Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

MSB:s arbete för att stärka beredskapen

MSB utgår från Försvarsmaktens bedömning att de säkerhetspolitiska spänningar som nu råder kan komma att pågå under lång tid och Sverige behöver agera därefter. Det ställer krav på såväl omedelbar skärpa som långsiktig fokuserad uthållighet för alla berörda myndigheter. Exempel på möjliga konsekvenser är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning.

MSB följer sedan en tid utvecklingen noga och har löpande kontakt med berörda myndigheter och med Regeringskansliet. MSB har också etablerat operativ samverkan med närmast berörda aktörer och leder ett antal forum för informationsutbyte, lägesbild och kommunikationssamordning. Syftet med forumen är att förbereda för samordnad hantering av konsekvenser och risker.

– Samverkanskonferenser sker löpande för informationsdelning, för att skapa bättre beredskap hos aktörerna, bland annat kopplat till vikten av att rapportera enligt säkerhetsskyddslagen och för att lyfta kunskapsnivån kring roller och ansvar, säger Maria Bergstrand, chef för enheten operativ samordning och inriktning, vid MSB.

MSB följer också det som händer för att kunna anpassa vårt agerande och andras agerande inom det civila försvaret. Det handlar om att identifiera åtgärder för att skapa handlingsberedskap för eventuella ytterligare försämringar i omvärldsläget och om åtgärder för att snabba på förmågeutvecklingen i samhället i olika avseenden.

Bakgrund: MSB:s roll i civilt försvar

MSB har regeringens uppdrag att samordna den civila beredskapen i fredstida kriser och vid höjd beredskap (krig eller krigsfara). Det innebär att myndigheten har beredskap dygnet runt, året runt för att snabbt och flexibelt kunna vidta nödvändiga åtgärder, enskilt eller tillsammans med andra, vid händelser i hela hotskalan.

 

MSB har väl etablerade arbetsformer för att hantera alla typer av samhällsstörningar tillsammans med andra. I arbetet ingår att fortlöpande bedöma vilka konsekvenser en händelse får för samhället utifrån målen för vår säkerhet -  liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande demokratiska värden.

 

MSB arbetar tillsammans med bevakningsansvariga myndigheter och andra centrala aktörer för att det ska finnas ett gott informationsutbyte, en nationell samlad lägesbild, samordnade åtgärder och en samlad kommunikation.

Publicerad: 21 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

Senast granskad: 21 februari 2022

Till toppen av sidan