Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Infosäkkollen 2023 öppnar 17 maj

Infosäkkollen är MSB:s verktyg för uppföljning av informations- och cybersäkerhetsarbetet. Nytt för i år är It-säkkollen, samt att verktyget erbjuds till alla samhällsviktiga verksamheter.

Infosäkkollen syftar till att stödja samhällsviktiga verksamheter såsom offentlig förvaltning och de organisationer som omfattas av NIS-lagstiftningen i deras arbete med att säkerställa en hög nivå på det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet. Infosäkkollen som lanserades 2021 genomförs vartannat år. Önskemålet är att de organisationer som använder verktyget rapporterar in sitt resultat till MSB senast den 29 september 2023.

– Resultatet 2021 visade på allvarliga brister i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet hos offentlig förvaltning. Därför blir Infosäkkollen 2023 en intressant mätning att jämföra med. Vi väntar oss att se förbättringar, inte minst för att vikten av förbättringsarbete har kommit allt mer i fokus till följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget, säger Mathias Antonsson, senior handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Nytt för i år är en uppföljning av en organisations arbete med it-säkerhetsåtgärder. Den kallas It-säkkollen och är en mindre undersökning av en organisations it-säkerhetsåtgärder som kommer att vidareutvecklas för att genomföras i full skala 2025. It-säkkollen kan användas av alla verksamheter som vill bli bättre på att skydda viktig information mot it-incidenter.

Lägesbild ger möjlighet till förbättringar

Infosäkkollen och It-säkkollen kommer att ge en lägesbild om vilka utmaningar samhällsviktiga verksamheter står inför och ger MSB möjlighet att anpassa metodstöd som underlättar arbetet med att förbättra informations- och cybersäkerheten. Eftersom samhällsviktiga verksamheter även finns inom privat sektor har regeringen utökat MSB:s uppdrag med Infosäkkollen till att omfatta näringslivet med särskilt fokus på NIS-leverantörer.

– Vi ser positivt på det förstärkta uppdraget och antar utmaningen att nå ut till fler samhällsviktiga verksamheter med vårt uppföljningsverktyg och vårt metodstöd. Näringslivet är en viktig del av totalförsvaret och att arbeta systematiskt med informations- och cybersäkerhet är avgörande för att samhällsviktig verksamhet ska fungera, inte bara i normalläge, utan även i kris och krig, säger Åke Holmgren, chef för Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Syftet med Infosäkkollen och It-säkkollen är att förbättra hela samhällets informations- och cybersäkerhet och inrapporterade svar kommer också utgöra underlag till Sveriges nya cybersäkerhetsstrategi.InfosäkkollenAnmälan till frågestund om Infosäkkollen och It-säkkollen

Infosäkkollen

  • Infosäkkollen är en tjänst som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete för samhällsviktig verksamhet.
  • Tjänsten består av ett verktyg med frågor om olika aspekter av säkerhetsarbetet och ger återkoppling om nuläge och utvecklingsmöjligheter.
  • Nytt för 2023 är att It-säkkollen introduceras och erbjuds till stöd för arbetet med it-säkerhetsåtgärder.
  • Målet är att Infosäkkollen tillsammans med MSB:s metodstöd ska stärka samhällets informations- och cybersäkerhet.
  • MSB kommer redovisa det aggregerade resultatet i Infosäkkollen och It-säkkollen till regeringen i mars 2024.
Publicerad: 17 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Senast granskad: 17 maj 2023

Till toppen av sidan