Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:15

Inriktning för arbetet med klimatanpassning inom samhällsskydd och beredskap

Klimatförändringarna pågår här och nu och de påverkar oss på många sätt - inte minst inom MSB:s ansvarsområden skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. IPCC och regeringens Nationella expertråd för klimatanpassning har nyligen släppt rapporter om ett ökat behov av klimatanpassning. MSB tagit fram en handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning inom området samhällsskydd och beredskap.

Den tydligaste påverkan av klimatförändringarna är en ökad risk för naturolyckor såsom översvämningar, ras, skred, skogsbrand och värmebölja. Samtidigt påverkar klimatförändringarna samhället så att det blir mer sårbart för olyckor och kriser. Därför behöver klimatanpassningsperspektivet beaktas i allt arbete inom samhällsskydd och beredskap.

När klimatet förändras behöver samhället anpassas. MSB har ett övergripande ansvar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar aktivt för att stödja och driva på ett hållbart arbete med klimatanpassning.

Mycket händer på klimatanpassningsområdet - internationellt, i Sverige och inom MSB.

Kunskapsutvärdering från FN:s klimatpanel

Under 2021 och 2022 publicerar FN:s klimatpanel, IPCC, sin sjätte kunskapsutvärdering i tre delrapporter. 28 februari publicerades rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som fokuserar på klimatanpassningsfrågor. Rapporten pekar på vikten av att anpassa världen till ett förändrat klimat som ett komplement till utsläppsminskningar och visar på möjligheterna till klimatanpassning. Den konstaterar att även om många insatser har genomförts är det långt ifrån tillräckligt för att möta de ökade riskerna.

Läs andra delrapporten på IPCC:s hemsida

IPCC:s första delrapport Den naturvetenskapliga grunden, publicerades 9 augusti 2021 och 4 april kommer tredje delrapporten Att begränsa klimatförändringarna.

Läs om SMHIs roll som Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC

Klimatanpassningsarbetet i Sverige

För att stödja arbetet med klimatanpassning i Sverige finns Nationella expertrådet för klimatanpassning där MSB är representerat. Expertrådets uppgift är att utvärdera det nationella arbetet med klimatanpassning och ge förslag till regeringen för fortsatt arbete. Rådets första rapport överlämnades till regeringen 9 februari och kommer att ligga till grund för nästa nationella strategi som kommer 2023. Precis som IPCC:s rapport visar expertrådets redovisning på att det finns ett stort behov av klimatanpassning. Anpassningsinsatser har gjorts men de räcker inte och mycket behöver göras skyndsamt.

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Styrande för det svenska klimatanpassningsarbetet är den nationella strategin för klimatanpassning (Prop 2017/2018:163) och förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (klimatanpassningsförordningen). SMHI är ansvarig myndighet för att hålla samman och stödja det nationella klimatanpassningsarbetet. De driver också tillsammans med flertalet myndigheter, bland annat MSB, kunskapsportalen Klimatanpassning.se.

Besök Klimatanpassning.se

Handlingsplanen Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat 2022-2026

I klimatanpassningsförordningen är MSB tillsammans med ett trettiotal nationella myndigheter och länsstyrelserna ålagda att initiera, stödja och följa upp klimatanpassning inom hela sitt ansvarsområde. Bland annat ska varje myndighet ta fram en handlingsplan för sitt arbete med klimatanpassning baserad på en klimat- och sårbarhetsanalys. MSB har tagit fram en ny sådan handlingsplan som inriktar och beskriver myndighetens klimatanpassning och arbetar med att integrera klimatanpassningsperspektivet brett i myndighetens verksamhet. MSB tar fram kunskapsunderlag och ger stöd till kommuner och andra aktörer att genomföra klimatanpassningsåtgärder och samverkar aktivt med flera myndigheter och andra aktörer.

MSB:s handlingsplan för klimatanpassning: Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat 2022-2026

Publicerad: 9 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:15

Senast granskad: 9 mars 2022

Till toppen av sidan