Till innehåll på sidan

Möjlighet att ansöka om transportstöd och ersättning genom EU

EU-kommissionen har inrättat ett tillfälligt finansieringsinstrument för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19. Instrumentet kallas Emergency Support Instrument, ESI. I ett första spår har en möjlighet till ersättning för transporter öppnats. Det kallas ESI Mobility Pack.

Bakgrund

EU-kommissionen har lanserat ett instrument, ESI, som gör det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19. Den 17 juni meddelade EU-kommissionen att de skulle lansera en pilot inom detta instrument för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter, ESI Mobility Pack. Det kan röra sig om transporter mellan EU:s medlemsländer eller från ett icke medlemsland till ett land inom EU. Instrumentet skapades i april 2020.

MSB har utsetts till nationell kontaktpunkt för inlämningen av ansökningar till EU-kommissionen. Beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas eller avslås fattas av EU-kommissionen. 

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

  • Transport- och logistikkostnader för överföring av skyddsutrustning eller annan medicinsk utrustning
  • Transport- och logistikkostnader för överföring av patienter
  • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal

Ansökningsperioden var 19 juni - 10 juli 2020.

Ansökningsprocessen

Ansökningsperioden har löpt ut för ersättningar via ESI gällande transport av utrustning relaterat till hanteringen av covid- 19.

MSB har skickat vidare de svenska ansökningarna till EU-kommissionen.  Totalt har 15 aktörer ansökt om EU-medel för transporter som gjorts eller ska göras under perioden 1 februari – 10 september 2020. De svenska ansökningarna uppgår sammanlagt till 23,5 miljoner euro.

Vad händer nu?

Nästa steg i processen är att EU-kommissionen gör en bedömning av alla inkomna ansökningar för att se vilka som uppfyller de formella kraven för att beviljas stöd. EU-kommissionen gör ett urval och beslutar därefter vilka sökande som beviljas stöd samt hur stora enskilda ersättningar som ska betalas ut. Utöver de formella ansökningskraven kommer EU-kommissionen  i urvalet att väga in faktorer som medlemslandets storlek och antal personer som insjuknat samt avlidit i covid-19 i medlemslandet under våren och sommaren. Ansökningar som innehåller transporter som gynnar flera EU-länder prioriteras av EU-kommissionen, men det är inte ett krav.

EU-kommissionens process tar ungefär 30 arbetsdagar efter sista ansökningsdatum vilket var 10 juli. Målsättningen från EU-kommissionens sida är att kunna lämna besked senast den 21 augusti. Det innebär att de aktörer som lämnat in ansökningar behöver ha beredskap för att svara på kompletterande frågor från EU-kommissionen under juli och augusti. Om en aktör beviljas stöd kommer den att få ett kontrakt, ett Grant Agreement, under denna period. Kontraktet ska signeras och skickas tillbaka till EU-kommissionen.

En aktör som beviljats stöd har krav på sig att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten. Mer om vad som krävs går att läsa i Mobility Package Guidance Note samt Questions and Answers som du hittar under rubriken Övrig information längre ner på den här sidan.

MSB:s roll

MSB är nationell kontaktpunkt för det generaldirektorat som hanterar ESI Mobility Pack inom EU-kommissionen. Myndighetens uppgift i detta sammanhang har varit att administrera inkomna ansökningar och skicka dem vidare till EU-kommissionen.

MSB har ingen roll i att granska inkomna ansökningar utan all bedömning görs av EU-kommissionen som också fattar beslut om ersättning.

Om ni har frågor

Aktörer som lämnat in ansökningar har möjlighet att ställa frågor gällande ESI och den fortsatta hanteringen av ansökan till EU-kommissionen på följande adress: ECHO-ESI@ec.europa.eu

Andra spår inom ESI

Ansökningsperioden för transport av utrustning har löpt ut, men det finns fortfarande möjlighet att söka ersättning för transport av patienter och medicinsk personal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår krävs att transporten anmälts i ett system som kallas EWRS (Early Warning Response System) vilket du kan läsa mer om via länken nedan.

Early Warning Response System

ESI är ett initiativ som pågår under två år med start 1 februari 2020 och fler ersättningsspår kommer att öppnas under den här perioden. Det är ännu osäkert vilken eller vilka myndigheter i Sverige som kommer att bli ansvariga för att hantera Sveriges ansökningar i kommande spår. Det beror på vilken typ av aktiviteter som kommer att bli möjliga att söka ersättning för.

Mer information om ESI hittar du via länkarna till EU-kommissionens webbplatser under Mer information nedan.

Mer information

Om ESI på Europeiska kommissionens webbplats

Om ESI på DG-ECHO:s webbplats

Ansökningshandlingar

Nedladdningsbar PDF med frågor och svar från EU-kommissionen 

Frågor och svar för ansökan om transportstöd

Senast granskad: 22 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan