Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:57

Översvämningarna 2020 är nu utredda

Vintern 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronobergs län av översvämningar. MSB hemställde då att översvämningarna skulle utredas. Nu kan MSB redovisa deras rapporter.

Under 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronoberg av översvämningar som pågick under flera månader och som orsakade problem och kostsamma skador. MSB begärde enligt översvämningsförordningen att länsstyrelserna skulle utreda översvämningarna. Hemställan om utredningen skickades ut till berörda länsstyrelser den 24 februari 2020 och nu kan vi redovisa deras rapporter om hur de utvecklar riskhanteringen för liknande händelser i framtiden.

– Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Översvämningsproblematiken blir allt vanligare i takt med att klimatet förändras. Under höst och vinter kommer nederbörden allt oftare att komma som regn istället för snö,  säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB och fortsätter: 

– Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap. Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan anpassa beslutsunderlag som karteringar och annat stöd som kan behövas.

Blekinge

Blekinge kommer bland annat att utveckla kommunikationen till allmänheten om den enskildes ansvar, kartlägga områden som är förorenade och spridningsrisken vid en översvämning, samt att  kartlägga områden som var nära att svämmas över 2020 inför framtida händelser. Utredningen används som underlag i framtagandet av riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen, för Karlshamn och Karlskrona.

Utredning av höga flöden enligt förordning om översvämningsrisker, Blekinge i MSB:s bibliotek RIB

Halland

I Halland kommer man bland annat att kartlägga regelbundet återkommande höga flöden och placera ut fler mätpunkter i vattendrag. Samhällsviktig verksamhet i ras- och skredområden ska identifieras. Länet satsar också på att höja kompetensen i hur man jobbar i kommunikationssystemet WIS som används vid kris.

Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker, Halland i MSB:s bibliotek RIB

Kronoberg

Kronoberg arbetar vidare bland annat med att informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde. Länsstyrelsen ska sammanställa underlag och information och utbyta erfarenheter med angränsande län. Syftet är att i fortsättningen vid en händelse kunna samverka om material och resurser och samordna begäran om stöd från MSB och EU:s Copernicustjänster.

Utredning av översvämningarna i Kronobergs län 2020: Slutrapport i MSB:s bibliotek RIB

Fakta: Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Direktivet är implementerat i svensk lagstiftning genom Förordning (2009:956) om översvämningsrisker.

Översvämningsdirektivet på msb.se

Publicerad: 19 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:57

Senast granskad: 19 januari 2021

Till toppen av sidan