Till innehåll på sidan

Samlad nationell lägesbild för hanteringen av det nya coronaviruset

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild över situationen, en så kallad lägesbild. Det är MSB som tar fram den. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen.
 • Samlad nationell lägesbild 9 juli 2020
  • Även om situationen är stabilare just nu, är den fortsatt allvarlig och utvecklingen framåt är osäker. Aktörerna behöver fortsatt säkerställa att det finns en beredskap att snabbt att skala upp beredskapen för att kunna hantera ytterligare utbrott eller kunna hantera parallella händelser, skogsbränder, torka, vattenbrist och värmebölja. Erfarenheter från vårens hantering kan redan nu omhändertas exempelvis genom att utveckla ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering samt förmåga att samverka.
  • Vi ser att resandet tilltar, orter som inte är traditionella turistorter kan uppleva en ökad tillströmning och därmed ökad belastning för aktörerna. Vi har också sett indikationer på brister i efterlevnaden av rekommendationerna, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Vid varmare väder har ökad trängsel och folksamlingar uppmärksammats, på bland annat nattklubbar, stränder och caféer. För att förhindra ökad smittspridning och en ytterligare belastad sjukvård, är det viktigt att alla fortsätter att följa restriktionerna. Därför ska vi fortsätta kommunicera riktlinjer och rekommendationer, både på svenska och andra språk.
  • För att säkerställa tillgång på skyddsmateriel, läkemedel och materiel för provtagning vid en eventuell ökad smittspridning, behövs fortsatt samverkan mellan berörda aktörer.
  • Försämringar i levnadsförhållanden, exempelvis ökad arbetslöshet och minskad tillit till myndigheter, kan leda till ökad social oro. För att förebygga och minska riskerna för social oro har Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, länsstyrelserna och MSB initieratett forum för att dela relevant information.
 • Samlad nationell lägesbild 25 juni 2020
  • Nuvarande situation påverkar mycket stora delar av samhället. Beslut som fattas av aktörer inom ett område kan ge konsekvenser inom andra. För att åstadkomma en effektiv hantering behöver aktörer därför samverka inför beslut.
  • Prognoserna för fortsatt smittspridning är osäkra. Aktörer bör därför ta höjd för att kunna hantera en förnyad ökad smittspridning, och även för att kunna hantera andra händelser parallellt. 
  • Det behövs fortsatta ansträngningar och samverkan för att säkerställa tillgång på skyddsmaterial och materiel för provtagning.
  • Resandet kommer att tillta i samband med sommaren och stundande semestrar. Länen behöver ta höjd för att även orter som vanliga år inte är särskilda turistorter kan uppleva en ökad belastning. De kommunikativa insatserna för att informera besökare, både på svenska och andra språk, behöver fortsätta. Flera länsstyrelser har påbörjat arbete med att ta fram informationsmaterial med anledning av förväntad tillströmning av turister under sommaren.
  • MSB har genomfört ett utskick till innehavare av verksamheter, däribland sommarverksamheter, med budskapet att ”coronasäkra” sin verksamhet för att minska smittspridningen. Initiativet innefattar bland annat en checklista som sammanfattar Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt en webbsida där goda exempel publiceras. 
  • Det är fortsatt av stor vikt att erfarenheter från vårens hantering omhändertas för att vidareutveckla krisledningsförmåga hos samhällets aktörer. Vilket inkluderar utveckling av ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering samt förmåga att samverka.
 • Samlad nationell lägesbild 11 juni 2020
  • För att förhindra ökad smittspridning krävs fortsatta åtgärder för att bibehålla eller förbättra fysisk distansering under sommarperioden. Det krävs nationell samordning och inriktning för att ta fram riktlinjer och råd som särskilt berör besöksnäring och sommaraktiviteter, det är av stor betydelse för att motverka motsättningar och skillnader i förhållningssätt mellan aktörer och olika delar av landet.
  • MSB genomför tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en informationskampanj under juni och juli med budskapet att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt vikten av att ta del av aktuell myndighetsinformation, då läget är fortsatt allvarligt.
  • Ökat resande inom landet och tillströmning av turister och sommargäster medför utmaningar under sommarperioden. För att underlätta för allmänheten att kunna följa rekommendationer om fysisk distansering och motverka stora skillnader i förhållningssätt mellan aktörer och mellan olika delar av landet behöver övergripande rekommendationer brytas ned till konkreta riktlinjer för olika verksamheter.
  • Inför sommarperioden finns fortsatt behov av att nå ut med information om rådande rekommendationer till utländska medborgare som befinner sig i Sverige, exempelvis för säsongsarbete eller på semester. Att såväl svenska som utländska besökare följer rekommendationer är viktigt för att minska risken för smittspridning och för att motverka oro och motsättningar mellan besökare och bofasta på semesterorter.
  • Det är viktigt att följa upp och bevaka behovet av förtydligade riktlinjer inom besöksnäring och sommaraktiviteter för att motverka ökad smittspridning under sommarperioden.
  • Flera aktörer anpassar verksamheten för ett nytt normalläge där ett ökat antal frågor hanteras inom ordinarie verksamhet. Detta kan möjliggöra längre uthållighet men är samtidigt en risk för lägre beredskap om smittspridning i samhället ökar igen.
  • Det är av stor vikt att ta lärdom av vårens hantering av covid-19 för att vidareutveckla krisledningsförmåga, vilket inkluderar ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering och förmåga att samverka.
 • Samlad nationell lägesbild 29 maj 2020
  • Spridningen av covid-19 är fortsatt utbredd i Sverige. Indikationer på en viss avmattning i befolkningens benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer medför risk för ökad smittspridning.
  • Aktörer anpassar verksamheten för ett nytt normalläge, så att fler frågor hanteras inom ordinarie verksamhet. Det något lugnare läget bör nyttjas till att ta tillvara erfarenheter från vårens hantering och omsätta dessa i förbättrande åtgärder. Genom att ta med sig erfarenheterna står verksamheten bättre rustad för en eventuell förnyad smittspridning. 
  • Nuvarande situation påverkar mycket stora delar av samhället. Beslut som fattas av aktörer inom ett område får konsekvenser inom andra. För att åstadkomma en effektiv hantering i samhället behöver aktörer samverka med varandra inför beslut.
  • Minskat resande i landet påverkar turistnäringen. Det är positivt att många personer ger sig ut i närliggande grönområden, men det kan öka påfrestningen på naturen. Detta gäller särskilt nära områden med koncentrerad befolkning. 
  • När nu länder lättar på reserestriktioner kommer det internationella resandet att öka, vilket kan medföra risk för ökad smittspridning. Berörda kommuner kan behöva förbereda sig för utländsk turism, till exempel genom information om de svenska rekommendationerna på andra språk. 
 • Samlad nationell lägesbild 15 maj 2020
  • Det finns indikationer på en viss avmattning i befolkningens benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer. Restriktioner och rekommendationer är nödvändiga för att hantera situationen. Det viktigaste budskapet just nu är: Håll ut och fortsätt följa rekommendationer. 
  • De negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som långvariga begränsningar i livsföring kan medföra för människor, bör tydliggöras och följas över tid.
  • Samtliga aktörer bör i den mån det är möjligt, säkerställa att barn vid behov kan komma i kontakt med Socialtjänst, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri.
  • Det finns risk för att personer avstår från att söka vård för sjukdomstillstånd som inte är relaterad till covid-19, vilket kan bidra till negativa effekter så som att allvarliga sjukdomstillstånd inte upptäcks, diagnostiseras och därmed förvärras. Det kan även få negativa effekter på psykisk hälsa. 
 • Samlad nationell lägesbild 7 maj 2020
  • Utöver de uppenbara hoten mot människors liv och hälsa och påverkan inom sektorn vård och omsorg finns i nuläget ingen allvarlig påverkan* nationellt på samhällsviktig verksamhet. 
  • Några samhällsviktiga verksamheter rapporterar minskad påverkan. Läget är dock fortsatt allvarligt och utvecklingen osäker. Därför behöver alla aktörer fortsatt följa händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer, samt bibehålla en beredskap för att snabbt växla upp om läget försämras. Samhället behöver planera för att kunna återuppta ordinarie verksamhet och samtidigt förbereda för att kunna hantera en försämrad situation med nya restriktioner om det krävs. 
  • Förutsatt att människor fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning bedöms det inte sannolikt att personalbortfallet inom samhällsviktig verksamhet kommer att öka. Det finns dock indikationer på att benägenheten att följa myndigheters råd och rekommendationer minskar. För att se till att samhällsviktig verksamhet fortsatt fungerar är det därför av stor vikt att allmänheten fortsätter följa myndigheternas råd och rekommendationer.
  • Det finns fortsatt ett stort behov av förbrukningsmateriel och skyddsutrustning och det finns risk att tillgången på detta påverkas av störningar i internationella transportkedjor. 
  • Coronapandemin har fått kännbara ekonomiska konsekvenser för delar av befolkningen och riskerar att få följdeffekter för befolkningens liv och hälsa. Det gäller i synnerhet grupper som redan tidigare varit ekonomiskt utsatta. 
  • Det finns behov att stödja riskgrupper, särskilt de som inte kan använda digitala lösningar, med vardagliga ärenden som bankärenden, informationsinhämtning och myndighetskontakter.
 • Samlad nationell lägesbild 30 april 2020
  • Enligt Folkhälsomyndigheten finns det indikationer på att epidemin i viss mån börjar skifta fokus från Stockholmsområdet till andra regioner som uppvisar ett ökat antal fall. Smittspridningen i Sverige befinner sig i ett kritiskt skede, uthålligheten och följsamheten avseende rekommendationerna och råd sätts på prov.

  • Störningar i försörjning av kritiska varor och tjänster inom samhällsviktig verksamhet kan fortsatt utgöra en risk, eftersom dessa till stor del påverkas av internationella förhållanden. Särskilt behovet av förbrukningsmateriel och skyddsutrustning inom hälso- och sjukvård kommer fortsatt att vara stort.

  • Om isolering och fysisk distansering bedöms behöva fortgå en längre tid behöver åtgärder vidtas för att minska negativ hälsopåverkan för berörda grupper.

  • Flera kommuner uppger negativ påverkan på till exempel hemtjänst, äldreomsorg, socialförvaltning och dagverksamhet på grund av personalbortfall, ökad belastning samt introduktion av nyanställda.

  • Det finns behov av information som möter behovet hos anhöriga och närstående till personer med covid-19 samt till äldre som bor på äldreboenden.

  • På regional nivå lyfts att reducerad personalförmåga kan medföra allvarlig påverkan på förmågan att genomföra räddningsinsatser i samband med höga flöden och skogsbrandssäsong.

  • Allt fler verksamheter både på regional och nationell nivå påverkas ju längre krisen pågår, det märks nu i stor del av näringslivet. Företag drabbas av konkurser, varsel och permitteringar. Gränshandeln upplever negativa konsekvenser av stängda gränser.

   

 • Samlad nationell lägesbild 23 april 2020
  • De flesta samhällsviktiga verksamheter rapporterar, liksom som förra veckan, en måttlig påverkansgrad. Jämfört med förra veckan märks en viss ökning i grad av påverkan inom handel och industri samt socialförsäkringar.
  • Ökad belastning och personalbortfall kan komma att minska tillgängligheten till några myndigheters servicefunktioner. Fortsatt fungerande servicefunktioner hos myndigheterna är nödvändigt för att upprätthålla samhällets funktionalitet.
  • Flera länsstyrelser och myndigheter lyfter att redan ekonomiskt utsatta grupper och personer med små ekonomiska marginaler riskerar att påverkas särskilt hårt av ökande arbetslöshet, varsel och permitteringar. I förlängningen kan det få konsekvenser för människors liv och hälsa.
  • Några myndigheter har rapporterat att långsiktig verksamhet kan bli lidande på grund av hanteringen av covid-19-utbrottet. Exempelvis kan underhåll, förnyelse och utveckling av teknik försenas, vilket kan komma att påverka driftsäkerhet och förmågan att möta ökade kapacitetsbehov på lång sikt. Eftersom stora delar av den samhällsviktiga verksamheten är ömsesidigt beroende av varandra kan konsekvenser inom en verksamhet påverka andra. 
 • Samlad nationell lägesbild 16 april 2020
  • De flesta samhällsviktiga verksamheter är måttligt påverkade. Spridningen i påverkansgrad inom myndigheter och mellan verksamheter kan variera. Vissa aktörer rapporterar en minskad påverkan, då personal är åter i arbete. Sjukvård och omsorg är fortsatt mycket hårt belastade. På regional nivå är läget i stort sett oförändrat.
  • Det finns behov av fortsatt resursmäkling och anskaffning på nationell nivå avseende såväl materiel som personal för att säkerställa en effektiv hantering. Det finns även fortsatt behov av avvägningar mellan hälso- och sjukvårdens behov och andra verksamheters behov, främst avseende skyddsmateriel.
  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör i sin planering ta höjd för att kunna hantera olika scenarion för den fortsatta utvecklingen av situationen med covid-19. Samtliga aktörer behöver säkerställa långsiktig planering för bemanning samt tillgång till kritiska varor och tjänster.
  • Det finns kommunikativa utmaningar i att nå ut till berörda grupper inför kommande högtider och helger samt att fortsatt betona vikten av att stanna hemma och inte uppsöka offentliga verksamheter vid sjukdom.
  • Som en konsekvens av pandemin riskerar utsatta grupper att drabbas extra hårt. Det är därför viktigt att berörda aktörer noga följer utvecklingen för att identifiera behov av eventuella riktade åtgärder.
 • Samlad nationell lägesbild 9 april 2020

  Gemensamt för de flesta verksamheter är att påfrestningen är oförändrad eller har ökat sedan föregående rapportering. De flesta samhällsviktiga verksamheter är måttligt påverkade (2 på en 5-gradig skala) men spridningen i påverkansgrad är stor. Hälso-och sjukvård samt omsorg är mycket hårt belastade och förväntas vara det även framöver. På regional nivå syns en generell ökning av belastning inom de flesta av samhällssektorerna.

  För en effektiv hantering behöver resursmäkling, anskaffning och prioritering av materiel och personal på nationell nivå säkerställas. Det råder i nuläget en ökad risk för att brist på läkemedel, eftersom efterfrågan ökar i kombination med att det är störningar i produktions-och transportflöden. Det finns behov av samordning av transporter för samhällsviktiga varor inom Sverige. Höga krav ställs på ledningsförmågan hos i stort sett alla aktörer och eftersom situationen förväntas pågå under längre tid behöver det finnas en uthållighet i ledningsförmågan.

  Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör fortsätta att ta höjd för ytterligare omprioriteringar och åtgärder för att skapa uthållig personalförsörjning. Aktörer behöver även säkerställa att skyddsvärd information avseende exempelvis behov, brister och planläggning kopplat till hanteringen av covid-19 hanteras korrekt.

 • Samlad nationell lägesbild 2 april 2020

  Påfrestningen på samhällsaktörerna har ökat, men situationen inom samhällsviktig verksamhet är relativt stabil, förutom kända bekymmer som en ansträngd hälso- och sjukvård, ökad risk för brist på sjukvårdsmateriel och störningar i transporter.

  Totalt sett är de samhällsviktiga verksamheterna måttligt påverkade (2 på en 5-gradig skala), men det finns en stor spridning i graden av påverkan.
  De med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör i takt med ökad smittspridning ta höjd för ytterligare omprioriteringar och åtgärder för att skapa uthållig personalförsörjning.

  Tydlig och gemensam information är fortsatt viktigt. Aktörernas kommunikativa åtgärder behöver rikta sig både externt och internt, det finns i flera verksamheter oro att anställda blir smittade eller smittar andra. Det finns också oro och stress på grund av ökad arbetsbelastning i takt med högre sjukfrånvaro.

 • Samlad nationell lägesbild 26 mars 2020

  De flesta aktörer rapporterar måttlig påverkan på samhällsviktig verksamhet men spridningen i påverkansgrad mellan och inom samhällssektorer är stor. Gemensamt för de flesta samhällssektorer är att påverkansgraden har ökat, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn som är mycket hårt belastad. Den fortsatta bristen eller risk för brist på materiella resurser, i synnerhet skyddsutrustning, kan komma att påverka fler områden än endast hälso- och sjukvård samt omsorg, såsom skydd och säkerhet. Arbetet med att samordna och säkra tillgången på resurser för sjukvården bör ta detta i beaktande.

  Stora kommunikativa utmaningar i kombination med spridande av desinformation kan utgöra ett hinder för fortsatt effektiv hantering, och kan på sikt påverka förtroendet för myndigheterna. Den ekonomiska situationen kan innebära omfattande konsekvenser för samhället. Det kan på sikt potentiellt påverka förutsättningarna för att värna liv och hälsa hos befolkningen.

 • Samlad nationell lägesbild 19 mars 2020

  MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 19 mars, att det generellt finns förutsättningar hos regioner och andra myndigheter för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, även vid större personalbortfall. Det skulle dock innebära påfrestningar och behov av omfattande prioriteringar. Det är angeläget att aktörerna fortsätter planera för en uthållig hantering, samt att säkerställa nyckelkompetenser. Särskilt fokus bör fortsatt läggas på att säkerställa tillgång till förbrukningsmateriel inklusive skyddsutrustning och provtagningsmateriel inom regionerna och för den kommunala vården. 

  Det finns fortfarande ett stort behov av att tillhandahålla samordnad och kvalitetssäkrad information till allmänhet och till olika samhällsaktörer. Denna information bör utformas för att nå hela befolkningen, både avseende språk, tillgänglighet och informationskanaler.

 • Samlad nationell lägesbild 12 mars 2020

  MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 12 mars, att risken för störningar i försörjningen av samhällskritiska varor eller tjänster till Sverige generellt sett är låg på kort sikt men att det råder osäkerheter kring utvecklingen på längre sikt.

  Det är viktigt att berörda myndigheter och aktörer i Sverige fortsätter att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

 • Samlad nationell lägesbild 5 mars 2020

  MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 5 mars, att berörda myndigheter och organisationer har en god beredskapsplanering i nuläget men att de behöver ta höjd för en eskalering och utdragen hantering. För att säkerställa fortsatt god beredskap uppmanar MSB alla aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet att se över sin personalplanering och se till att de får fortsatt tillgång till viktiga varor. 

Samlad nationell lägesbild

Lägesbilden baseras på berörda myndigheters och aktörers rapportering. Analysen i lägesbilden har sin utgångspunkt i målen för Sveriges säkerhet – det vill säga värna människors liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati. Lägesbilden tas fram vid behov, vilket just nu är ungefär en gång veckan, och lämnas sedan till Regeringskansliet och så kallade bevakningsansvariga myndigheter.

Läs mer om nationell lägesbild

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan