Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:55

MSB värd för internationell cybersäkerhetsövning i Sverige

Under månadsskiftet maj-juni pågår övningen Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 i Sverige. Övningen arrangeras av MSB i samarbete med FOI för att utveckla den gemensamma förmågan att hantera gränsöverskridande it-säkerhetsincidenter.

Sverige har ett löpande internationellt samarbete kring informations- och cybersäkerhetsfrågor på strategisk och teknisk nivå som nu kompletteras med en teknisk simuleringsövning. Nordisk-amerikansk Cybersäkerhetsövning 2023 är den första övningen där nordiska nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) övar tillsammans med den amerikanska motsvarigheten.

De svenska deltagarna i övningen består av teknisk personal från CERT-SE. CERT-SE, vars verksamhet drivs vid MSB, är Sveriges nationella CSIRT med uppgift att stödja samhället med att förebygga och hantera it-incidenter.

– Det är viktigt att öva med andra länder eftersom Sverige behöver samarbeta internationellt för att skydda samhällets funktionalitet vid cyberhot. Då incidenter är gränsöverskridande är det viktigt med bra samarbete för att kunna hantera situationen snabbt och effektivt, säger Andreas Rappe, chef för CERT-SE vid MSB.

Behov av samarbete kring cybersäkerhet

Övningen är planerad sedan länge men behovet av att stärka samarbetet med andra länder kring cybersäkerhet har ökat under det rådande säkerhetspolitiska läget med ett krig i Europa där cyberkrigföring varit del av slagfältet. Målsättningen med övningen är att den ska leda till en ökad gemensam förståelse för hantering av gränsöverskridande cyberrelaterade incidenter och fungera som underlag för ett fortsatt samarbete.

– Genom att öva tillsammans med andra länder stärker vi samhällets förmåga att förebygga, bemöta och hantera cyberrelaterade incidenter. Att MSB och FOI tillsammans fortsätter att utveckla samarbetsformer inom cybersäkerhet bidrar också till att stärka Sveriges totalförsvar, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Deltagare under cyberövningen Teknisk personal från MSB och FOI deltog i de den fiktiva simuleringsövningen under Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 i Sverige. Foto: Johan Falk, FOI

Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 genomförs under några dagar i Sverige i lokaler som är särskilt anpassade för tekniska simuleringsövningar inom it-incidenthantering.

Läs mer om CERT-SE

Faktaruta om Nordisk-amerikansk Cybersäkerhetsövning 2023

  • Nordisk-amerikansk Cybersäkerhetsövning 2023 arrangeras i Sverige av MSB i samarbete med FOI.
  • Övningen är en teknisk simuleringsövning där deltagare från Norden och USA övar på att hantera olika fiktiva scenarier där it-säkerhetsincidenter påverkar samhällets funktioner.
  • Under övningen agerar deltagarna på de händelser som inträffar precis som de skulle ha gjort i verkligheten.
  • Genom att öva tillsammans med andra länder stärks samhällets förmåga att förebygga, bemöta och hantera gränsöverskridande IT-relaterade säkerhetsincidenter och kriser.
  • Detaljer om innehållet i internationella cybersäkerhetsövningar avslöjas inte i förväg, dels av säkerhetsskäl, dels för att situationen ska upplevas autentisk av deltagarna.
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:55

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan