Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

En smärtsam påminnelse accelererar arbetet med civilt försvar

Kriget i Ukraina är en smärtsam men tydlig påminnelse om hur viktigt en stark försvarsförmåga och försvarsvilja är för att kunna skydda sig, sitt hem och ytterst sitt land. MSB ser nu en ökad medvetenhet och handlingskraft i vårt samhälle i bygget av ett ökat civilt försvar och i förlängningen ett totalförsvar.

I den yttersta krisen behöver vi kunna stå emot cyberattacker, skydda befolkningen, säkra viktig infrastruktur och ha egenberedskap för allt från att tänka källkritiskt till att vara förberedd ifall vatten eller el stängs av och ytterst krig.

– Omvärldsläget och kriget i Ukraina har lett till ökad medvetenhet och förståelse för att vi tillsammans behöver bygga upp vårt civila försvar. Det finns stora utvecklingsbehov och mycket kvar att göra, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Ett starkt Sverige har motståndskraft när samhället utmanas. Målet för totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Sveriges civila försvar behöver utvecklas i takt med det militära försvaret för att totalförsvaret ska bli starkt. MSB har en ledande roll i arbetet med samhällsskydd och beredskap. MSB utövar ett ledarskap där vi stödjer, stärker och möjliggör för andra. Det inbegriper myndigheter och näringsliv, civilsamhälle och allmänhet. Så bygger vi Sveriges samlade styrka.

120 MSB-insatser förra året

Under 2022 har MSB bidragit med nästan 120 olika hjälpinsatser till Ukraina i form av bland annat utlåning av experter, koordinering av transport och donation av materiel, medicinsk evakuering och nödbostäder. En MSB-rapport för alla fjolårets insatsverksamheter tillgängliggörs den 28 februari.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att slutföra två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att ta fram dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, det andra om förberedande åtgärder för en aktivering av civilplikt för personalförsörjning av kommunal räddningstjänst. Båda uppdragen redovisas till regeringen den 1 mars 2023.

Faktaruta: Civilt försvar

Det civila försvaret är den verksamhet som vid höjd beredskap och krig behövs för att säkerställa att samhället fungerar, att människor skyddas och att det militära försvaret får det stöd det behöver. Det civila försvaret är en angelägenhet för alla myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och den enskilda individen.

Ett axplock av insatser som MSB gjort under förra året för att stärka det civila försvaret:

  • MSB har tillsammans med andra ansvariga i totalförsvaret genomfört insatser för att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret, hur det fungerar och sin egen roll i det. Under 2022 lyfte vi under Krisberedskapsveckan vikten av att hushållen också planerar för en egen beredskap när gäller livsmedels- och vattenförsörjning
  • Under 2022 hade MSB tillsammans med Polisen ett utökat uppdrag av regeringen att stärka kunskapen i samhället om informations- och cybersäkerhetsfrågor.
  • Den 1 oktober förra året inrättades en ny struktur för civil beredskap med sektorer och sektorsansvariga myndigheter samt civilområden på regional nivå. Tillsammans med de andra utpekade myndigheterna, arbetar MSB med att utveckla arbetet i den nya strukturen så att vi tillsammans kan stärka samhällets motståndskraft på ett samlat sätt.
  • MSB:s uppdrag i cybersäkerhetsfrågor är att ge råd och stöd i det förebyggande cybersäkerhetsarbetet i offentlig och privat sektor, samt via CERT-SE stödja arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Den digitala hotbilden har förstärkts i hela samhället.
Publicerad: 24 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Senast granskad: 24 februari 2023

Till toppen av sidan