Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:38

Planeringsgruppen för geografiskt områdesansvariga igång

Den 1 oktober förra året inrättades en ny struktur för civil beredskap med sektorer och sektorsansvariga myndigheter samt civilområden på regional nivå. För att möjliggöra samverkan mellan central, regional och lokal nivå i frågor som rör utvecklingen av civil beredskap och geografiskt områdesansvar finns det nu ett nytt forum som kallas Planeringsgrupp för geografiskt områdesansvar.

I gruppen finns representanter från kommuner, länsstyrelser, civilområdeskanslier och MSB. Planeringsgruppens syfte är att:

  • stämma av pågående planering utifrån ett geografiskt områdesperspektiv för krisberedskap och civilt försvar
  • samordna gemensamma frågor rörande ett geografiskt områdesperspektiv för att uppmärksamma målkonflikter
  • sortera, hantera, stämma av och prioritera utvecklingsbehov och beslutade åtgärder som ska genomföras i samverkan med olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå där det geografiska områdesperspektivet är av vikt.
Planeringsgruppen för geografiskt områdesansvariga står uppradade Planeringsgruppen för geografiskt områdesansvariga.

Det första mötet hölls i Stockholm den 8 februari med representanter från, kommuner, länsstyrelser, civilområdeskanslier och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På första mötet kom gruppen överens om arbetsformerna för det fortsatta arbetet.

Effektivare sätt att mötas

– Strukturreformen med beredskapssektorer och civilområden skapar effektivare sätt att mötas. I det sammanhanget blir planeringsgruppen ett viktigt komplement där representanter med geografiskt områdesansvar möts för att dela och finna lösningar på utmaningar ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Det utgör en viktig länk i att stärka förmågan att hantera kriser och krig, säger Annika Elmgart, chef för MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar.

På mötet beslutade gruppen att skapa ett arbetande arbetsutskott som hjälps åt att sätta agendan, förbereda möten och delar ut ansvar för olika agendapunkter. Arbetsutskottet stödjer ordföranden i genomförandet av möten.

– Planeringsgruppen är en viktig brygga mellan lokal, regional och central nivå i arbetet med att utveckla och finna samverkansformerna för hur Sveriges civila beredskap ska utvecklas, säger Lena Andersson, kompetensgruppledare på MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar.

Planeringsgruppen finns på central nivå med representation från geografiskt områdesansvariga aktörer.

Publicerad: 17 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:38

Senast granskad: 17 februari 2023

Till toppen av sidan