Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

MSB talade för FN:s Generalförsamling om klimatanpassning och resiliens

Den 18-19 maj deltog MSB vid FN:s möte om Sendairamverket för katastrofriskreducering. MSB har sedan 2015 regeringsuppdraget att genomföra överenskommelsen Sendairamverket som är ett redskap för att stärka civil beredskap och innehåller åtgärder för att minska risker före, under och efter en katastrof.

MSB ledde den svenska delegationen till högnivåmötet om Sendairamverket. Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka höll tal i FN:s generalförsamling och träffade ett flertal länder och FN-organ samt EU i bilaterala möten. Med i delegationen deltog också representanter från Sida och UD.

– Jag är imponerad av vår partner UNDRR (FN:s organ för katastrofriskreducering) som arbetar hårt för att få ihop både FN-systemet, medlemsstaterna och civilsamhället, sammanfattade Charlotte Petri Gornitzka.

Inför mötet beskrev MSB Sveriges genomförande i en rapport som skickades in till FN. Förutom åtgärder i Sverige, bland annat om hur risker regelbundet analyseras på lokal nivå, ingår också Sveriges internationella arbete med att stötta andra länder i att bygga system för att bland annat förebygga och förhindra katastrofer.

Dyster utveckling som kräver åtgärder

FN sammanfattade samtliga länders rapporter i en övergripande analys som pekar på en dyster utveckling. Världens länder drabbas av alltfler katastrofer samtidigt som det förebyggande arbetet går långsamt. Kvinnor och utsatta grupper som inkluderar personer med funktionsnedsättning och äldre drabbas hårdast. Näringslivets arbete med förebyggande riskreducering når inte heller de mål som satts upp. Därför enades staterna under mötet om en rad åtgärder i en gemensam deklaration som bland annat uppmanar till att:

  • Stärka stödet till de mest utsatta staternas arbete med Sendairamverket. De mest utsatta länderna drabbas hårdast av katastrofer. De har hamnat efter i arbetet med Sendairamverket vars genomförande kan hjälpa komma åt sårbarheter och minska humanitära behov.
  • Förbättra tillgången av data för risker, skador och förluster. Stärkt dataunderlag är en förutsättning för multisektoriell katastrofriskreducering. Data måste kunna delas upp utifrån inkomst, kön, ålder och funktionsnedsättning för att ge tillräcklig förståelse för existerande risker Genom att dela data och analys kommer möjligheten att förebygga och förhindra katastrofer öka.
  • Utveckla och stärk nationella och lokala plattformar för genomförandet av Sendairamverket. Silos inom och mellan nationell och lokal nivå försämrar koordinering mellan: katastrofriskreducering; biodiversitet; hållbar utveckling; finansiell planering; liksom arbetet med anpassning och minskning av klimatförändringens effekter.
  • Hela samhället bör engageras och inkluderas i katastrofriskreducering. Icke-statliga aktörer spelar en central roll i Sendairamverkets genomförande.
  • Samarbeta med privat sektor för att skala upp arbetet med investering i katastrofriskreducering. Samarbeta med finansiella institut, kreditvärderingsinstitut och kapitalmarknadens aktörer för att bättre integrera katastrofriskreducering, inklusive allriskperspektivet, i deras beslutsfattande.

Det fortsatta arbetet

Mötet i New York har gett ny inspiration och flera tydliga förslag på hur Sverige kan accelerera genomförandet. Flera samarbetspartners har kommit till med konkreta förslag som vi nu ska ta ställning till.

– Vi har också använt mötet till att se över vårt övergripande arbetssätt med ramverket och här har samtal med andra medlemsstater gett nya uppslag. En viktig aspekt i det är alla nya kontakter. Vi gör mycket bra själva men Sverige behöver samtidigt ett brett nätverk av kunskap och erfarenhet för att kunna bidra än bättre nationellt och internationellt, avslutar Sendairamverkets nationella samordnare Karl Torring.

MSB:s GD Charlotte Petri Gornitzka håller Sveriges anförande i FN:s Generalförsamling

Mer information om Sendai på msb.se

Publicerad: 1 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 1 juni 2023

Till toppen av sidan