Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:25

MSB om civilt försvar-utredning

Utredningen om civilt försvar har överlämnat sitt slutbetänkande med förslag till en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Förslaget kommer nu att skickas ut på en remissrunda för synpunkter.

MSB:s expert i utredningen har varit Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

– MSB kommer naturligtvis noga analysera de förslag utredaren lagt. Det är positivt med tydliga strukturer, som förslaget om regional struktur och sektorsansvariga myndigheter. Men jag har efterlyst mer fokus på den tvärsektoriella samordningen för att skapa helhetssyn vid hantering av kriser och vid höjd beredskap i utredningsarbetet, säger Camilla Asp.

Kraftfull samordning

En central fråga för samhällets krishantering är samordning mellan olika myndigheter, när kriser berör flera områden/sektorer genom hela systemet på lokal, regional och nationell nivå. Systemet måste främja att målkonflikter löses ut så effektivt som möjligt, vid fredstida kriser och i höjd beredskap, det vill säga ytterst krig. En viktig erfarenhet från hanteringen av pandemin är att det behövs kraftfull samordning tidigt för att identifiera och hantera konsekvenser av en kris för samhället i övrigt, bortom de primärt berörda myndigheternas ansvar.

I planeringsarbetet för totalförsvar är det också av yttersta vikt att uppdraget är tydligt för alla organisationer, så att de kan förbereda sin krigsorganisation, utbilda och öva tillsammans med andra organisationer. Därför är det angeläget att MSB:s operativa uppdrag även under höjd beredskap är väl definierat.

– Där tycker jag inte att utredningen har varit tillräckligt tydlig, säger Camilla Asp.

Det är också angeläget att inte skapa olika strukturer mellan krisberedskap och civilt försvar. En effektiv användning av resurser och god kännedom om hur systemet fungerar förutsätter så långt det är möjligt samma planering och samma operativa hantering vid kriser som vid höjd beredskap.

MSB inväntar nu remisshanteringen och kommer i samband med den att utveckla synpunkterna.

Publicerad: 2 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:25

Senast granskad: 2 mars 2021

Till toppen av sidan