Till innehåll på sidan

Möjlighet att ansöka om transportstöd och ersättning genom EU

EU-kommissionen har inrättat ett tillfälligt finansieringsinstrument för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19. Instrumentet kallas Emergency Support Instrument, ESI.

OBS! Ny deadline för ESI-ansökningar

EU-Kommissionen har återigen förlängt ansökningstiden. Medlemsstaterna har fram till kl 17:00 den 10 juli på sig att lämna in ansökningar om ersättning.
MSB behöver därför ha in eventuella ansökningar från svenska aktörer senast den 7 juli kl. 17:00.

Bakgrund

EU-kommissionen har lanserat ett instrument som gör det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med transporter mellan EU:s medlemsländer eller från ett icke medlemsland till ett land inom EU. Instrumentet skapades i april i år. Den 17 juni meddelade EU-kommissionen att de skulle lansera en pilot inom detta instrument för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter. Detta var bara kort innan ansökningsperioden startade. Vi beklagar den korta ansökningstid detta medför.

MSB har utsetts till nationell kontaktpunkt för inlämningen av samtliga ansökningar till EU-kommissionen. Detta innebär att MSB fungerar som mellanhand mellan de aktörer som ansöker och EU-kommissionen. Beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas eller avslås fattas av EU-kommissionen. 

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

  • Transport- och logistikkostnader för överföring av skyddsutrustning eller annan medicinsk utrustning
  • Transport- och logistikkostnader för överföring av patienter
  • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal

Ansökningsperioden är kort och startade den 19 juni. 

Ansökningsprocessen

I första steget hanterar MSB inkommande ansökningar och gör en enklare bedömning om varje sökande organisation är en relevant aktör i den nationella hanteringen av covid-19. Därefter gör MSB en enklare kontroll av ansökningshandlingarna för att säkerställa att ansökningarna är kompletta. Sedan lämnas ansökningarna över till EU-kommissionen.

I nästa steg gör Europeiska kommissionen en bedömning om ansökningarna uppfyller de formella kraven. Det görs en gransknings- och urvalsprocess för att sedan besluta om vilka som ska beviljas stöd och omfattningarna av de enskilda ersättningarna som ska betalas ut.

Sökanden kan även söka stöd för transporter som har genomförts och/eller kommer att genomföras under den kommande perioden, under förutsättning att:

  • Materialet eller leveransen har beställts tidigast den 1:a februari 2020 och;
  • Själva transporten har genomförts tidigast den 24:e april 2020 och senast 10:e september 2020 (slutdatumet gäller dock bara för överföring av skyddsutrustning).

Tänk på:

Information om processen efter att er ansökan har beviljats stöd

De som söker kan förvänta sig besked från EU-kommissionen ungefär en månad efter sista ansökningsdatum, det vill säga i början av augusti. I nuläget är det inte klarlagt om beskedet ska förmedlas direkt från EU-kommissionen eller genom MSB. Om er ansökan beviljas stöd kan ni i nästa steg behöva teckna ett kontrakt med Europeiska kommissionen. Ni hittar mallen för kontraktet (Model Grant Agreement) under rubriken ”kontrakt och rapportering" i nedanstående ruta.

När kontraktet har tecknats med EU-kommissionen kan sökande aktör begära att få stödet utbetalt från EU. Detta görs genom att lämna in en genomföranderapport och en finansiell rapport (Annex IV och V). EU-kommissionen har rätt att begära underlag som styrker er begäran utifrån de kostnader som ni söker ersättning för.

Ansökningshandlingar

Håll dig uppdaterad

Bevaka  gärna vår sida dagligen då ny information från EU-kommissionen kan komma att läggas ut efterhand. 

Mer information

Om ESI på Europeiska kommissionens webbplats

Om ESI på DG-ECHO:s webbplats

Frågor och svar för ansökan om transportstöd

Nedladdningsbar PDF med frågor och svar från EU-kommissionen

Senast granskad: 22 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan