Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

1 440 miljoner kronor från anslag 2:4 till åtgärder som stärkt samhällets beredskap 2022

Genom anslag 2:4 finansierar MSB utvecklingsprojekt, investeringar och uppdrag hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare, i syfte att stärka samhällets samlade beredskap. Under 2022 fördelades sammanlagt 1 440 miljoner kronor till dessa aktörer.

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela medel genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med krisberedskap och civilt försvar och varje år lämnar MSB en rapport till regeringen med goda exempel på åtgärder från det senaste året och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat.

Konkreta effekter här och nu

Flera av projekten som fått finansiering leder till höjd förmåga på lite längre sikt, men effekterna av vissa projekt går redan nu att se. Som exempel kan nämnas att Valmyndigheten och Skatteverket bidrog till ett stärkt skydd av valet 2022, genom utbildning av tusentals röstmottagare och tjänstemän samt stöd till valadministrationen och andra myndigheter i hantering av exempelvis incidenter vid vallokaler och cyberangrepp.

Länsstyrelsernas beredskapssamarbete med kommuner och regioner i länen har bidragit till höjd förmåga till samverkan, analys och lägesrapportering, vilket möjliggjorde snabbare hantering av frågor kopplade till Rysslands storskaliga invasion av Ukraina.

De frivilliga försvarsorganisationerna har inom ramen för sina uppdrag hos offentliga aktörer bidragit med förstärkningsresurser och deltagit vid inträffade händelser. De har till exempel med kort varsel kunnat ställa upp och stötta myndigheter och kommuner med bland annat mottagning av ukrainska flyktingar, bandvagnsstyrkor vid snöoväder och placering av vattentankar vid en vattenläcka.

Exempel på projekt som avslutats under 2022

  • Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för stärkt beredskap inom regioners och kommuners måltidsverksamhet. Myndigheten har även genomfört nödvattenövningar med olika aktörer för att stärka förmågan att upprätthålla vattenförsörjning vid kris, höjd beredskap och krig.
  • Polismyndigheten har förbättrat utbildningen av sprängämnessökande hundar för att öka effektiviteten och säkerheten när sådana används i olika verksamheter.
  • Post- och telestyrelsen har genom två projekt väsentligt stärkt robustheten och beredskapen genom bl.a. tekniska uppgraderingar och förstärkningar i de fasta fibernäten och de mobila kommunikationsnäten.
  • Trafikverket har utvecklat och rustat upp sin bandvagnsstyrka som används som förstärkningsresurs vid samhällsstörningar i hela hotskalan, vilket gett ökad förmåga till transporter i oländig terräng och vid problematiska väderförhållanden.
  • Tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har MSB genom två projekt utvecklat den nationella cyberanläggningen för totalförsvaret (CRATE) där olika cybersäkerhetsscenarier kan testas och övas under kontrollerade former.
  • Forskningen kring klimatanpassning och konsekvenser av klimatförändringar har gett användbar kunskap, modeller och verktyg till nytta för bland annat kommuners arbete inom detta område. Forskningsresultaten har förmedlats till relevanta målgrupper, och bedöms komma till nytta i samhällets förebyggande arbete mot naturolyckor.
  • MSB har producerat ett stort antal utbildningar för sina målgrupper på olika områden inom civilt försvar och krisberedskap, både fysiska och webbaserade. Ungefär 50 000 personer har genomgått någon av utbildningarna.
  • Myndigheter, kommuner och regioner har kunnat utveckla sina ledningsplatser genom teknisk rådgivning och delfinansiering från MSB, för att säkerställa kontinuerlig förmåga att samverka och leda i vardag, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig.

Rapporten kan läsas i sin helhet via länken nedan.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023

Mer information 

Om finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap på msb.se

Publicerad: 3 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 3 maj 2023

Till toppen av sidan