Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:35

MSB:s svar på utredningen Struktur för ökad motståndskraft

Tydliga ansvars- och ledningsförhållanden är en grund för att stärka Sveriges förmåga att möta den föränderliga hot- och riskbilden. Utredningens förslag är enligt MSB:s uppfattning ett viktigt steg framåt, men det finns delar i den föreslagna strukturen som behöver utvecklas vidare och förtydligas.

– Utredningen har en rad bra förslag och MSB föreslås få en starkare roll för samhällets beredskapsplanering – men vi behöver säkerställa bra samordning mellan sektorer på alla nivåer, och samma ansvarsfördelning under såväl planering som hantering av kris eller krig, säger Camilla Asp vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Syftet med utredningens förslag om en förändrad struktur av civilt försvar är att Sverige ska få en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjdberedskap och då ytterst i krig. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.

MSB ställer sig positiv till den föreslagna indelningen i beredskapssektorer. MSB ställer sig också positiv till förslaget om att inrätta sex civilområden, förutsatt att totalförsvarets civila och militära del får geografiskt överensstämmande områdesansvar. MSB anser att förslaget om fyra särskilda beredskapsområden behöver utvecklas vidare.

  • Däremot saknas åtgärder i utredningen på hur tvärsektoriell samverkan ska uppstå.
  • Utredningens förslag främjar inte heller tillräckligt det behov MSB anser finns av sömlös övergång mellan strukturer och arbetssätt i kris respektive höjd beredskap (krigsfara eller krig).
  • MSB ser positivt på den tydliga roll som myndigheten föreslås för att samordna och driva på samhällets beredskapsplanering, inklusive uppgiften att upprätthålla ett centralt beredskapsråd. MSB stödjer däremot inte utredningens förslag om myndighetens uppgifter vid kriser och under höjd beredskap. För att Sverige ska kunna hantera dessa situationer samlat och effektivt behöver det även fortsättningsvis finnas en stödjande och pådrivande kraft i samverkan mellan myndigheter. MSB lämnar därför egna förslag om hur myndighetens uppgift att verka för samordning kan tydliggöras.

MSB:s remissvar på betänkandet SOU 2021:25 – Struktur för ökad motståndskraft (pdf)

Publicerad: 7 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:35

Senast granskad: 7 juni 2021

Till toppen av sidan