Till innehåll på sidan

Ersättning från EU för transporter

EU:s medlemsstater kan söka ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Detta tillfälliga finansieringsinstrument kallas Emergency Support Instrument Mobility Pack, ESI. För tillfället är det möjligt att ansöka om ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser samt transport av vaccinationsutrustning och terapeutiska mediciner.

ESI är ett tillfälligt instrument för att bistå EU:s länder med EU-medel kopplat till kostnader som uppkommer i hanteringen av Covid 19. Det omfattar totalt 2.7 miljarder EUR och sträcker sig från februari 2020 – januari 2022. Den första ansökningsomgången lanserades i juni 2020 och omfattade ersättningar för transporter av skyddsutrustning, patienter och medicinsk personal. Hittills har 151 miljoner EUR använts, varav Sverige förra året beviljades stöd motsvarande 7,7 miljoner EUR för transporter av skyddsutrustning.  

Denna andra utlysning av ESI-medel avser ersättningar för transporter av utrustning relaterad till vaccination mot covid-19 samt terapeutiska läkemedel. Dessutom är det fortfarande möjligt att ansöka om ersättningar för transporter av patienter och medicinsk personal över landsgränser. Transport av vaccindoser är inte ersättningsbara via ESI.

Syftet med ESI är att underlätta för EU:s länder att hantera Covid 19, främja samarbete mellan länderna och på det sättet också skapa ett tydligt mervärde av EU-samarbetet.

Ersättningens delar

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

 • Transport- och logistikkostnader för transport av patienter
 • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal
 • Transport- och logistikkostnader för transport av vaccinationsutrustning och terapeutiska mediciner

Ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal

Det finns möjlighet att ansöka om medel för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår rekommenderas att transporten anmälts i ett system som kallas Early Warning Response System, EWRS. Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för EWRS.

Early Warning Response System på EU:s webbplats

Ersättning för transport av vaccinationsutrustning och mediciner

Det är möjligt att ansöka om ersättning för transport av all materiel som behövs för att kunna vaccinera mot Covid 19, utom själva vaccindoserna. Det är också möjligt att ansöka om ersättning för transporter av terapeutiska läkemedel som används i behandlingen av Covid 19. Endast trasnportkostnader ersätts, inte själva kostnaderna för inköp av utrustning eller mediciner.

Transporterna ska ske från länder utanför EU in i EU samt mellan EU-länder. Det är inte möjligt att ansöka om medel för transporter inom ett land. Det finns två olika sätt att få stöd med transportkostnader; antingen genom att använda EU-kommissionens transportmäklare om transporten ännu inte är upphandlad och genomförd, eller genom att ansöka om ersättning för redan genomförda transporter.

Transportmäkling:

EU-Kommissionen har avsatt totalt 20 miljoner EUR ur ESI för mäkling av transporter. Varje land får ansöka om medel för max 5 miljoner EUR på detta sätt. Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att välja mäkling framför ersättning via bidrag eftersom detta sätt är enklare och också medger stöd i själva hanteringen av transporten.
Ansökningsperiod för mäkling är 5 maj- ingen deadline men ESI upphör i januari 2022.

Bidrag

Denna lösning omfattar totalt 40 miljoner EUR. I första hand ersätts transporter som genomförs under perioden 30 juni -30 september 2021. Men för att ansöka om bidrag ska transporten ske/ha skett mellan 1 jan-30 sept 2021. Kontraktet för transporten måste vara skrivet senast 30 juni 2021 för att det ska gå att ansöka om EU-medel. Varje sökande får endast lämna in en ansökan och den ska omfatta en summa om minst 50 000 EUR. En ansökan kan dock innehålla flera enskilda transporter.

Ansökningsperiod för att få bidrag är: 5 maj kl 09:00- 30 juni kl 17:00. För att MSB ska kunna hantera ansökan behöver den ha inkommit till MSB senast den 28 juni kl 09:00.

Gemensamt för alla tre spåren

 • Transporten måste vara direkt relaterat till Covid 19-hanteringen.
 • Aktören måste ingå i landets officiella hantering av Covid 19.
 • Transporterna måste ske över landsgränser.
 • Transporten får inte ha beviljats annan EU-finansiering.
 • Offentliga aktör kan söka, ej privata företag.
 • Ansökningarna skickas in via mail till ESI-ansokan@msb.se
 • EU-kommissionen ställer krav på att aktören som får medel kommunicerar detta via sociala medier, lokal och nationell media.
 • Slutrapport gällande transporter ska skickas in senast 60 dagar efter att transporten skett för att EU-kommissionen ska kunna betala ut medlen.
 • Ansökningarna får inte innehålla kostnader för inköp av annat än transport, enbart transporter ersätts.

Ansökningshandlingar och mer information

En fullständig ansökan om ersättning, inklusive alla blanketter, ska skickas till MSB på ESI-ansokan@msb.se senast den  28 juni kl 09:00 (för vaccinationsutrustning eller mediciner). Ansökningar för patienttransporter eller transporter av medicinsk personal har inget sista ansökningsdatum.

Ovanstående epostadress tar endast emot fullständiga ansökningar. Adressen bevakas inte av handläggare på MSB före den 28 juni kl 09:00. Det går därför inte att ställa frågor där.

De vanligaste frågorna kan du också hitta svar på i följande dokument:

Frågor och svar: ESI på engelskaDu kan besöka EU-kommissionens webbplats för mer information.
Om du har frågor gällande ansökningsprocessen kan de ställas direkt till EU-kommissionen på följande adress: ECHO-ESI@ec.europa.eu

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 12 maj 2021

Till toppen av sidan