Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:08

Satsning inom området samverkan och ledning

I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.

- Satsningen vi gör handlar om att stärka förmågan hos aktörer på olika nivåer att agera samordnat. På så sätt används samhällets samlade resurser mer effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar och ytterst krig begränsas, säger Johan Hjelm, enhetschef vid MSB.

Stöd i stabsarbete

I juli 2022 publicerade MSB ett stabsmaterial som riktar sig till personer som inte har eller har liten erfarenhet av stabsarbete. I december 2022 publicerades också tre olika bildspel som ett komplement till stabsmaterialet. Bildspelen kan användas vid utbildningar av personer som ska arbeta i en stabsstruktur. Stabsmaterialet och bildspelen är framtagna för att vara ett stöd till aktörerna för att ytterligare höja den interna förmågan. Bildspelen kan användas fritt och formas efter användarens behov.

Stödet och de nya bildspelen finns att ta del av här

Stärkt regional förmåga

Kriget i Ukraina har ökat insikten hos aktörer om vikten av att arbeta med den egna interna förmågan att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen Jämtland hörde tidigt under 2022 av sig till MSB. De hade en önskan om att tillsammans med länets aktörer, arbeta med hur länet som geografiskt områdesansvarig kan tänka utifrån sina olika mötesformer och från arbetssätten i Gemensamma grunder. Detta resulterade i framtagandet av en workshop som fokuserade på hur ett Inriktning och samordningsfunktionsstöd (ISF-stöd) kan arbeta. Workshopen genomfördes under två dagar i december tillsammans med länsstyrelsen och 11 aktörer från länet. Aktörerna jobbade sig igenom processen från larm via informationsdelning, till lägesbild, analys för att slutligen formulera ett förslag till inriktning för Inriktning och samordningsfunktionen (ISF) och kommunikativa budskap.

- Det vi gjorde under dessa dagar utgör en god grund i arbetet för att göra samverkan ännu bättre och effektivare, till förmån för länet berättar, Maria Kanka, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Även Länsstyrelsen Västernorrland har jobbat tillsammans med MSB kring den egna förmågan. I december 2022 genomförde länsstyrelsen och MSB en pilotutbildning, där fokus var att höja nyckelpersoner i länets kompetens för att kunna säkerställa effektiv aktörsgemensam samverkan och ledning inom civil beredskap. Utbildningen riktade sig till nyckelpersoner inom länsstyrelsens geografiska områdesansvar som kan komma att leda under en samhällsstörning. Utbildningen samlade ett 20-tal chefer från länets kommuner, regionen och länsstyrelsen. Mittuniversitetet, Lunds universitet och Försvarshögskolan föreläste tillsammans med MSB och Länsstyrelsen Västernorrland. På schemat stod bland annat ledarskap och beslutsfattande under kris, krisförståelse, den svenska förvaltningsmodellen och planeringsarbete för framtiden. Utbildningen är ett resultat av den utvärdering Länsstyrelsen Västernorrland genomförde i samband med pandemin där behov att stärka länets förmåga vid kriser och särskilt höja kompetens hos ledningen framkom. Utbildningen ingår också som en del inom ramen för Gemensamma grunder vidareutveckling.

Gemensamma grunder – ett ramverk för samverkan och ledning

Det aktörsgemensamma projektet Gemensamma grunder vidareutveckling har varit igång sedan början av 2022. Arbetet under året har fokuserat på att säkerställa vilka behov aktörer har och ta fram åtgärdsförslag utifrån dessa. Redan under förra året har projektet tagit fram ett antal leveranser, så som bilder av nya beredskapssystemet och bilder kring författningsstyrda rapporteringsvägar. Leveranser publiceras löpande på msb.se.

Åtgärdsleveranser inom gemensamma grunder på msb.se

I november 2022 beslutade projektets styrgrupp att projektet i fortsättningen kommer att benämna Gemensamma grunder ett ramverk för samverkan och ledning samt att tydliggöra vilka delar som ingår inom ramverket. Anledningen till att beskriva Gemensamma grunder som ett ramverk för samverkan och ledning grundar sig i följande tre behov:

  1. Att ge stöd för både tillämpning och vidareutveckling av Gemensamma grunder genom att påvisa en röd tråd genom de olika produkterna och leveranserna.
  2. Att kunna kommunicera arbetet med vidareutvecklingen av Gemensamma grunder på ett tydligt och begripligt sätt.
  3. Att den totala leveransen, det vill säga slutprodukten, blir mer normerande än vad Gemensamma grunder är idag.

För den som vill veta mer om ramverket och dess innehåll finns en PM här

Under våren 2023 kommer det tas fram ett förslag på hur detta ramverk skulle kunna bli en digital struktur på msb.se innan sommaren. Ramverket kommer sedan fyllas på med innehåll enligt den vidareutveckling som sker inom ramen för projektet.

Läs mer om samverkan och ledning på msb.se 

Publicerad: 30 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:08

Senast granskad: 30 januari 2023

Till toppen av sidan