Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:41

Ökat engagemang för beredskap till följd av kriget

Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många känner ett ökat ansvar för Sveriges beredskap. Samtidigt behöver informationen om hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka människor bli bättre, särskilt på lokal nivå.

En knapp vecka efter den ryska invasionen den 24 februari i åt, lät MSB företaget Attityd genomföra en enkätundersökning för att få en bild av hur händelsen påverkar allmänhetens syn på beredskap. Resultatet visar att hälften av de svarande känner ett ökat engagemang och ansvar för Sveriges beredskap till följd av kriget. Drygt hälften känner ett större ansvar för sin egen och sina näras beredskap. 57 procent tycker att det har blivit viktigare med hemberedskap.

Stor efterfrågan på information

– Det har kommit många signaler på att engagemanget för Sveriges beredskap har ökat hos allmänheten. Exempelvis har de frivilliga försvarsorganisationerna fått mellan 8 000 och 10 000 nya medlemmar på bara några veckor. Det motsvarar vad de normalt får under ett helt år, säger Christina Andersson, riskkommunikatör på MSB.

I samband med den ryska invasionen ökade informationsbehovet och intresset för frågor om säkerhet och beredskap hos allmänheten kraftigt. Antalet frågor till MSB, om inte minst skyddsrum, liksom beställning och nedladdning av broschyren Om krisen eller kriget kommer ökade med flera tusen procent, jämfört med under ett normalläge. I enkäten får också broschyren ett högt betyg för sitt innehåll.

Lågt betyg för den lokala informationen

Cirka 40 procent av respondenterna tycker att det finns tillräckligt med information om hur det försämrade säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina påverkar Sverige och om hur man själv kan agera. 46 respektive 47 procent anser att MSB och Försvarsmakten har tillräckligt relevant information. Motsvarande siffra för kommunerna är endast 13 procent. 53 procent tycker att den lokala informationen är dålig eller mycket dålig.

– Att jobba med kommunikation i ett osäkert läge är viktigt, även om man själv som aktör inte sitter med all kunskap. Det är bättre att vara så öppen det går och tydlig med att läget är oförutsägbart. Det kommer de allra flesta att acceptera. Det är snarare bristen på information som kan skapa oro och misstro, säger Christina Andersson.

Viktigt att fånga upp engagemanget

Det räcker inte att nationella myndigheter jobbar med information till allmänheten. Människor vill veta vad som händer lokalt. Vad gör min kommun? Vad är bra för mig som kommuninvånare att veta så att jag kan engagera mig och ta ansvar? Men även på nationell nivå behöver myndigheterna fundera på hur man kan nå ut bättre till olika grupper.

– Det är viktigt att vi nu fångar upp människors engagemang och ansvarskänsla och erbjuder användbar och konkret information. Men informationen behöver också anpassas och spridas i rätt kanaler så att den når ut till alla, säger Christina Andersson.

Resultat från enkätundersökningen

  • Personer med universitetsutbildning är i högre grad oroade över det försämrade säkerhetspolitiska läget, 56 procent. Bland personer med endast grundutbildning är siffran 28 procent.
  • Personer med universitetsutbildning känner i högre grad ett ökat engagemang och ett större ansvar för Sveriges beredskap jämfört med personer med grundskoleutbildning.
  • Totalt sett har 66 procent stärkt, eller planerar att stärka, sin hemberedskap, främst genom att bland annat bunkra extra mat och vatten.

Så här genomfördes enkätundersökningen

Datainsamlingen genomfördes mellan den 8 och 16 mars. 1044 personer mellan 15 och 74 år i en webbaserad panel har besvarat enkäten. Urvalet är i grunden gjort riksrepresentativt på ålder, kön och region. Undersökningsföretaget Attityd har genomfört enkäten och sammanställt rapporten.

Ta del av undersökningen av det säkerhetspolitiska läget och människors beredskap

Publicerad: 7 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:41

Senast granskad: 7 april 2022

Till toppen av sidan