Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Ny strategi och stöd för att involvera näringslivet i försörjningsberedskapen

För att tillgodose både befolkningens och samhällsviktiga verksamheters behov av till exempel mat, betalningsmedel, värme, el och transporter krävs en väl utvecklad försörjningsberedskap som bygger på dialog mellan myndigheter och företag. MSB lanserar nu en långsiktig strategi för att nå målen i totalförsvarspropositionen Totalförsvaret 2021-2025.

Tillsammans med särskilda satsningar på information och stöd till både företag och myndigheter är målet att så långt som möjligt säkerställa flöden i varukedjor under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Strategin innehåller de övergripande insatserna och milstolparna som krävs för att nå dit.

– Det här är en karta för alla som nu arbetar med de här frågorna att orientera sig med såväl lokalt, regionalt och nationellt samt i privat och offentlig verksamhet. Den kan användas i samverkansmöten och samtal med näringslivet och för att påbörja ett arbete i alla organisationer som behöver bidra i försörjningsberedskapen, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

En förutsättning i arbetet är samverkan mellan företag och myndigheter.

– Det finns flera initiativ från näringslivet och stort intresse att delta och bidra i arbetet som ligger i linje med den strategi vi nu lanserar. Näringslivets innovationskraft är nödvändig när vi tillsammans ska hitta lösningar för en motståndskraftig beredskap för kriser och krig.

En av MSB:s roller är att driva på samordningen till exempel genom att lyfta fram beroenden mellan olika viktiga samhällsfunktioner, tvärsektoriella samband och skapa helhetssyn.

– Med kunskapshöjande information och metodstöd tar vi nu de första stegen tillsammans för en nationell samsyn på området.

Stora satsningar på stöd både till myndigheter och företag

Strategi för försörjningsberedskap samt en vägledning för myndigheter

Strategin handlar om utveckling av försörjningsberedskapen med inriktning mot privat-offentlig samverkan under 2021-2025 och med en långsiktig målbild mot 2030.

Det finns även en vägledning riktad till myndigheter med metodstöd som kan användas för att tillsammans med företag diskutera bland annat leveransförmåga, sårbarheter och kritiska beroenden.

Strategin och vägledningen finns på msb.se/forsorjningsberedskap

Kunskapshöjande information om hur företag stärker sin beredskap för kris och krig

Information riktad till företag om hur de kan stärka sin beredskap för kriser och krig, med bland annat stöd i kontinuitetshantering, informationssäkerhet och personalplanering.

Informationen är samlad på msb.se/beredskapforforetag

Scenariopaket med hela kedjan av kriser

Ett scenariopaket som riktar sig till företag och täcker hela kedjan av kriser, från en fredstida kris i form av handelskonflikt, via hybrida hot som cyberattacker, till höjd beredskap och väpnat angrepp. Scenarierna har tagits fram med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Scenariopaketet på foi.se

Dialogmöten och fler vägledningar på gång

Till hösten planeras regionala dialoger tillsammans med länsstyrelser för att öka kontakter och stärka samverkan med näringslivet.

Det kommer under 2021 ytterligare stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet samt en vägledning för krigsorganisation och krigsplacering för företag.

Fakta: Exempel på milstolpar i strategin

På kort sikt (2021-2025)

  • Offentliga aktörer utvecklar sin förmåga att kunna tillämpa redan existerande författningar med kopplingar till området försörjningsberedskap.
  • Säker kommunikation och informationshantering mellan myndigheter och företag kan upprätthållas.
  • Identifiering av samhällsviktiga verksamheter genomförs och försörjningskrav definieras.
  • Lösningar för försörjningsberedskap identifieras löpande i samverkan med företag.
  • Ett ramverk, inklusive principer för finansiering av försörjningsberedskapen utvecklas och förankras hos näringsliv, myndigheter, regioner och kommuner.

På längre sikt (2026-2030)

  • Offentliga aktörer och företag som bedriver samhällsviktiga verksamheter har säkerställt kontinuitet i sina leveranser och har krigsorganisation och bemanning på plats.
  • Totalförsvarsviktiga företag har identifierats och planläggs enligt en modern process.
  • En heltäckande lagstiftning för försörjningsberedskap finns på plats.
  • Beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen.
  • Avtal och planer för samtliga totalförsvarsviktiga företag finns på plats i tillräcklig omfattning.
Publicerad: 19 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 19 maj 2021

Till toppen av sidan