Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

411 genomförda insatser av MSB under 2022

MSB genomförde under förra året 411 insatser i 54 länder, inklusive Sverige, vilket är en ökning med nära 60 procent jämförelse med 2021. 119 av insatserna är relaterade till Ukraina. I de nationella insatserna märks bland annat att MSB:s luftburna stöd fortsätter att vara ett viktigt verktygför att bekämpa skogsbränder.

Under de senaste åren har de nationella och internationella insatserna stadigt ökat. Den ryska invasionen av Ukraina och det förvärrade säkerhetspolitiska läget har under året varit tongivande för våra insatser.

– De humanitära konsekvenserna av kriget i Ukraina har varit, och är fortfarande, enorma. Vi fortsätter arbeta intensivt med humanitära och fredsfrämjande insatser kopplade till kriget i Ukraina. Sedan krigsutbrottet har MSB mobiliserat omfattande personella, materiella och finansiella resurser för att stödja Ukraina, säger Sofia Westberg, verksamhetsansvarig för humanitära insatser som har haft ansvaret att koordinera MSB:s insatser till stöd för Ukraina.

Några av insatserna som genomförts internationellt under 2022

I Ukraina genomförde MSB flera insatser till stöd för samhällsviktiga sektorer i landet genom logistiksamordning och transport av utrustning som donerats av svenska aktörer. MSB genomförde också insatser med direkt stöd till drabbad civilbefolkning genom till exempel utbildningar i akut omhändertagande, tillhandahållande av tillfälliga nödbostäder samt luftburna sjuktransporter av patienter. MSB tillhandahöll även experter till humanitära aktörer inom bland annat logistik och krissamordning.

Tack vare särskild finansiering från regeringen för insatser relaterade till Ukraina kunde MSB fortsätta att verka i andra humanitära kriser runt om i världen. I Sydsudan och DR Kongo avslutades två fleråriga byggprojekt som gjort möjligt för humanitära aktörer att säkert kunna verka på otillgängliga platser för att säkerställa att humanitär hjälp når de mest utsatta områdena.

Genom samarbete med krishanteringsmyndigheter i flera länder inom Östra Partnerskapet; Ukraina, Moldavien, Georgien, Azerbajdzjan och Armenien, har MSB bidragit till stärkt nationell beredskap.

Inom den fredsfrämjande insatsverksamheten har MSB stärkt EU:s civila krishanteringsinsatser, bland annat i Ukraina där myndigheten tillhandahöll sjukvårdsberedskap för personalen så att insatsen kunde verka i landet kort efter konflikten utbröt och ge stöd till nationella myndigheter.

Några av insatserna som genomförts i Sverige under 2022

Antalet nationella insatser var 146 stycken förra året, vilket är den högsta siffran i MSB:s historia. Utvecklingen av det civila försvaret, klimatförändringarna, det oroliga omvärldsläget och etableringen av de större ledningssystemen inom kommunal räddningstjänst är några av de områden som bidragit till ett ökat fokus på behovet av nationell beredskap och insatsförmåga. Exempel på nationella insatser 2022:

  • Det genomfördes 96 insatser med luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning, helikopter och mindre skopande flygplan
  • Förstärkningsresursen för urban sök- och räddning (NUSAR) aktiverades vid sex tillfällen, varav fem var händelser med explosioner vid byggnader.
  • Antalet insatser för hantering av händelser med farliga ämnen (CBRNE) har gällt både transportolyckor och utsläpp av okänt ämne.
  • När en damm riskerade att brista i Perstorp på grund av höga flöden till följd av kraftiga regn under i februari riskerade det att få allvarliga konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. Då kunde MSB bistå kommunalräddningstjänst med utrustning och personal för att transportera bort stora mängder vatten och minska riskerna för påverkan.

Årsrapport för insatsverksamheten 2022

Siffror för 2022

Totalt antal insatser: 411

Insatser relaterade till Ukraina: 119

Insatser internationellt: 265

Insatser i Sverige: 146

Publicerad: 28 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

Senast granskad: 1 mars 2023

Till toppen av sidan