Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 juli 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Förslag till föreskrifter om farligt gods på väg och järnväg på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2023. Synpunkter lämnas senast den 8 september 2022.

Internationellt beslutade ändringar

Bilagorna A och B i ADR-S (väg) respektive bilaga 1 i RID-S (järnväg) innehåller en direkt översättning av de officiella utgåvorna för transport av farligt gods. Bilagorna utgörs av internationellt överenskomna bestämmelser vilka Sverige även måste tillämpa för nationella transporter enligt EU-direktiv 2008/68/EG. Ändringar i dessa bilagor kan endast genomföras på internationella möten där beslut tas av FN (väg) respektive OTIF (järnväg). Inför sådana möten bjuder Sverige in berörda myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och företag till samråd. Samråd av dessa texter har således redan skett och mot ovanstående bakgrund kan remissen endast beakta språkliga synpunkter på ändringarna i dessa bilagor. Du kan läsa mer om detta i konsekvensutredningen som du hittar på remissidan på msb.se.

Bilaga att lämna synpunkter på

Bilaga S innehåller särbestämmelser för transporter inom Sverige. Dessa särbestämmelser ändrar eller kompletterar bilagorna A och B i ADR-S respektive bilaga 1 i RID-S. MSB önskar synpunkter på innehåll och formuleringar i de ändringar som föreslås i bilaga S. Texterna i förslagen till föreskrifter kan komma att ändras något efter remissgenomförande, eftersom FN och OTIF kan komma att publicera kompletterande texter, rättelser och i viss mån ytterligare ändringar till bilagorna A och B respektive bilaga 1.

Information om hur du lämnar synpunkter, ändringsförslagen, konsekvensutredning samt följebrev med sändlista finns att ta del av via länken nedan under ”Aktuella remisser”.

Remisser om föreskrifter och allmänna råd

Publicerad: 12 juli 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 12 juli 2022

Till toppen av sidan