Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:58

Välkomna till webbinarier om klimatrisker 9-11 november

Den 9-11 november hålls tre webbinarier som riktar sig till kommuner, räddningstjänster och andra professionellt verksamma som vill veta mer om klimatrisker och klimatanpassning. De utgår ifrån hur vi kan gå från kunskap till handling för att minska klimatriskerna.

Multipla naturhändelser kan få oväntade konsekvenser

I ett förändrat klimat blir det en stor utmaning att hantera naturolyckor som påverkar natur och samhälle på oväntade sätt. Man brukar ibland prata om multipla naturhändelser med kaskadliknande effekter. MSB finansierar flera forskningsprojekt om klimatrelaterade olyckor och kriser med särskild betoning på samband mellan händelser.

Ta till exempel ett långvarigt regn som ger stora översvämningar. En följdeffekt av detta kan bli skred som i sig kan orsaka skada. Men ännu värre problem uppstår om vatten och skred påverkar infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter. Med andra ord: Flera svåra problem kan uppstå samtidigt eller direkt efter varandra. Just denna koppling mellan händelser är i fokus för flera aktuella forskningsprojekt.

- Dessa ”domino-effekter” har inte uppmärksammats särskilt mycket tidigare. Det blir sannolikt det svåraste att hantera i framtiden, och vi behöver ha mer kunskap kring hur sambanden kan se ut, säger Ulrika Postgård, forskningssamordnare på MSB.

Verktyg för träffsäkra riskbedömningar

MSB har under många år finansierat forskning som fokuserat på hur ett förändrat klimat kan påverka samhället, men även hur arbetet med klimatanpassning kan underlättas. Det kan handla om verktyg för att göra mer träffsäkra riskbedömningar, fatta underbyggda beslut trots den stora osäkerhet som finns, men även att planera för vilka räddningsresurser som kommer att behövas.

Det kan hjälpa beslutsfattare inom räddning och respons, inom nationella expertmyndigheter och lokal och regional krisledning att få en bättre uppfattning om var och när extrema väderhändelser kommer att inträffa. Men även hur dessa kan förebyggas och hur samhället och olika organisationer ska förbereda sig inför dem.

Tre webbinarier 9-11 november

Det finns mycket kunskap från forskningen som kan användas redan nu. Därför arrangerar MSB en webbinarieserie under namnet ”Spela domino med klimatet?” den 9-11 november. Målgruppen är framför allt kommuner, räddningstjänster och andra professionellt verksamma som behöver mer kunskap om klimatrisker och klimatanpassning.

Webbinarieserien ”Spela domino med klimatet?”

Forskning om naturolyckor och klimatrisker

MSB:s arbete med naturolyckor

Publicerad: 6 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:58

Senast granskad: 6 oktober 2022

Till toppen av sidan