Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Tidigare aviserade förändringar i föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser år 2022 genomförs inte

Under en längre tid har MSB i dialog med andra myndigheter planerat förändringar och förtydliganden i MSB:s föreskrifter för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.

Nu har MSB beslutat att inte genomföra de aviserade förändringarna som gäller för år 2022. Beslutet grundar sig bland annat på förväntade närstående förändringar i styrningen av RSA-arbetet utifrån vad som föreslås i utredningen Struktur för ökad motståndskraft.

Detta innebär att  RSA-redovisningen för myndigheter år 2022  och för kommuner och regioner år 2023 ska göras utifrån nuvarande föreskrifter.

Nya föreskrifter kommer istället att meddelas inför redovisningen 2024  för myndigheter och 2027 för kommuner och regioner.

Vi beklagar att denna ändrade inriktning kan innebära ett visst merarbete för aktörer på kort sikt. MSB har vägt det mot fördelarna med att inte behöva inför ytterligare förändringar inom kort i det fall regeringen fattar beslut enligt utredningens förslag.

Förbättringsförslag kommer tas tillvara

Allt det arbete som har lagts ner hittills på att föreslå förbättringar i föreskrifterna i det remissförfarande och den dialog vi haft med aktörerna kommer att tas tillvara och komma till stor nytta i kommande revideringar av föreskrifterna.

Beslutet gäller

  • Föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2016:7
  • Föreskrifter om landstings risk- och sårbarhetsanalyser; MSBFS 2015:4
  • Föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser; MSBFS 2015:5

Föreskrifterna finns på:www.msb.se/rsa

Publicerad: 26 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Senast granskad: 26 januari 2022

Till toppen av sidan