • informationsfilmer på andra språk än svenska
 • publicering av informationsfilmer på webbplatser och sociala medieplattformar
 • informationsfilm till människor med funktionsvariationer i samverkan med Myndigheten för delaktighet och föreningen FUB

Bakgrund

Under pandemin har MSB fått två regeringsuppdrag tillsammans med andra myndigheter med uppgift att informera allmänheten om pandemin samt om vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen, undvika att bli smittad och att smitta andra.

Ett annat uppdrag som pågått parallellt under denna period är projektet ”Tillsammans bromsar vi smittan”. Projektet var delfinansierat av EU:s AMIF-fond (asyl- migrations och integrationsfonden) och syftet var att nå ut med pandemiinformation till tredjelandsmedborgare.

Senast granskad: 19 mars 2021

Till toppen av sidan