Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Svar på regeringsuppdrag om personalförstärkning vid höjd beredskap

MSB redovisade till regeringen den 29 april sitt svar på ett regeringsuppdrag om att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig (Ju2021/02771).

I rapporten lyfts det fram att fortsatt analysarbete krävs för att landa i en grundlig och heltäckande bild av personalbehoven vid höjd beredskap och ytterst krig.

MSB bedömer att ett flertal personalförstärkningsbehov kan uppstå, bland annat av räddningstjänstpersonal samt bevaknings- och skyddspersonal.

Fortsatt viktigt att identifiera samhällsviktig verksamhet

MSB anser att det är av stor vikt att myndigheter fortsätter arbetet med att identifiera totalförsvarsviktig verksamhet inom sina myndigheter och ansvarsområden, och sedan planerar för hur dessa ska kunna bedrivas och upprätthållas under höjd beredskap och krig, exempelvis genom att säkerställa att de har tillgång till personal. Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet har pågått under lång tid och viktiga steg framåt har tagits där. Utmaningen blir nu att landa i vilka av de samhällsviktiga verksamheterna som också är totalförsvarsviktiga.

Civilplikt bör övervägas

I MSB:s svar på regeringsuppdrag från den 10 mars 2022 om hur det civila försvaret bör stärkas förordar myndigheten att regeringen ”bör överväga att skyndsamt aktivera civilplikt, i första hand syftande till att skriva in civilpliktiga som redan har nödvändiga kunskaper utan föregående grundutbildning.” Denna bedömning kvarstår även i och med denna rapport.

Fler bedömningar den 10 maj

Ytterligare bedömningar kopplat till personalplanering för höjd beredskap och krig kommer ges i MSB:s redovisning av regeringsuppdrag den 10 maj att lämna förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret.

Svar på regeringsuppdrag Behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig (Ju2021/02771)

Relaterade länkar

Uppdrag till MSB att lämna förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret (redovisas 10 maj)

Svar på uppdrag till MSB att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret (10 mars 2022)Om att identifiera samhällsviktig verksamhet på msb.se/samhallsviktigverksamhet

Publicerad: 5 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 5 maj 2022

Till toppen av sidan