Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

MSB:s tillsyn visar på gemensamma utmaningar för kommunal räddningstjänst

Sedan 1 januari 2021 är MSB är ansvarig myndighet för tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Utifrån det arbete som genomförts under året har man identifierat flest brister inom det förebyggande arbetet, exempelvis brandskyddskontroller och den kommunala tillsynen över enskilda.

– Självklart är våra slutsatser beroende av vad vi har granskat, och eftersom vi hittills utgått mycket från kommunernas årsuppföljning som mestadels beskriver kommunens förebyggande arbete så är det inom det området vi hittills har identifierat flest brister. Även om vi bortser från pandemins påverkan är exempelvis den kommunala tillsynen mot enskilda underutvecklad i många kommuner, säger Anders Edstam på enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Bedömning av kommunens prestation

För närvarande arbetas det intensivt med att ställa följdfrågor till kommunerna avseende deras inrapporterade uppgifter som berör 2020. Svaren på frågorna är en delmängd av den information som MSB sedan kommer använda för att bedöma respektive kommuns prestation. Alla bedömningar görs av samma arbetsgrupp och i nära samarbete med myndighetens övriga experter vilket skapar en enhetlighet i bedömningsarbetet.

– Vi förstår att det kan kännas ovant att få den typ av frågor som vi nu ställer. Ett särskilt område vi lägger vikt vid är kommunens plan för räddningsinsats för så kallande Seveso högre-objekt, där vi konstaterar att det både förekommer brister i utförandet, men också att de nationella registren behöver uppdateras. Vi hanterar också inkommande fastställda handlingsprogram vilket vi förväntar oss få fler av under resten av året, säger Anders.

Ett 50-tal tillsynsärenden men endast ett föreläggande

MSB har hittills påbörjat ett 50-tal tillsynsärenden, varav merparten fortfarande är under behandling, det vill säga att MSB ännu inte tagit ställning till om kommunen behöver vidta någon åtgärd. I några fall har brister åtgärdats under hanteringens gång. För närvarande finns endast ett föreläggande vilket rör Räddningstjänsten Väst som före årets slut ska förbättra sina rutiner för åtgärder om det ordinarie höjdfordonet måste tas ur drift.

Planerad tillsyn 2022

Under 2022 har MSB för avsikt att påbörja tillsyn avseende ledningsförmåga där det inledningsvis kommer handla om att kontrollera grundläggande faktorer. Planen är att senare utveckla metoder för att objektivt kunna bedöma kommunens förmåga att bedriva räddningsinsats, inklusive ledning.

Ny webbsida för mer information

Nu finns en nya webbsida på msb.se som heter Tillsyn över kommunerna enligt LSO. Där kan du hitta information om hur tillsynen går till, MSB:s prioriterade tillsynsområden, Tillsynsplanen 2021-2023, viktiga ställningstaganden från MSB med mer.

Tillsyn över kommunerna enligt LSO

Publicerad: 22 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

Senast granskad: 22 november 2021

Till toppen av sidan