Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:03

Fortsatt stort behov av insatser samtidigt som pandemins påverkan avtar

Under 2021 genomförde MSB 261 insatser i 55 länder, inklusive Sverige. Nationellt minskade stödet kopplat till pandemin samtidigt som stödet till kommunal räddningstjänst var fortsatt viktigt. Antalet internationella biståndsinsatser har ökat sedan 2020 vilket är ett tecken på att konsekvenserna av coronapandemin och dess påverkan på den internationella insatshanteringen har minskat.

Antalet nationella insatser gick från rekordnivån 144 insatser år 2020 till 134 insatser under 2021. Det beror främst på att insatshanteringen i form av expertstöd och resurser kopplat till coronapandemin minskade. Insatsstödet nationellt har främst gått till kommunal räddningstjänst i samband med händelser med farliga ämnen, men också inom sök- och räddning, översvämning och oljeskadeskydd. Under skogsbrandsäsongen märktes tydligt att MSB:s resurser med helikoptrar och mindre skopande flygplan är ett viktigt stöd till de kommunala räddningstjänsterna för att de ska kunna begränsa omfattningen på bränder i tidigt skede.

- 2021 var dessutom första gången MSB och Sverige stöttade ett annat land med luftburet stöd vid skogsbränder när vi skickade ned två skopande flygplan och ett team med piloter och samverkanspersonal till Grekland i somras. Vi kunde även stödja Lettland i höstas när coronapandemin orsakade extrema påfrestningar på sjukvården. Då skickade vi ventilatorer från EU:s sjukvårdslager som MSB ansvarar för, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

Båda dessa insatser genomfördes inom ramen för rescEU-samarbetet där man samlar EU-gemensamma resurser som kan användas i händelse av kriser, katastrofer och allvarliga olyckor när det egna landets resurser inte räcker till.

Utöver detta kunde MSB även stödja evakueringen av personer från Afghanistan i samband med maktövertagandet i augusti.

- Årets insatser visar tydligt på vår förmåga att kunna hantera parallella händelser tack vare vår erfarenhet och bredd, säger enhetschef Petronella Norell.

Större möjligheter till internationellt stöd i fält

Behovet av internationellt stöd är fortsatt stort i omvärlden och antalet biståndsinsatser har ökat sedan 2020, från 109 till 122 under 2021.

MSB:s humanitära stöd har främst varit fokuserat på de mest allvarliga och utbredda humanitära krishärdarna i världen; Etiopien, Sydsudan, Sudan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska republiken Kongo och Venezuela. Insatserna har bidragit till att förbättra förutsättningar för humanitära aktörer att kunna närvara och verka i krisutsatta områden på ett säkert och effektivt sätt för sin personal och verksamhet. Flera av projekten har genomförts med ett tydligt måla att minimera miljö- och klimatavtrycken i insatsländerna.

- Även om pandemin under 2021 fortsatte att påverka vår hantering av insatser så har ändå mycket av den operativa verksamheten återigen kunnat bedrivas i fält, säger Per Velandia, tillförordnad chef enheten för humanitära insatser.

Resiliensinsatser fokuserar särskilt på arbete med långsiktig och partnerskapbaserad kapacitetsutveckling och MSB hade under året 7 sådana insatser där alla sträcker sig över flera år. Ett projekt stöder en regional organisation i Asien-Stillahavsområdet att stärka ländernas katastrofriskhantering och där läggs stort fokus på att integrera jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter. Ett annat ger stöd till myndighetsaktörer i Irak och den regionala kurdiska regeringen och det har lett till en ökad förmåga inom deras beredskapsorganisationer avseende till exempel ledningsstöd för räddningstjänstpersonal och genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser.

Fredsfrämjande och konfliktförebyggande insatser syftar till att förebygga och mildra konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred. Dessa insatser riktar sig främst mot EU, FN och OSSE. Där har MSB reviderat FN:s globala utbildning för akut omhändertagande vid olyckor (första hjälpen), men också tagit fram en säkerhetsutbildning tillsammans med OSSE för att öka möjligheten att identifiera och hantera antagonistiska hot och risker mot insatspersonal. Även inom miljöområdet har MSB klivit fram som aktör och sekonderat flertalet miljöexperter både i fält och på högkvartersnivå för att bidra till minskat miljö- och klimatavtryck.

En utförlig redovisning presenteras i Årsrapport för insatsverksamheten 2021. 

Årsrapport för insatsverksamheten 2021

Publicerad: 10 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:03

Senast granskad: 10 mars 2022

Till toppen av sidan