Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:09

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Syftet med direktivet är att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa och skydda miljön, vårt kulturarv samt ekonomisk verksamhet.

Viktigt underlag för fortsatt klimatanpassning

Förordningen innebär också en skyldighet för medlemsländerna att hämta erfarenheter från inträffade händelser och rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU. Insamlad information ska både öka möjligheterna att uppdatera den nationella riskbilden samt underlätta jämförelser mellan nationer inom EU.

- MSB arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för samhällsplanering och klimatanpassning, planering av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Maja Coghlan, som arbetar med naturolyckor på MSB.

Tidigare utförda rapporteringar har bland annat belyst behov av karteringar med lägre återkomsttid, vikten av gemensam lägesbild och nyttan av samverkans- och beredskapsövningar, vilket är viktiga lärdomar för alla involverade.

Rapporter från tidigare utredningar enligt översvämningsdirektivetStöd för kommuner och länsstyrelser i arbetet med att identifiera hot och risker för översvämningarStatsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Fakta översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Mer om översvämningsdirektivet

Publicerad: 27 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:09

Senast granskad: 27 januari 2023

Till toppen av sidan