Till innehåll på sidan

Driver aktörernas gemensamma hantering

Ansvariga myndigheter och aktörer behöver i enlighet med ansvarsprincipen samverka och på en övergripande nationell nivå komma överens om åtgärder och om hur tillgängliga resurser ska prioriteras. Det är MSB:s uppgift att vara en pådrivande kraft och på olika sätt stödja denna samverkan tvärs över olika sektorer och olika delar av landet.

Många olika myndigheter och andra aktörer arbetar utifrån sina olika ansvarsområden med att hantera den kris som pandemin gett upphov till. Krisen är inte enbart en fråga för hälso- och sjukvården. Många andra delar av samhället berörs och i stort sett all samhällsviktig verksamhet kan på olika sätt påverkas av den situation som råder. I det samlade lägesbildsarbetet identifieras utmaningar som behöver hanteras samordnat på en övergripande nationell nivå. 

Samverkan i olika former

MSB kallar berörda aktörer till dialog och möten i olika former, exempelvis genomförs samverkanskonferenser på nationell nivå flera gånger per vecka. Särskild samverkan med länsstyrelserna genomförs för att stämma av vilka frågor som hanteras regionalt respektive nationellt. Ett mötesforum för operativa chefer (eller motsvarande) har tillgängliggjorts för öppen och regelbunden dialog mellan ett antal nyckelaktörer. Vissa specifika frågor hanteras genom verktyget för nationell inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).

Fem fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19

MSB har tillsammans med andra aktörer initierat ett arbete för att stärka den gemensamma förmågan att hantera pandemin inom fem fokusområden. Arbetet har sammanfattats och publicerats i dokumentet ”Fokusområden för utveckling av krishanteringen med anledning av covid-19”.

Det handlar om gemensamma strukturer och arbetssätt, lägesrapportering, samverkan med näringslivet, att stärka uthållighet genom scenarier och frivilliga resurser samt samordnad kommunikation med allmänheten. Dokumentet har utgjort ett stöd för respektive organisation att tillsammans med andra arbeta vidare inom sitt ansvarsområde.

Mäklar resurser

MSB har gett stöd till Socialstyrelsen som har regeringens uppdrag att fördela sjukvårdsmateriel till hälso- och sjukvården. Många andra delar av samhället har också behov av skyddsmateriel och andra typer av resurser. MSB inventerar behov, tar emot och vidareförmedlar förfrågningar och erbjudanden samt mäklar och samverkar med andra myndigheter kring användningen av resurser.

Underlättar användandet av frivilligorganisationer

För att kommuner och myndigheter på bästa sätt ska ta tillvara det stöd som frivilliga och ideella krafter utgör behövs organisation och samordning. MSB har faciliterat användandet av stöd från frivilligorganisationer till de allra flesta kommunerna, i det akuta behovet av att bistå äldre och andra i riskgrupper med matinköp och andra tjänster som till exempel inköp av mediciner.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan