Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:29

Snabbare återuppbyggnad av civilt försvar

Regeringens förslag till vårbudget innebär att området civilt försvar förstärks med 800 miljoner kronor i år. Förslaget innebär att åtgärder för att stärka civilt försvar tidigareläggs och genomförs i år.

– Min bedömning är att regeringen och Försvarsberedningen skickar en kraftfull signal till hela systemet om att öka tempot i arbetet att bygga upp ett modernt civilt försvar. Vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår också att göra. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att vi behöver jobba snabbt och uthålligt med de förutsättningar vi har nu, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Ska stärka kommunernas arbete med civilt försvar

MSB har ansvar för flera av övergripande områden som regeringen föreslår, exempelvis hemberedskap, cybersäkerhet och civilbefolkningens skydd. Regeringen har även tillmötesgått MSB:s förslag om förstärkning av Krisberedskapsanslag 2:4 för att bland annat stärka kommunernas arbete med civilt försvar.

– Det är angeläget att lyfta fram kommunernas viktiga roll i det fortsatta arbetet. Kommunerna får 400 miljoner kronor årligen för krisberedskap och civilt försvar. Regeringen föreslår ytterligare 80 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till regionerna, samtidigt som länsstyrelserna förstärks med 30 miljoner kronor för att stödja kommunernas arbete med civilt försvar. Vår bedömning är att det behövs ytterligare långsiktiga anslagsförstärkningar under de kommande åren till kommunerna för att stärka arbetet med civilt försvar och krisberedskap.

Regeringen föreslår att 236 miljoner kronor fördelas via anslag 2:4 Krisberedskap. 100 miljoner kronor föreslås som nämnts ovan förstärka kommuners och regioners arbete med civilt försvar. För att stärka skyddet för civilbefolkningen föreslås anslaget att öka med 91 mnkr. Utöver det aviseras även stöd för alternativa ledningsplatser om 25 miljoner kronor, förstärkningsresurser för kommunal räddningstjänst 17 miljoner kronor och beredskapsdiagnostik 3 miljoner kronor.

MSB:s förvaltningsanslag föreslås öka totalt med 110 miljoner kronor. Av det ska MSB genomföra informationsinsatser i syfte att stärka hemberedskapen, motsvarande 60 miljoner kronor, och kopplat till det ge stöd till ideella organisationer om 10 miljoner kronor. Vidare ska MSB tillsammans med Polismyndigheten genomföra en kampanj inom informations- och cybersäkerhet för 40 miljoner kronor, och andra åtgärder som stärker förmågan att stå emot cyberattacker för 15 miljoner kronor. Anslaget ska även förstärka MSB:s operativa förmåga vad gäller förstärkningsresurser vid utsläpp av farliga ämnen med 3 miljoner kronor, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Redovisning av åtgärder 10 maj

MSB har regeringens uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att stärka det civila försvaret, tillsammans med berörda myndigheter. Den 10 maj ska MSB redovisa åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budgetpropositionen för 2023, och den 1 november ska myndigheten lämna ett underlag rörande det civila försvaret på längre sikt, det vill säga från år 2024.

Tabellen från finansminister Mikael Dambergs presskonferens om vårbudgeten den 19 april 2022.
Publicerad: 20 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:29

Senast granskad: 20 april 2022

Till toppen av sidan