Till innehåll på sidan

Vad gör MSB?

MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vi är navet för den samlade krishanteringen i Sverige. För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 och har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap.

Artikelserie om MSB:s insatser under coronakrisenRegeringskansliet (genom Utrikesdepartementet och Socialdepartementet), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset. Kortfattat kan man säga att:

  • Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor som rör smittspridning och smittskydd
  • Utrikesdepartementet ansvarar för reseavrådan och assisterade hemresor
  • Socialstyrelsen ansvarar för det sammantagna vårdplatsläget

Därutöver har regionerna ansvar för att skala upp och möta smittan genom de lokala vårdcentralerna samt respektive regions smittskyddsläkare.

Detta gör MSB:

Samlar bekräftad information till allmänheten på krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns bekräftad information från myndigheter som är involverade i hanteringen av coronavisruset covid-19.

Läs samlad information om covid-19 på krisinformation.se

Omvärldsbevakar och samordnar information till myndigheter och regeringen

  • MSB tar fram nationella lägesbilder om lång- och kortsiktiga konsekvenser för samhällets säkerhet.
  • MSB håller regeringskansliet informerat om hur utvecklingen kan påverka samhället.
  • MSB omvärldsbevakar utvecklingen och håller kontakt med berörda aktörer och myndigheter.
  • MSB arrangerar regelbundna samverkanskonferenser för att ge andra involverade myndigheter tillfälle att delge varandra information och även samordna beslut.

Håller gemensamma pressträffar för aktuellt läge

Varje vardag håller MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen pressträffar för att uppdatera om aktuellt läge. På dessa pressträffar deltar även representanter från andra berörda myndigheter.

Presskonferenser

Stödjer och tar fram vägledningar

MSB ger stöd och vägledningar till samhällsaktörer som arbetar med beredskap. Ett exempel är vägledning i identifiering av samhällsviktig verksamhet och planeringsstöd för bortfall av personal, varor eller tjänster.

Vägledning om identifiering av samhällsviktig verksamhetPlaneringsstöd för bortfall av personal, varor eller tjänster

Operativa insatser

MSB:s operativa uppdrag fungerar ur ett allrisk-perspektiv, det vill säga att vi har samma resurser och arbetssätt att utgå ifrån oavsett samhällsstörning. Vi kan välja att tillämpa dessa och skala upp lite olika beroende på händelse.

MSB arbete vid olyckor, kriser och krig

Stärker myndigheter med kompetens och materiel

MSB erbjuder berörda myndigheter att låna kompetens och materiel.  Hittills har vi till exempel:

  • stärkt upp olika myndigheter och regioner med bland annat kriskommunikatörer, stabstöd och analytiker
  • stärkt flera regioner med tält. Tälten kan användas för att göra en initial bedömning utanför sjukhusen för att personer med misstänkt coronasmitta inte ska komma in på sjukhusen
  • bistått Utrikesdepartementet vid assisterade hemresor. Stödet har bestått i bland annat kommunikationssamordning mellan inblandade myndigheter, personal med medicinsk kompetens som följde med på del av resan och med hjälp av resenärernas transport till hemadressen
Ett av tälten MSB stöttar regionerna med. Tälten kan användas för att göra en initial bedömning av patienter och slussa dem rätt, så att personer med misstänkt coronasmitta inte ska komma in på sjukhusen utan hanteras utanför akut- och infektionsavdelningar. Ett av tälten MSB stöttar regionerna med. Tälten kan användas för att göra en initial bedömning av patienter och slussa dem rätt, så att personer med misstänkt coronasmitta inte ska komma in på sjukhusen utan hanteras utanför akut- och infektionsavdelningar.

Arbete med föreskrifter och allmänna råd

Om det fattas beslut om att stänga skolverksamhet och annan omsorg för barn, med anledning av coronaviruset, behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Informationsuppdrag från regeringen

Med anledning av det nya coronaviruset har MSB fått i uppdrag från regeringen att göra en bred informationsinsats till allmänheten. Syftet är att säkerställa att myndigheternas information till allmänheten är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva informationskanaler.

Genom en gemensam insats så underlättar vi för de berörda myndigheterna att nå ut med aktuell information och hjälper allmänheten att hitta till krisinformation.se där det finns samlad och bekräftad information.

Informationssatsning om det nya coronaviruset

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan