Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:36

Intensiv insatsverksamhet till hjälp för Ukraina

Ukraina är fortsatt i stort behov av hjälp. En del av det civila stödet som lämnats från Sverige och MSB har handlat om materiel till elförsörjning, utbildning i akutsjukvård och nödbostäder. – Med tanke på att kriget fortsätter och vintern är här är det särskilt viktigt att Sverige, och omvärlden, fortsätter bidra med stöd till Ukraina, säger Per Velandia, MSB.

Sverige har genom MSB bidragit med nödhjälp i många olika former, allt från förnödenheter såsom sovsäckar, tält, värmeaggregat, nödboenden, räddningstjänst- och skyddsmateriel samt expertstöd inom bland annat krishantering och traumautbildningar. Utöver detta har MSB samordnat och transporterat en stor mängd utrustning från det svenska samhället, däribland energiutrustning, ambulanser, läkemedel och sjukvårdsutrustning. Totalt sett omfattar stödet från MSB ett hundratal insatser, drygt 90 krisexperter och runt 1000 ton utrustning som har transporterats till de drabbade områdena. Detta har bidragit till att myndigheterna och de efterfrågade organisationerna har fått en utökad kapacitet och resurser att bistå de krigsdrabbade samhällena och befolkningen. En del av stödet har handlat om:

Akuta boendelösningar

Flera miljoner människor befinner sig på flykt till följd av kriget, både inom landet och till andra länder. Vid krigets utbrott satte MSB upp mottagningscentra på gränsen mellan Ukraina, Ungern och Slovakien. Det gav tillfälligt skydd till de många människor som väntade på att ta sig över gränsen.

Stora mängder bostäder har förstörts och är inte längre beboliga. Därför har MSB hittills skickat utrustning för att stödja upp till 9500 personer med tillfälliga boendeplatser på flera platser i Ukraina och även i Slovakien. Exempelvis har projektet hittills bistått områdena Rivne, Bucha- samt Charkivregionen i Ukraina. Stödet innefattar hittills 1900 nödboenden, värmeaggregat, isolering, sängar, och belysning. MSB-personal har också arbetat i landet för att utbilda ukrainsk personal så att de ska kunna ställa iordning nödboendena samt utbilda personal i den egna regionen och i andra regioner. Nödboendena används även som värmestugor vid exempelvis gränsövergångar och i anslutning till andra samlingspunkter för att stödja de människor som är i behov av akut tak över huvudet. Stödet finansieras av EU, genom ett rescEU-projekt, och innebär att MSB har etablerat en beredskap för att stödja 20 000 människor på kort tid.

Energi och infrastruktur

MSB har bidrar till att möjliggöra energiförsörjning och reparera annan kritisk infrastruktur som har slagits ut. MSB har samordnat och transporterat stöd som bland annat innehåller generatorer, transformatorer, reservdelar till kraftverk och elnät samt även telekommunikationsutrustning. Utrustningen har skickats för att återställa förstörd infrastruktur för att elförsörjningen, kommunikationer och transporter ska kunna återupptas. Stödet har genomförts och donerats genom flera myndigheter och privata aktörer i Sverige. Ytterligare samordning pågår med energi-, transport- och infrastruktursektorn i Sverige för flera sändningar.

Sjukvård, utrustning och läkemedel

Sjuka och skadade ukrainska medborgare har flugits till Sverige och andra länder för vård. Sverige har i dagsläget tagit emot ett 50-tal patienter som annars riskerat bli utan vård i hemlandet på grund av den höga belastningen på den utsatta sjukvården. MSB har samordnat de kritiska flygtransporterna och sjukvården har hanterats av regionerna. Varje transport kräver en omfattande samverkan mellan flera myndigheter och regioner i Sverige, ett arbete som har utvecklats under pågående hantering.

MSB ansvarar för ett av EU:s sjukvårdslager, varifrån skyddsutrustning till sjukvården har skickats till Ukraina. Utöver detta har ett stort antal leveranser av läkemedel såsom värktabletter, antibiotika och morfin med mera bistått den ukrainska sjukvården. Tillsammans med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, flertalet regioner och privata företag har MSB samordnat och transporterat läkemedel och sjukvårdsutrustning som har donerat från dessa aktörer. Exempelvis har Region Värmland donerat ambulanser och region Stockholm skyddsutrustning och röntgenapparater.

MSB har stöttat lokala aktörer med utbildning inom akutsjukvård på plats i västra Ukraina. Sedan de inledande utbildningarna påbörjades har instruktörerna i sin tur lärt upp och utbildat cirka 12 000 personer i Ukraina. Det har ökat deras kunskaper inom både militära enheter och civila organisationer och deras förmåga att genomföra akut omhändertagande av skadade personer. 

Räddningstjänst och skyddsutrustning

MSB och ett flertal räddningstjänster i Sverige har samlat ihop utrustning för att bistå civilskyddsmyndigheten och räddningstjänsterna i Ukraina. MSB har samordnat och transporterat stödet till områden där de egna resurserna inte räcker till. Många olika räddningstjänster och regioner har bidragit, till exempel Räddningstjänsterna Öland & Mönsterås, Göteborg, Östra Kronoberg och Stockholm med flera. Utrustningen består bland annat av skyddsutrustning, brandbilar, pumpar, brandslang och annan relevant utrustning för att bekämpa bränder och hantera ras och olyckor.

Insatspersonal

Hittills har ett 90-tal krisexperter verkat i MSB:s insatser i Ukraina och grannländerna. Experterna har bistått med nödvändig kunskap inom krissamordning, krisinformation, vatten, sanitet och hygien, akut omhändertagande av skadade, nödboende och infrastruktur, logistik och It-samband. Experterna har säkerställt att FN, EU och nationella myndigheter har fått extra personalkapacitet att hantera konsekvenserna av kriget.

Arbetet fortsätter

Så länge behovet kvarstår kommer MSB att fortsätta att bidra med att stötta Ukraina. Vi jobbar ihärdigt vidare med leveranser av fler nödboenden, flera experter görs redo för insats och vi planerar att göra ytterligare sjukvårdsutbildningar. Vi har flertalet sändningar av utrustning på gång tillsammans med svenska aktörer, exempelvis inom energi- och transportsektorn. Sist men inte minst, den flygmedicinska evakueringen kommer att fortsätta stå till förfogande för transporter av skadade.

 

 

Fakta om insatserna

MSB ansvarar för att genomföra och samordna insatser till stöd för Ukraina och dess grannländer. Detta gör myndigheten inom myndighetens grunduppdrag att stödja kriser utomlands. Myndigheten har även fått ett särskilt regeringsuppdrag att utöka stödet till konflikten i Ukraina. Stödet ges i huvudsak till de ukrainska myndigheterna men även till grannländerna, FN, frivilligorganisationer och EU:s arbete med konflikten.

Insatserna i siffror

Gäller för perioden februari 2022 till och med november 2022

  • Totalt värde på donerat material: ca. 270 000 000 kr
  • Antal insatser totalt: 109 stycken
  • Antal insatspersonal som aktiverats: 94 personer
  • Antal lastbilstransporter: ca. 110 stycken
  • Antal donerande aktörer: ca. 30 stycken
  • Antal flygevakuerade patienter till Sverige: 54 stycken
  • Antal rescEU Shelter (nödboenden): 1900 enheter och utrustning till stöd för 9500 personer
Publicerad: 7 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:36

Senast granskad: 7 december 2022

Till toppen av sidan