Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

Beredskapsmyndigheterna samlade

Den 18 oktober samlades myndighetscheferna för landets 60 beredskapsmyndigheter till ett första högnivåmöte inom det nya beredskapssystemet som kom på plats den 1 oktober. Även Försvarsmakten deltog i mötet, som är ett led i samordningen kring bygget av ett modernt civilt försvar.

_MSB3984.jpg
Foto: MSB

Mötet inleddes med en diskussion för att spegla myndigheternas åtgärder här och nu med anledning av omvärldsläget.

Beredskapsmyndigheterna har en god bild av omvärldsläget och arbetar fokuserat för att kunna möta allvarliga kriser eller en snabb eskalering av läget. Många sektorer är beroende av varandra och myndigheterna lyfte även arbetet som görs för att kroka arm mellan olika områden, över myndighetsgränser och ansvarsområden.

- Alla beredskapsmyndigheter är på banan och vissa har kommit långt. Mycket är på plats för att samhället ska kunna stå emot allvarliga störningar och kunna stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap, det vill säga krig eller krigsfara, konstaterar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som ledde mötet.

Flera myndighetschefer lyfte särskilt hur viktigt det är med säkra kommunikationer och informations- och cybersäkerhet i en digitaliserad verksamhet.

Ett modernt civilt försvar

MSB har en samordnande uppgift för att stödja utvecklingsarbetet som alla 60 beredskapsmyndigheter driver, 21 länsstyrelser och 39 myndigheter med olika uppgifter i beredskapssystemet.

MSB stödjer även andra myndigheter efter behov och har dessutom också viktiga uppgifter att stödja samordningen under höjd beredskap. Många myndigheter har eller kommer att involvera branschorganisationer och ledande företag i arbetet, och några nämnde vikten av gränsöverskridande samarbeten för att kunna använda tillgängliga resurser effektivt. Exempel på åtgärder för att på kort varsel åtgärda sårbarheter nämndes också.

_MSB4062.jpgFoto: MSB

- Det vi gör nu, tillsammans, lägger grunden för ett modernt civilt försvar, och det brådskar. Den senaste tidens händelser i vår närmiljö understryker allvaret. Vi kommer att behöva prioritera i befintlig verksamhet och på flera områden behövs stora satsningar. Det är också viktigt för myndigheter och företag att ha med beredskapshänsyn i sin grundläggande planering, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Mötet handlade även om de förslag till åtgärder som MSB fått i uppdrag att samordna, både för att lyfta Sveriges beredskapsförmåga på tre års sikt, det vill säga inom ramen för den nya regeringens första budgetförslag – samt på längre sikt. Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 1 november.

Utmaningar som myndigheterna lyfte på mötet kommer att finnas med i rapporten till regeringen. Det gäller exempelvis behovet av säkra kommunikationer, behov av en sammanhållen strategi för personal- och kompetensförsörjning inom it- och beredskapssektorn och vikten av cybersäkerhet samt ett gott säkerhetsskydd.

Om Sverige och Finland blir medlemmar i Nato kommer utvecklingen av totalförsvaret genomsyras av gemensamma mål för samhällets motståndskraft, eftersom ett robust civilt försvar är en viktig del av försvarsförmågan (artikel 3 Nato-fördraget).

Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

Senast granskad: 19 oktober 2022

Till toppen av sidan