Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:01

Pågående vidareutveckling av Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Sedan 2015 finns ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. De ska underlätta hantering av olika typer av små som stora händelser som kräver att många aktörer agerar tillsammans. I januari 2022 har ett nytt projekt etablerats som ska vidareutveckla de gemensamma grunderna och komma till konkret nytta i den aktuella säkerhetspolitiska situationen.

Vidareutvecklingen handlar om att bevara det som funkar bra men utveckla utifrån de erfarenheter vi lärt oss från pandemin men även andra händelser och övningar. Just nu är vi mitt i hanteringen med anledning av det säkerhetspolitiska läget och det innebär att det är extra viktigt att vi stärker vår förmåga till inriktning och samordning inom civil beredskap, säger Ida Kullgren, projektledare.

Tre arbetsgrupper är igång

Ida berättar att tre arbetsgrupper är uppstartade just nu: 

  • en arbetsgrupp ansvarar för att säkerställa den röda tråden i all utveckling och med att ta fram visualiseringar av beredskapssystemet samt med att tydliggöra vissa begrepp,
  • en annan arbetsgrupp fokuserar på utveckling inom områdena lägesbild, rapportering och operativ rytm och
  • den tredje fokuserar på att utveckla generiska metoder för aktörsgemensam inriktning och samordning.

- Under pandemihanteringen blev mycket utvecklingsarbete satt åt sidan och därför tycker vi att det är extra viktigt just nu att vi istället anpassar våra arbetssätt för att möjliggöra deltagande i projektets alla delar, berättar Ida. Just nu deltar 33 olika aktörer i projektet på lokal, regional och nationell nivå och även om projektet är planerat till tre år så arbetar vi med att löpande kunna släppa leveranser.

Pontus Rotter, Krisberedskapschef vid Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar n i arbetsgruppen som ser till att den röda tråden i all vidareutveckling säkerställs.

- Jag tror att vi alla har erfarenhet av stora och intressanta projekt med många riktigt bra leveranser, men där glappet mellan leveranserna ibland är för stort. Om vi ser ett projekt som ett pussel så är vår uppgift i helhetsarbetsgruppen att se till att de olika delprojekten i form av pusselbitar i slutändan faktiskt passa ihop. Utan att vi behöver använda såg eller hammare, säger Pontus.

Pontus ansvarar också tillsammans med Ida för den externa referensgruppen som även finns till arbetet.

- Vi har en tydlig intention om att vi ansvarar för processen och deltagarna för resultatet. Man kan se det som att vi ska starta en ny restaurang tillsammans, och referensgruppens uppgift är inte bara att läsa menyn utan kanske både tillaga och provsmaka den, säger han.

Han säger att det finns ett behov av mer medvetna sätt att tänka och göra vid hantering av samhällsstörningar.

- Jag vill kalla det för en plattform för ökad gemensam medvetenhet. Ju mer vi förstår vad vi själva gör och ju mer vi förstår varandra, desto mer tid kan vi lägga på att hantera händelser istället för att hantera missförstånd.

Lägesbild, rapportering och operativ rytm

Arbetsgruppen har en stor bredd i kompetens och erfarenhet. Anna Sortelius på MSB leder gruppens arbete.

- Det är inspirerande att gruppens deltagare vill lägga en del av sin arbetstid för att jobba tillsammans med andra för vidareutveckling. Det som är utmanande är att vi måste hitta ett bra sätt att låta vårt långsiktiga utvecklingsarbete förhålla sig till snabba utvecklingsprocesser under pågående hantering. Men vi kan inte vänta med att ta tag i de utvecklingsbehov som identifierats tills vi inte längre är i en pågående krishantering, säger hon.

Arbetsgruppen håller vi på att sortera och kategorisera alla behov för att få en tydlig bild av vad som saknas och hur dessa behov ska mötas.

- Utifrån de behov som identifierats vill vi skapa konkreta, uppdaterade och vidareutvecklade arbetssätt/metoder/processer för lägesbild rapportering och operativ rytm. Vissa delar kan vi ha klart till hösten, men vissa kanske kan ta ett par år, säger hon.

Arbetsgruppen räknar med att ha en aktivitets- och tidplan för kommande leveranser klar till i juni 2022.

Kajsa Hammargård på PTS deltar i arbetsgruppen.

- På PTS tycker vi att det är viktigt att bidra med vår kompetens när det gäller privat-offentlig samverkan, men vill vi vara med och lära av hur andra aktörer i beredskapssystemet arbetar med den komplexa uppgiften ”att skapa lägesbild”, säger hon.

- Det är viktigt och givande att träffa kollegor runt om i beredskapssystemet och få ta del av perspektiv från såväl lokal/regional nivå och från andra centrala myndigheter. Det vi gör inom Gemensamma grunder kommer påverka hur vi arbetar i beredskapssystemet under en längre tid och det är något jag som tjänsteman kommer att använda som utgångspunkt i mitt arbete, såväl internt på myndigheten som i extern samverkan, säger Kajsa.

Läs mer om projektet Gemensamma grunder vidareutveckling

Publicerad: 11 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:01

Senast granskad: 7 april 2022

Till toppen av sidan