Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:14

Nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

MSB:s årliga kundundersökning om Rakel och Rakel kundstöd visar fortsatt ökad nöjdhet både när det gäller kommunikationssystemet och kvalitén på kundservicen.

Tillförlitligt, robust och driftsäkert är de områden som främst lyfts fram som speciellt bra med Rakel. Många tar även upp att systemet är tillgängligt och att täckningen är bra samt att det är positivt att samverkan mellan aktörer underlättas med ett gemensamt system som Rakel.

Undersökningen visar också att de som varit i kontakt med Rakel kundstöd om beställningar eller ändringar är mycket nöjda med servicen och tillgängligheten. När det gäller tillgänglighet syns en liten uppgång jämfört med föregående år. Samma positiva trend gäller upplevelsen av driftsäkerhet. En mindre nedgång i nöjdheten syns i hanteringen av felanmälningar och hur uppgraderingar och planerat underhåll förannonseras i WIS.

Vad kan bli bättre?

På frågan om vad som kan förbättras lyfts särskilt att det finns brister i täckningen på vissa platser i landet och att det ofta saknas inomhustäckning. 

Ökad kunskapsdelning och utbildning inom Rakel och dess funktionalitet är också områden som efterfrågas. Det finns även förväntningar om att kunna skicka bilder, filmer och större mängder data, vilket dagens system inte har kapacitet för.

När det gäller frågan om inomhustäckning är det bra att känna till att MSB inte ansvarar för Rakeltäckning inomhus, med några undantag för särskilt viktiga objekt. Inomhustäckning brukar vanligtvis ligga på fastighetsägarens eller aktörens ansvar. Installationerna ska godkännas av MSB.

Informationsbehov om framtida kommunikationssystem och Rakel

Av de tretton procent som svarade att de ville ha mer information om Rakel, inom något ämnesområde, var det vanligaste svaret att man vill ha information om framtidens kommunikationssystem. Man vill veta hur det kommer att påverka verksamheten, hur införandet kommer att gå till och vilka funktioner som kommer att finnas. Vissa ville också ha mer information kring drift och planerade arbeten i Rakel.

Förbättringar sedan förra undersökningen

Varje år analyserar MSB resultatet av undersökningen för att se inom vilka områden det finns utvecklingsmöjligheter. Detta ligger sedan till grund för förbättringar av verksamheten.

Exempel på åtgärder som är genomförda sedan förra undersökningen:

  • Effektiviserat och vidareutvecklat hantering av felanmälningar som har lett till förbättrade ledtider och mer kvalitativ intern och extern kommunikation.
  • Nu syns vilka tjänster som påverkas vid störningar i driftinformation för Rakel i WIS.
  • Nya basstationer för bättre ytförtätning.
  • Uppgradering av kapaciteten i befintligt nät.
  • Ny webbkurs i Rakel.
  • Speciellt riktad information för kommuner och räddningstjänst i effektiv användning av Rakel.
  • Utveckling pågår av tjänster för mobil datakommunikation.

Tack till alla som svarade!

MSB tackar alla som deltagit i kundundersökningen. Era svar är viktiga i vårt fortsatta arbete med att utveckla Rakel och hålla hög kundservice. I årets undersökning deltog inte SKR:s medlemsorganisationer på grund av rådande arbetssituation under pandemin.

Om kundundersökningen

Kundundersökningen är ett viktigt verktyg för MSB att stämma av vad kunderna tycker om Rakel och Rakel kundstöd. Undersökningen genomförs årligen och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Rakel och att hålla hög kvalitet och servicenivå för Rakels användare.

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 23 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:14

Senast granskad: 23 november 2021

Till toppen av sidan