Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:08

Högt utvecklingstryck i MSB:s budgetunderlag 2022-2024

MSB har fått nya uppgifter, och har många viktiga utvecklingsområden som lyfts fram i budgetunderlaget för åren 2022-2024.
– Det är ett högt utvecklingstryck inom samtliga verksamhetsområden i myndigheten, konstaterar Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Totalt begär MSB 316 miljoner kronor i budgetförstärkning för 2022, varav 100 miljoner kronor är avsett att förstärka stödet till kommunerna genom krisberedskapsanslaget 2:4. Endast en mindre del av de äskanden som lyfts i budgetunderlaget innebär att MSB som organisation expanderar, utan är avsedda att stärka och utveckla systemet.

På kort sikt behövs medel för att MSB ska kunna stödja kommunernas arbete med skydd mot olyckor. Den nya lagen om skydd mot olyckor innebär bland annat att kommunerna ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten. Ett enhetligt ledningssystem, ELS, har tagits fram, och det behövs ett utbildningssystem för räddningsledning, så att alla räddningstjänster kan använda det. Det behövs även fler platser i grundutbildningarna. Den nationella flygande förstärkningsresursen vid brand är idag delvis finansierad av EU, men behöver en långsiktig finansiering.

Användningen av sprängämnen i brottslig verksamhet är ett ökande hot. Tillsammans med andra myndigheter bedriver MSB ett omfattande arbete för att förhindra oönskade händelser med sprängämnen och farliga ämnen.

På längre sikt pågår arbetet med att utveckla systemet för krisberedskap och totalförsvar, i vilket ingår förstärkningar för samhällets systematiska arbete med informations- och cybersäkerhet.

Det förändrade omvärldsläget har lett till en återupptagen planering för höjd beredskap och att bygga ett modernt civilt försvar. Arbetet bygger på den fredstida krisberedskapen och genomförs i nära samverkan med de särskilt utpekade statliga myndigheterna, landets regioner och kommuner samt med Försvarsmakten inom ramen för en sammanhållen totalförsvarsplanering. MSB stödjer berörda aktörer i planeringsarbetet bland annat genom metodstöd, vägledningar, utbildningar och övning.

Ökat stöd till kommunerna

Flera centrala myndigheter har ansvar för inriktning och stöd till verksamhet i regioner och kommuner utifrån vad som nämns i totalförsvarspropositionen. Därför behöver kommunerna utveckla sin förmåga att ta emot och införliva satsningarna i den kommunala verksamheten. MSB bedömer att bidragen som regleras i kommunöverenskommelserna behöver öka med 100 miljoner kronor 2022 och 200 miljoner kronor 2023- 2024 i förhållande till nivåerna i gällande överenskommelser.

Arbetet med försörjningsberedskap och insatser riktade mot näringslivet behöver intensifieras för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, regionala och lokala nivån behöver etableras. Det kommer även behövas stora kommunikations-, utbildnings - och övningsinsatser samt andra åtgärder för att nå ut till denna målgrupp och stärka deras förmåga i kris och krig.

Nya spännande uppdrag

Ett myndighetsgemensamt center för cybersäkerhet kompletteras med ett nytt regeringsuppdrag, att förbereda för inrättandet av Sveriges nationella samordningscentrum för cybersäkerhet, National coordination center (NCC), under EU:s kompetenscentrum. MSB har även fått regeringens uppdrag att vara behörig myndighet för positioneringstjänsten PRS inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet Galileo. Uppdraget innebär stora möjligheter för Sveriges totalförsvar att kunna nyttja ny och säker teknik inom bland annat positionering och tid.

I samband med budgetunderlaget lämnar MSB även svar på två regeringsuppdrag avseende utvecklingen av Rakel G2. Om regeringen fattar beslut i enlighet med dessa förslag kommer MSB behöva tillföras anslagsmedel.

MSB ber också om 40 miljoner kronor för att täcka ett beräknat ackumulerat underskott i avgiftsfinansierad verksamhet såsom uppdragsutbildning, kost- och logi mm samt tjänsteexport. Verksamheten kommer att kunna drivas i ekonomisk balans från och med 2022.

Förslag till utökad finansiering per anslag 2022-2024, miljoner kronor.

Anslag

Äskande 2022

Äskande 2023

Äskande 2024

UO 6, anslag 2:6 MSB

115

117

139

Anslag för att täcka underskott i avgiftsfinansierad verksamhet

40

 

 

UO 6 2:4 Krisberedskap

135

235

235

UO 20, anslag 1:10 Klimatanpassning

10

10

10

UO 7, anslag 1:1 Internationell civil krishantering

6

12

16

UO 6 anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst mm

10

10

10

Summa

316

384

410

Publicerad: 1 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:08

Senast granskad: 1 mars 2021

Till toppen av sidan