Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Bra grund för människors försvarsvilja visar undersökning

Sverige är ett bra land att leva i. Det tycker nästan alla, oavsett ålder och inkomst. Nästan alla tycker också att det är en självklarhet att hjälpa andra vid olyckor och kriser. Det visar en undersökning som MSB gjort inför en informationssatsning för ökad försvarsvilja med budskapet Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer.

Det finns goda förutsättningar för en ökad motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. Det visar en enkät som MSB låtit undersökningsföretaget Kantar Public göra mellan den 22 och 25 oktober i år.

  • 94 procent av befolkningen mellan 16 och 70 år, svarar ja på frågan om man tycker att Sverige är ett bra land att leva i.
  • 77 procent uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. Siffran blir 90 procent om man även räknar in de som svarar att det är självklart att hjälpa de man känner.
  • 37 procent uppger att de klarar sig minst en vecka vid en samhällskris. Det är fler än vid MSB:s tidigare undersökningar.

– Att så många vill hjälpa andra när något händer är en styrka för vårt land. Nu stärker Sverige både det civila och militära försvaret för att bättre kunna möta olika former av hot. Därför är det väldigt bra att fler också ser över sin hemberedskap. Ju fler som är beredda, desto starkare blir Sveriges samlade beredskap, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Ökad motståndskraft och försvarsvilja

I MSB:s uppdrag att stärka det civila försvaret ingår att stärka befolkningens motståndskraft och försvarsvilja, det vill säga att många kan och vill värna vårt land och våra demokratiska rättigheter – även om det innebär svåra uppoffringar.

Som en del i MSB:s uppdrag genomfördes i somras en informationssatsning för att få fler människor att skaffa hemberedskap för en vecka. Varje år genomförs också Krisberedskapsveckan i hela landet med samma syfte.

Denna vecka inleds en informationsinsats för att stärka människors försvarsvilja.

Viktiga förutsättningar

Viljan att försvara Sverige stärks av att många tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En annan viktig förutsättning är att man upplever sig vara en del av den samlade beredskapen och förstår sin roll.

– Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Vaga kunskaper om civilt försvar

Med den informationssatsning som MSB nu gör vill myndigheten bidra till en ökad försvarsvilja hos befolkningen genom att lyfta fram:

  • människors inneboende vilja att hjälpa varandra och gå samman när något hotar oss
  • att vi alla behöver bidra och är en del av det civila försvaret - om man inte har en roll i det militära försvaret
  • att Sverige har totalförsvarsplikt.

Undersökningen visar att bara hälften av respondenterna känner att de är en del av Sveriges beredskap och många har vaga kunskaper om vad civilt försvar och totalförsvarsplikt är.

– Det är viktigt att man förstår sin roll och vad man själv kan göra vid kriser och krig för att man ska känna sig som en del av Sveriges beredskap. Vi behöver bli bättre på att nå ut med information om hur Sveriges totalförsvar fungerar, säger Christina Andersson, riskkommunikatör vid MSB.

Ökat intresse för beredskapsfrågor

MSB, Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer märker ett ökat intresse hos allmänheten för Sveriges och den egna beredskapen. Samtidigt finns en utbredd oro för vilka konsekvenser det säkerhetspolitiska läget kan få för Sverige och det egna hushållet.

– Vi behöver hjälpas åt att erbjuda användbar och konkret information som människor kan agera och fatta välgrundade beslut utifrån, exempelvis om tänkbara konsekvenser av olika hot, hur man kan engagera sig i totalförsvaret, öka sin hemberedskap eller hur man på andra sätt kan bidra till Sveriges beredskap, säger Christina Andersson.

Fakta om informationssatsningen

MSB fick i våras i uppdrag av regeringen att öka individers motståndskraft och försvarsvilja genom olika informationssatsningar.

"Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer" är en del av det arbetet. Det civila försvaret behöver stärkas med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Målgrupp för informationssatsningen är totalförsvarspliktiga, det vill säga människor mellan 16-70 år som är bosatta i Sverige.

Läs mer på msb.se/forsvarsvilja

Publicerad: 7 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 7 november 2022

Till toppen av sidan