Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:12

Förslag till föreskrifter om farligt gods på väg och järnväg på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2025. Synpunkter lämnas senast den 11 september 2024.

Internationellt beslutade ändringar

Bilagorna A och B i ADR-S (väg) respektive bilaga 1 i RID-S (järnväg) innehåller en direkt översättning av de officiella utgåvorna för transport av farligt gods. Bilagorna utgörs av internationellt överenskomna bestämmelser vilka Sverige även måste tillämpa för nationella transporter enligt EU-direktiv 2008/68/EG. Ändringar i dessa bilagor kan endast genomföras på internationella möten där beslut tas av FN (väg) respektive OTIF (järnväg). Inför sådana möten bjuder Sverige in berörda myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och företag till samråd. Samråd av dessa texter har således redan skett och mot ovanstående bakgrund kan remissen endast beakta språkliga synpunkter på ändringarna i dessa bilagor. Du kan läsa mer om detta i konsekvensutredningen som du hittar på remissidan på msb.se.

Bilaga att lämna synpunkter på

Bilaga S innehåller särbestämmelser för transporter inom Sverige. Dessa särbestämmelser ändrar eller kompletterar bilagorna A och B i ADR-S respektive bilaga 1 i RID-S. MSB önskar synpunkter på innehåll och formuleringar i de ändringar som föreslås i bilaga S.
Texterna i förslagen till föreskrifter kan komma att ändras något efter remissgenomförande, eftersom FN och OTIF kan komma att publicera kompletterande texter, rättelser och i viss mån ytterligare ändringar till bilagorna A och B respektive bilaga 1.

Information om hur du lämnar synpunkter, ändringsförslagen, konsekvensutredning samt följebrev med sändlista finns att ta del av via länken nedan under ”Aktuella remisser”.

Remiss: Förslag till föreskrifter om farligt gods på väg och järnväg

Publicerad: 19 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:12

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan