Till innehåll på sidan

Samlad nationell lägesbild för hanteringen av det nya coronaviruset

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild över situationen, en så kallad lägesbild och det är MSB som fram den. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen.

Samlad nationell lägesbild 26 mars 2020

De flesta aktörer rapporterar måttlig påverkan på samhällsviktig verksamhet men spridningen i påverkansgrad mellan och inom samhällssektorer är stor. Gemensamt för de flesta samhällssektorer är att påverkansgraden har ökat, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn som är mycket hårt belastad. Den fortsatta bristen eller risk för brist på materiella resurser, i synnerhet skyddsutrustning, kan komma att påverka fler områden än endast hälso- och sjukvård samt omsorg, såsom skydd och säkerhet. Arbetet med att samordna och säkra tillgången på resurser för sjukvården bör ta detta i beaktande.

Stora kommunikativa utmaningar i kombination med spridande av desinformation kan utgöra ett hinder för fortsatt effektiv hantering, och kan på sikt påverka förtroendet för myndigheterna. Den ekonomiska situationen kan innebära omfattande konsekvenser för samhället. Det kan på sikt potentiellt påverka förutsättningarna för att värna liv och hälsa hos befolkningen.

Samlad nationell lägesbild 19 mars 2020

MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 19 mars, att det generellt finns förutsättningar hos regioner och andra myndigheter för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, även vid större personalbortfall. Det skulle dock innebära påfrestningar och behov av omfattande prioriteringar. Det är angeläget att aktörerna fortsätter planera för en uthållig hantering, samt att säkerställa nyckelkompetenser. Särskilt fokus bör fortsatt läggas på att säkerställa tillgång till förbrukningsmateriel inklusive skyddsutrustning och provtagningsmateriel inom regionerna och för den kommunala vården.

Det finns fortfarande ett stort behov av att tillhandahålla samordnad och kvalitetssäkrad information till allmänhet och till olika samhällsaktörer. Denna information bör utformas för att nå hela befolkningen, både avseende språk, tillgänglighet och informationskanaler.

 

Samlad nationell lägesbild 12 mars 2020

MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 12 mars, att risken för störningar i försörjningen av samhällskritiska varor eller tjänster till Sverige generellt sett är låg på kort sikt men att det råder osäkerheter kring utvecklingen på längre sikt.

Det är viktigt att berörda myndigheter och aktörer i Sverige fortsätter att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

Samlad nationell lägesbild 5 mars 2020

MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 5 mars, att berörda myndigheter och organisationer har en god beredskapsplanering i nuläget men att de behöver ta höjd för en eskalering och utdragen hantering. För att säkerställa fortsatt god beredskap uppmanar MSB alla aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet att se över sin personalplanering och se till att de får fortsatt tillgång till viktiga varor.

Samlad nationell lägesbild

Lägesbilden baseras på berörda myndigheters och aktörers rapportering. Analysen i lägesbilden har sin utgångspunkt i målen för Sveriges säkerhet – det vill säga värna människors liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati. Lägesbilden tas fram vid behov, vilket just nu är ungefär en gång veckan, och lämnas sedan till Regeringskansliet och så kallade bevakningsansvariga myndigheter.

Läs mer om nationell lägesbild

Senast granskad: 13 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan