Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:18

Granskning klar av statens insatser för klimatanpassning

Riksrevisionen har granskat om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva. MSB är en av de granskade myndigheterna och stödjer kommuner med beslutsunderlag och statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Resultatet visar att en stor del av insatserna är effektiva. Samtidigt finns vissa förslag på förbättringar.

Riksrevisionen bedömer bland annat att Regeringen inte varit tydlig i styrningen av statsbidraget för naturolyckor. De konstaterar att många av de mest riskutsatta kommunerna avstår från att söka medel, vilket delvis kan bero på att de har svårt att finansiera de 40 procent av åtgärdskostnaden som bidraget inte täcker.

Granskningen visar att MSB:s prioritering av vilka projekt som ska tilldelas medel inom anslaget för naturolyckor behöver utvecklas. Det finns en ny förordning som sedan i september styr statsbidraget men Riksrevisionen rekommenderar att MSB tar fram skriftliga kriterier för att bedöma vilka åtgärder för förebyggande av naturolyckor som är mest angelägna och därmed bör prioriteras vid beslut om bidrag.

- MSB välkomnar granskningen som Riksrevisionen genomfört. Vi arbetar redan nu med att utveckla användning och hantering av anslaget genom det regeringsuppdrag MSB fick i regleringsbrevet för 2022. Redovisningen av uppdraget ska också innehålla förslag på hur bidragets resultat kan mätas genom resultatindikatorer på kort och på längre sikt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023, säger Mette Lindahl Olsson, enhetschef på MSB.

- MSB ser mycket positivt på de ökade anslagen för bidrag till kommuners klimatanpassningsåtgärder från 2022 och vill uppmana fler kommuner att vidta åtgärder. Under 2023 kan man ansöka om statsbidraget mellan 9 januari och 1 mars samt mellan 1 juni och 1 september, fortsätter Mette.

Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (RiR 2022:29)

Om statsbidrag för naturolyckor

Publicerad: 20 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:18

Senast granskad: 20 december 2022

Till toppen av sidan