Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:12

Åtgärder som stärkt samhällets beredskap 2021 – verksamhet finansierad med anslag 2:4 Krisberedskap

MSB finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap i syfte att stärka samhällets samlade beredskap. Under 2021 fördelades 1.270 miljoner kronor.

Några exempel på projekt som genomförts 2021 är:

  • Post- och telestyrelsen har tillfört en säkerhetsfunktion i högskolesektorns datanät för att snabba upp möjligheten att upptäcka och hindra intrång
  • Livsmedelsverket har utbildat aktörer om hur dricksvattenförsörjningen kan tryggas vid hybridkrigföring och höjd beredskap
  • Skatteverket och Valmyndigheten har stärkt skyddet för allmänna val
  • MSB har genomfört riktade informationssatsningar för kontinuitetshantering till offentlig sektor och företag.
  • Forskningsmedel har dels möjliggjort simulering av konsekvenser vid en betalningskris, dels gett ny kunskap om sanering av radioaktiva miljöer.
  • Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om smittspårning och undanröjande av objekturen smitta

Ökad förmåga att ta emot flyktingar

Det går redan nu att se effekter av genomfört arbetet. Till exempel har Migrationsverkets projekt att utveckla samhällets förmåga att ta emot ett stort antal migranter gett bättre förutsättningarna att möta flyktingströmmen från Ukraina.

Stöd till frivilliga

Frivilliga försvarsorganisationers uppdrag har bland annat bidragit till att frivilliga kunnat hjälpa till vid vaccineringarna under pandemin och vid utbrott av fågelinfluensa.

Rapporten uppföljning 2021

MSB lämnar årligen en rapport till regeringen med goda exempel på åtgärder från det senaste året och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat.

Pandemin har under året påverkat verksamheten, men också visat att tidigare genomförd projektverksamhet varit till nytta vid hanteringen – inte minst lokalt och regionalt.

Läs hela rapporten här: Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2021

Om finansiering och anslag 2:4 Krisberedskap

Läs mer om anslag 2:4 Krisberedskap

Länkar till ett urval projekt som fått medel:

Forskning inom civilt försvar, samhällsviktig verksamhet, krisberedskapFolkhälsomyndigheten: Smittspårning och undanröjande av objektburen smitta – Vägledning enligt miljöbalken

Publicerad: 28 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:12

Senast granskad: 28 april 2022

Till toppen av sidan