Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:39

Remiss av lista med viktiga samhällsfunktioner

MSB har, tillsammans med sektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser, uppdaterat och reviderat listan över viktiga samhällsfunktioner. Nu är den uppdaterade listan på remiss.

En viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Samhällsviktig verksamhet är en central aspekt i arbetet med civil beredskap och uppbyggnaden av totalförsvaret. Ett mål med det civila försvaret är att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, till exempel livsmedelsproduktion, barnomsorg och läkemedelsförsörjning. Dessa upprätthålls och säkerställs av samhällsviktig verksamhet som tillhandahålls av både offentliga och privata aktörer. Det är av vikt att den kan fortsätta fungera även vid samhällsstörningar och ytterst krig och vara en motståndskraft som byggs upp i vardagen.

Utveckling för att fungera i den nya beredskapsstrukturen

2021 tog MSB, i samverkan med ett 70-tal aktörer, fram en första lista över viktiga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet. I samband med att den nya beredskapsstrukturen trädde ikraft påbörjades samverkan med sektorsansvariga myndigheter och civilområdes ansvariga länsstyrelser för att utveckla och koppla samman de viktiga samhällsfunktionerna med beredskapsstrukturen. Detta har gjorts genom att identifiera i vilken sektor respektive viktig samhällsfunktion har sin huvudsakliga hemvist. Listan har samtidigt uppdaterats och kompletterats med såväl nya viktiga samhällsfunktioner som en uppdaterad beskrivning av funktionerna.

Listan ska bidra till att utveckla den civila beredskapen

Målsättningen är att listan med viktiga samhällsfunktioner ska utgöra en grund för utvecklingen av den civila beredskapen och på så vis bidra till målen med det civila försvaret och målen för krisberedskap, särskilt att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Listan är också en utgångspunkt för att identifiera samhällsviktig verksamhet.

Lämna synpunkter

Det är representanter från statliga myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet som kan lämna synpunkter på remissen. Senast den 19 maj 2023 ska remissvar och synpunkter lämnas. Det görs via e-post till registrator@msb.se, märk ert svar med MSB 2022-14641. Remissen och mer information når du via länken nedan.

Remiss: Lista över viktiga samhällsfunktioner på msb.se

Publicerad: 18 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:39

Senast granskad: 18 april 2023

Till toppen av sidan